สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มาธุระ
 
1. นางสาวเพียรจิตร  ปัญญาวจี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิรชา  มะลาศรี
 
1. นายวัชรวีร์  ทองวิลัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงเปรมจิตต์  กอศรีพร
 
1. นางบุญวิภา  เชื้อสาวะถี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวมุทิตา  กิ่งแก้ว
 
1. นางวิชญารัตน์  ธรรมาวิวัฒน์กุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. นางสาวธัญชนก  ทันหา
 
1. นางจิราภรณ์  ปิยะสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนมณี  ขันอุดทา
 
1. นางจิราภรณ์  ปิยะสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรพร  เงินไทย
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ศิริธรรมรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  น้อยหา
 
1. นางอมรพรรณ  สืบสุนทร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชรีพร  พิมพ์คำไหล
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แก่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีฉาย
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นางสาววัลวิภา  วิจิตรจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรสุดา  โม้ลี
2. นางสาวกุลพัชร  ภูเฮืองแก้ว
3. นางสาวภัทราวดี  เหล่าคนค้า
 
1. นางเพียงพิมล  กองวารี
2. นางสาวสุพรรณี  ไชยคำภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติวัฒน์  สาตุ่น
2. นางสาวฐิติพร  ศรีจันโท
 
1. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  โยธะพล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  โสลา
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คิมหันต์
 
1. นางมณินทร  สมอออน
2. นางสาวเนตรนภิส  ปาสาบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขวัญชัย  สีทองนาค
 
1. นางมณินทร  สมอออน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. นายนิตินันท์  สร้อยหิน
 
1. นางวรางคณา  ทิมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชชากร  ณะสอน
 
1. นางประไพศรี  ศิริลิมประพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  โชคดี
2. เด็กหญิงนาราภัทร  พนมวัฒนคุณ
3. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  สันโดษ
 
1. นางปิยมาศ  วิชาเงิน
2. นางสุนทรี  ชุมยางสิม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  ชมภู่
2. นายพงษ์ศิริ  พันแสนซา
3. นางสาวภูริชญา  สาธิตธรรมชาติ
 
1. นางสุธีรา  แก้วบุญเรือง
2. นายทิวากร  ชารีมุ้ย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณธูป
2. เด็กหญิงมนัสวี  อินทรพาณิชย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  มังคละเดช
 
1. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
2. นางยุพิน  ศรีมันตะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริฉัตร   นาคนิล
2. นางสาวศศิวิมล  วังหล้า
3. นางสาวศุภรดา  อำพรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็งศุข
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ยืนยั่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล
 
1. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
2. นายพงษ์พันธุ์  ศรีมันตะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎากร  ภูยอดพลอย
2. นางสาวณัฐวรา  สุนา
 
1. นางสุธีรา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรังสันต์  แอแดง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาวทัศนีพร  คนคิด
2. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.64 ทอง 4 1. นายสหภาพ  เนื่องแก้ว
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวทัศนีพร  คนคิด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภัทราภรณ์  เทย์เลอร์
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณธรรม
2. เด็กชายชินพัฒน์  สะตะ
3. เด็กชายธีรภพ  กาพย์ไกรแก้ว
 
1. นางสุวดี  สารแสน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ตลับทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 1. นางสาวทินารมภ์  จันสีชา
2. นายสุรัตน์  ผลเลไร
3. นายอรพล  ปากเมย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์นวน
2. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภูมิ  แหวนแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศิริวิชา
3. เด็กชายโสภณ  วงศ์ปัญญา
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
2. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองอินทร์
2. นางสาวผกามาศ  ชินโฮง
3. นายวรเชษฐ์  ภูชมศรี
 
1. นายวีระยุทธ  ทองแดง
2. นางกรรณิการ์  ดำเนตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินราช  เพ็งเภา
2. เด็กชายภาสกร  สุนา
3. เด็กชายสมประสงค์  สังฆพันธ์
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
2. นางสาวพิมพ์กมล  พลอ่อนสา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  พรมนิล
2. นางสาวพัชริตา  พระธานี
3. นางสาวภัทรรินทร์  ธรรมวัตร
 
1. นางละเอียด  กองสมบัติ
2. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์
3. นางสาวธันยพร  ทัพสุรีย์
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางกมลวรรณ  โสภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญนฤบดินทร์  โสดาอิ้ง
2. นางสาววรินดา  มีอิสระ
3. นางสาวสุดธิดา  โสภณรัตน์
 
1. นางสุธาสินี  ถีอาสนา
2. นางสุกัญญา  แสนทวีสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัค  ละมุลพจน์
2. นางสาวปรียานุช  พุฒซ้าย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.18 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  โพธิจันทร์
2. เด็กชายวรธันย์  ศรีชำนิ
 
1. นายพิษณุ  ชุมยางสิม
2. นายคำศักดิ์  พิชญานุรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.09 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  มหานาม
2. เด็กชายชินดนัย  กรไชยา
 
1. นายพิษณุ  ชุมยางสิม
2. นายคำศักดิ์  พิชญานุรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 -    
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมยางสิม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  คำพุก
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กรองไตร
4. เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
5. เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ
 
1. นายปัญญา  พราหมณ์ไธสง
2. นางสาวอรนภา  เทพเกาะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวณัฐฐิญา  จำรัสแนว
3. นางสาวดวงฤทัย  นวรัตนากร
4. นางสาววรนันท์  แสนพล
5. นางสาววรรณวลี  ศรศิลาทอง
 
1. นางสาวบรรจง  มุกดา
2. นายสุพล  พรหมกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีพลอย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี๋ยววัฒนะ
3. เด็กหญิงถาวรี  สีดาเกี้ยม
4. นางสาวประภาศิณี  อุ่นวัง
5. นางสาวอรอนงค์  จันทร
 
1. นางอัมพร  จริยพันธุ์
2. นางสาวรัชนี  ภูหลงเพีย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนวมินทร์  เป้าจันทึก
2. นางสาวนิติภรณ์  ละอำคา
3. นางสาวบุษบา  ชาญชมภู
4. นางสาววรรณภา  คำภู
5. นางสาวสิริยาพร  แสงตา
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางเสน่ห์  พวงมาลา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม
2. เด็กชายภคพล  พลเขตต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  อินกันหา
4. เด็กชายอังคาร  สิมมาโคตร
5. เด็กชายเปรมปรีดี  ไทธานี
 
1. นางลดาวัลย์  อุปราเรืองโรจน์
2. นายจำนงค์  หอมยิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  สุดชา
2. นางสาวกิตติมา  ชาน้อย
3. เด็กชายชัชพิสิฐ  ชาสมบัติ
4. นางสาวณัฐนันท์  พิศนุย
5. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญวงศ์
6. นางสาวณัฐสุดา  ชูศรี
7. นายธนเสฏฐ์  ธนัฐธีรกุล
8. นายธมลวรรณ  ขอนศักดิ์
9. นางสาวธัญลักษณ์  นาคเหม
10. เด็กหญิงปรางสุดา  ดอนต้อ
11. นายพงษ์ศักดิ์  เทพปันติ
12. นางสาวพิมพ์ชนก  สมชื่อ
13. นายภูวดล  แซ่ฮึง
14. นายวงศธร  เชิดสูงเนิน
15. นางสาววรดา  ศรีชาทุม
16. นายวันชนะ  จันทคุณ
17. เด็กหญิงศุภานิชญ์  จุลจันทนโพธ์
18. นางสาวสุชาริณี  ทัพซ้าย
19. นางสาวอรอนงค์  อินทร์โก
20. นายเกียรติภูมิ  เพียจันทร์
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
3. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
4. นางรุ้งตะวัน  ครองทรัพย์
5. นายเทิดพงษ์  ปุ้งไชย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วบ่อ
 
1. นางอุบล  เจริญศิริ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัจฉรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางยุพิน  ภูคำแสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมุรธาธร  จันทพล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวพัฒนวดี  คุณธรรม
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมัยธร  ด้วงเคน
2. เด็กชายชนกันต์  เครือสิงห์
3. เด็กชายณัฐดนัย  อัคราช
4. นายปพน  แสนนาใต้
5. เด็กหญิงประภัสสร  ชาวประทุม
6. เด็กหญิงปราริชาติ  นามสี
7. เด็กชายภูมิรพี  เกษรไพบูลย์
8. นายสุมงคล  เครือสิงห์
9. นางสาวสุมิตา  พิมมะหา
10. เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมอุตม์
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  คำควญ
2. เด็กหญิงกุลณัฐต์  ถังยิ้ม
3. นายจิรภัทร  ภาคี
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทพล
5. เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
6. เด็กหญิงชลิดา  วายุโชติ
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
9. เด็กหญิงพรหมพร  อินทรสิทธิ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ภูชื้นสี
 
1. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
2. นางสุพิดา  โนพันธุ์
3. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพียง
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เทียบเพชร์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายศุภชัย  กองเกิด
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  สิงหะเทพ
2. นางสาวสุวนันท์  หงษา
 
1. นางช่อพุทธรักษา  หมายบุญ
2. นายวัชรพร  กิจโป้
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลดาวฎี  ขันซ้าย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวดี  พิษนุย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรพงษ์  คำนาค
 
1. นางสาวกันยกานต์  เขตคาม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกตยา  ไชยทำมา
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  อินทร์โก
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสิริวิมล  กระจ่างวรรณ
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  มุ่งร่วมกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จอมเกาะ
 
1. นางสาวกันยกานต์  เขตคาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  ภูกองชัย
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินาพา  สุวัฒนา
2. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ม
3. นางสาวบุษยา  เปาโรหิตย์
4. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
5. นายปิติกร  ปรีชาโชติ
6. นายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
8. นางสาวภัทรภร  ขวนขวาย
9. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
10. นายวราธร  แทบท้าว
11. นายศิวกร  โคตรทา
12. นายสดุดี  ศิริทองสุข
13. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์เนตร
14. นายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
15. นางสาวแววฟ้า  ศิริหนองบัว
 
1. ดร.นฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายชยกร  บันหาญ
4. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติวัฒน์  เมาเเรต
2. นายชัชพงศ์  ภวภูตานนท์
3. นายปราณต์  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวภารดี  เจือสมบูรณ์ผล
5. นายศุภณัฐ  อภัยนอก
6. นายเกรซ  ศรีบูโฮม
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 9 1. นางสาวธนัชชา  วิชัยคำจร
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายศิริธนากร  มาจรูญ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติภูมิ  ชินภักดี
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวปิ่นนัดดา  ไทยทัต
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นายสธนธร  สธนสุมงคล
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรักษ์สุดา  วงษ์อินตา
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.35 เงิน 4 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติภูมิ  ชินภักดี
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรียากร  วรชินา
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 12 1. นางสาวมณทิราลัย  คงถาวร
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  จำเริญ
2. เด็กหญิงจรรยพร  คำลือชัย
3. เด็กหญิงชนกชนม์  พานอ่อนตา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาเหลา
5. เด็กชายธีรภัทร  อรัญทิมา
6. เด็กหญิงนริศรา  ภูลอยดง
7. เด็กหญิงปุณยาพร  เนาวนิตย์
8. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์เสนา
9. เด็กชายพัฒสุฑา  ศรีเมืองเฮ้า
10. เด็กหญิงภควดี  กองมณีวงศ์
11. เด็กหญิงอนันตญา  ชมภูเขียว
12. เด็กหญิงโยษิตา  น้อยคา
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
2. นางสาวดารามาส  สีเกาะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ศรีทา
2. นางสาวกนกพร  แสนเมือง
3. นางสาวจิรสุตา  คำสงค์
4. นางสาวฉัตรชนก  ชอบช่วยชาติ
5. นางสาวบุญฑริกา  เขยไชย
6. นางสาวผุสวดี  อิสสรานนท์
7. นางสาวพิมพกานต์  จันทร์ฝ่าย
8. นายวรเมธ  สุปันโน
9. นายสุทธิศพงษ์  แสนทองดี
10. นางสาวสุพัฒตรา  สุขใสยา
11. นางสาวอัษฎาพร  สอนปัญญา
12. นางสาวแพรวา  ทศหล้า
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
2. นางสาวดารามาส  สีเกาะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน
2. เด็กชายคณิน  วิบูลย์วัฒนวงศ์
3. เด็กหญิงจันทกร  คำลือชัย
4. เด็กหญิงชนาทิพย์  ปทุมเขต
5. เด็กชายฐาปนพงษ์  เดชบศดี
6. เด็กชายณัฏฐา  อรรคษา
7. เด็กหญิงณัฐชา  มูลมิล
8. เด็กชายณัฐพงษ์  สีทาฮาด
9. เด็กหญิงธมลพร  บุญญานันท์
10. เด็กชายธีระภัทร  อังศุเกษตร์
11. เด็กหญิงนลินี  บุตรแดงน้อย
12. เด็กหญิงปดิวรัดา  ประสมเพชร
13. เด็กหญิงปพิชญา  เบ้าจรรยา
14. เด็กหญิงปภาวรินต์  กาฬพันธ์
15. เด็กหญิงปราทิพย์  คำนวณ
16. เด็กหญิงปารวี  คำศิริ
17. เด็กหญิงพรทิพย์  ถินประสาท
18. เด็กหญิงพิยดา  ไชยสงคราม
19. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุณมา
20. เด็กหญิงภควดี  กองมณีวงศ์
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อมถวาย
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผันสว่าง
23. เด็กชายภูบดินทร์  ภูสิงหา
24. เด็กชายภูริพัฒน์  คอบค้อ
25. เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสมบัติ
26. เด็กหญิงมุฑิตา  วิจิตรนารี
27. เด็กชายมุรธาธร  จัทพร
28. เด็กหญิงรัชภาพร  สำเนียงเย็น
29. เด็กชายราชัน  โครตบุรี
30. เด็กหญิงลลิลทิพย์  เกตุเวียง
31. เด็กหญิงวรณัน  สีพลเลง
32. เด็กหญิงศุภลรักษ์  สุดดี
33. เด็กชายสรวิศ  สาระครศรี
34. เด็กหญิงสรัสนันท์  จันทร์ลาม
35. เด็กชายสุรบดินทร์  ศรีธรรมา
36. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญรอด
37. เด็กหญิงอนันตญา  ชมภูเขียว
38. เด็กชายอนาวิล  ภูเฉลียว
39. เด็กชายอภินัทร์  อะภัยลัน
40. เด็กชายอรรถพล  ชื่นบาน
 
1. นายนายสรายุทธ์   แพงเพ็ง
2. นางสาวดารามาส  สีเกาะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกศาสตร์  ตุ้ยศักดา
2. นางสาวกัญญาภัค  นามศิริ
3. นายกิตติภูมิ  เพ็งศิริกุล
4. นายจิรายุวัฒน์  เนืองมัจฉา
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  ป้อมจันอัด
6. นางสาวชนิดาภรณ์  จิตรเกาะ
7. นางสาวชัญญานุช  วงค์ษา
8. นางสาวชุติมา  ดวงแสงเหล็ก
9. นางสาวฐิติมา  รูปใหญ่
10. นางสาวณัฏฐณิชา  ศิลาอาศน์
11. นายณัฐชนน  ปรีชาญาณ
12. นายธนกฤต  แก้วกัลยา
13. นางสาวนันธิญาน์  บุญช่วย
14. นางสาวนิตยา  สุ้ยเสริมสิน
15. นางสาวบุณฑริกา  เขยไชย
16. นางสาวประภัสสร  เสริมจันทร์
17. นางสาวปิยธิดา  ศรีบุญ
18. นางสาวผสุวดี  อิสสรานนท์
19. นายพิชิตชัย  สุทธิสุข
20. นายพิรภพ  อ่อนละมัย
21. นางสาวภาวดี  หงษ์ชมภู
22. นางสาวรวิสรา  นามวิจิตร
23. นางสาววรรณภรณ์  พุทธคำ
24. นางสาววรัญญา  จันทร์เพี้ยฟาน
25. นางสาววริศรา  แทนนิกร
26. นายวรเมธ  สุปันโน
27. นางสาววันนิษา  มาตย์นอก
28. นายวิทวัส  ศิริวิ
29. นางสาววิลัยวรรณ  แซ่กอ
30. นายวีระพัชร์  จันทิหล้า
31. นางสาวสิรินดา  พันธุ์พัฒน์
32. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์เจริญ
33. นางสาวสุพรรษา  แก้ววิเศษโฮง
34. นางสาวหทัยรัตน์  จารึก
35. นางสาวอนงนาฏ  แสนตาล
36. นางสาวอนันยา  โคตรเทียม
37. นางสาวอัจฉริยา  ไชยชนะ
38. นางสาวอารียา  คุณทุม
39. นางสาวอิสรียา  เหล่าหล้า
40. นายโชติวิทย์  วรกิจ
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
2. นางสาวดารามาส  สีเกาะ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  แสนพิมพ์พา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุกอง
3. เด็กหญิงชลลดา  ชารีดี
4. เด็กชายชาญชัย  ศรีโย
5. เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
6. เด็กชายบูรพา  แคนเภา
7. เด็กหญิงรัตนาพร  พลายเนาว์
8. เด็กชายอภินันต์  อ้วนวงษ์
9. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณโสภา
10. เด็กหญิงอิง  เอาะน้อย
 
1. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางวนิดา  ทองศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณักษัลภัส  ทำสิมมา
2. นายทศพล  โนนทิง
3. นางสาวนันท์นภัส  ศิลารวม
4. นายพงษ์สธร  จำปากัญยา
5. นางสาววรพิชชา  ตรัสศรี
6. นางสาวสลิลทิพย์  สีชาเหง้า
7. นายสันติพงษ์  จันทร์ปัญญา
8. นายอิทธิพล  โคตรศรีวงษ์
9. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
10. นางสาวไอลดา  จงภักกลาง
 
1. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางวนิดา  ทองศรี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานิตา  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวณัฐมล  พรมโคตร
3. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. นางสาวสโรชา  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวอรอุมา  พลสุวรรณ์
6. นางสาวเบญญาภา  ป้องเรือ
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นายนฤพล  เมนไธสง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานิตา  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวณัฐมล  พรมโคตร
3. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. นางสาวบัวหลวง  อามาตย์หิน
5. นางสาวปาลินี  เฉลียวฉลาด
6. นางสาวสโรชา  แซ่ลิ้ม
7. นางสาวอรอุมา  พลสุวรรณ์
8. นางสาวเบญญาภา  ป้องเรือ
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิดา  อยู่คงแก้ว
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีจันโคตร
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภิสรา  คำแข
 
1. นางพิริยา  พันธ์สวัสดิ์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขม้นกิจ
 
1. นางสาวพัฒน์ชญา  ปิตาระเต
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  จินดาภู
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสกร  ทรงยินดี
 
1. นายทรงศิลป์  อินกกผึ้ง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิลาสิณี  บุญกว้าง
 
1. นางสุขสราญ  เข็มทอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มาวงษา
2. เด็กหญิงวรัญชญา  เสถียรหมั่น
3. เด็กหญิงศิรัณญา  ชินธรัณเศรษฐ์
4. เด็กหญิงอภิญญา  เผอิญอ่อน
5. เด็กชายเจษบดินทร์  ชัยศิริ
 
1. นางดารา  คำเพราะ
2. นางนพวัลย์  สิงห์ในเมือง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพย์ทอง
2. นางสาวชมพูนุช  เสียงดัง
3. นางสาวบุญญิสา  พาผล
4. นางสาวปารวดี  สุ่ยหล้า
5. นางสาวเจนนิศา  ปัญญา
 
1. นางกัญษิญาภัทร์  ไชยเดช
2. นายวิชัย  สายเมฆ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อุ่นกูล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อิ่มเนย
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  แสงแก่นสาร
2. นายชลศักดิ์  กันยาเยี่ยม
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ์  ตราชู
2. นางสาวอภิญญา  จิระดำรงชัย
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  ธนวิสิทธิพงศ์
2. นางสาวสุพิชชา  เรืองอุไร
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนภิรมย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฐลียา  อินทรโชติ
2. นางสาวสุพิชญา  ถาปาลบุตร
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางวราภรณ์  มาตราสงคราม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัทมวรรณ  ศิลปษา
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตินันท์  แสนเย็น
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  พิมพ์หานาม
2. นางสาวมาตา  แจ่มจักษุ
3. นายสุรสิทธิ์  วรสกุลเจริญ
4. นางสาวหฤทัย  เคนใบ
5. นายอมฤต  เหล่าทองสาร
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
2. นายณัฐวุฒิ    รัตนภิรมย์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
2. นายวรรณพงษ์  คำแพง
3. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
4. นางสาวอาทิติยา  ได้วิเศษ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางวราภรณ์  มาตราสงคราม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.83 เงิน 4 1. นางสาวอภิษฎา  หาจำปา
2. นางสาวเทพน้อย  จิดารักษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
2. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  พุทธชัย
2. นางสาวพิชชาพร  โพธิรุด
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรัญชนา  ทองโคตร
2. นางสาวอิสฎาภรณ์  ชูคันหอม
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางวราภรณ์  มาตราสงคราม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ
2. เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ
 
1. นางยุพวรรณ  เจริญเชื้อ เกตุแก้ว
2. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นายสุรพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ม่วงนิล
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พลมิตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสาพันธ์
4. เด็กชายดิรณัฐพัชศ์  ทองแขก
5. เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์
6. เด็กชายพิชิตชัย  เสนาสุ
7. นางสาวสุดารัตน์  ผ่านวงษ์
8. เด็กชายอธิป  สิมมาทัน
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
3. นายบุญชวน  ดาทุมมา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกศิญุทฏา  ทองแขก
2. นายฉัตรภพ  คำกอดแก้ว
3. นางสาวทิพวรรณ  สุทธิเพชร
4. นายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
5. นายธนกฤต  พรมนิล
6. นายธีรวัฒน์  สีทองแดง
7. นางสาวปัญจรัศม์  อุตรนคร
8. นางสาวมุทิตา  กันเม็ด
9. นางสาวศศิกานต์  วรรณโส
10. นายสุธี  ไทยฝ้าย
 
1. นางกวีนา  ศิลารวม
2. นางสาวปานฤทัย  ชื่นสร้อย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  แสงฟ้า
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  วรรณศิลป์
3. นางสาวภัทรสุดา  สารสี
 
1. นางสุนันทา  สมบูรณ์
2. นางกาญจนา  โคตรแก้ว
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสสร  สฤษชสมบัติ
2. นางสาววณิชยา  ปิ่นเภท
3. นางสาววิชุดา  จูชาวนา
 
1. นางสาวเนตรนภิส  ปาสาบุตร
2. นางมณินทร  สมอออน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนสิชา  เดชพันธ์
2. นางสาวสุรัญญา  แสนคำ
3. นางสาวอภิชญา  พละสุ
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสุกัญญา  พักวัน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐานิดา  วงษางาม
2. นางสาวเปรมฤดี  บุญฤทธิ์
3. นางสาวแพรพฤกษา  พงษ์คุณากร
 
1. นางสุกัญญา  พักวัน
2. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  เอดวาร์ดวันมุยเยน
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุรชาติ  สารแสน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทวัส  สีทัดยศ
2. นายเสฏฐวุฒิ  รัตนวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล
2. เด็กชายอัศนีย์  ไทยวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณนิสา  บุตรโม
2. นายเสฏฐวุฒิ   ตั้งสกุล
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชฎากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายธนดุล  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  รัชชปัญญา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองคำ
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นายศุภกร  เสงี่ยมศักดิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี
2. นายศุภกร  สงวนจิตต์
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นายคุณากร  ธนที
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  ก้อมมังกร
2. นางสาวเอกปวีณ์  เหิมขุนทด
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางสาวฐิตา  คาคำมาตย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีโนนชัย
2. นางสาววศินา  โชคศิรกาญจน์กุล
 
1. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
2. นายบุญทิวา  พันธุมิตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  ประทุมชัย
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  แก้วตา
 
1. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
2. นายบุญทิวา  พันธุมิตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  อาราษฎร์
3. เด็กหญิงศุทธินี  แสนกิ่ว
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นายธีรเจต  อึ้งจะนิล
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  วัฒนกูล
2. นางสาวฐิตินันท์  จำปาหวาย
3. นางสาววรรณนิสา  บุตรโม
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นางนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิชา  กาสีชา
2. นางสาวมนัสพร  พิทักษ์วรรณ
 
1. นายสุรชาติ  สารแสน
2. นายธีรเจต  อึ้งจะนิล
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรมิตา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทันจันทึก
3. เด็กหญิงอริย์เมตา  ฤทธิเดช
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิม  งามนิมิตร
2. นางสาวอังคณา  กองไธสง
3. นางสาวเนตนภิศ  รัตนาไลย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  กุลพันธ์ไพจิตร
2. เด็กชายจักรพงษ์  ลำพุทธา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุบผามาตย์
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนกศักดิ์  ชุมแสง
2. นายกิตติพันธ์  เฮงสุวรรณ์
3. นายอัครวัตร  เมืองนาง
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ศรีหามงคล
2. เด็กชายชลสรวง  วรวัฒนากุล
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สาวิกัณย์
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  ปฐมบุตร
2. นางสาวหฤทัยเพชร  ถ้ำมณี
3. นางสาวอัญชุลี  มณีโชติ
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประภาเวสัง
2. เด็กหญิงปัญญดา  อดิศักดิ์สดใส
3. เด็กหญิงศุภรดา  คงรักษา
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัค   ลมุลพจน์
2. นางสาวปนัดดา    ก้อมมังกร
3. นางสาวภารดี   พานสายตา
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวงผึ้ง
2. เด็กหญิงชลรดา  จรัสชัยภากุล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จำปาทุม
4. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว
5. เด็กหญิงรัตนากรณ์  เศรฐศิริพงษ์
6. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทร์สระบัว
 
1. นางสาวโสภิดา  รักษาบุญ
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจตุพร  สุสวดโม้
2. นางสาวนวรัตน์  ทิพย์อาสน์
3. นางสาวผณินทร  บรรดาศักดิ์
4. นายภูริทัต  ปานกลาง
5. นางสาวเกษแก้ว  รักษาเคน
6. นางสาวแก้วนภา  เศษวันโคตร
 
1. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทินี  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวอุดร
3. นางสาวอินธุอร  สุทธิรักษา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สีกะแจะ
2. นางสาวณัฐชนน  จอมคำสิงห์
3. นางสาวดมิสา  ชื่นปรีชา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  แสงหิน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
3. เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี
 
1. นายปิยชัย  ไกรทอง
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูนิลวาลย์
2. นางสาวดวงหทัยชนก  อรัญภูมิ
3. นางสาวนุชจรินทร์  ประทุมบุญ
 
1. นายปิยชัย  ไกรทอง
2. นางศิริวรรณ  ชาวแสน
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญผไท   วุทธิสิทธิ์
2. เด็กชายพงศกร  โคสาดี
3. เด็กหญิงอารียา   แสนหล้า
 
1. นางนันทนา  บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา   เมืองชมภู
2. นางสาวปภาวรินท์   ไชยวงษ์
3. นางสาววนิดา   อรรคนิมาตร
 
1. นางนันทนา  บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงนันตชา  หร่องบุตรศรี
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาตาวี   ยอดพุทธ
2. นางสาวฐิติมา   สำนักโนน
3. นางสาวลักษิกา   กรณีสุข
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏยา   ศรีบัวภา
2. เด็กหญิงนภัสกมล   น้อยแก่นชู
3. เด็กหญิงสุมาวดี   วงษ์เสนา
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  วงศ์ษาพาล
2. นางสาวนัฐสิตา   จำปาจิต
3. นางสาวพุทธิดา  พันธุ์คงโพธิ์
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีพร   ดีสีแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุบผา
3. เด็กหญิงอธิชา   ผิวขำ
 
1. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยพล  อุไรล้ำ
2. นางสาวประไพรภรณ์   แถนสีแสง
3. นายพงษ์นาวิน   ดินแดง
 
1. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  อินทะสร้อย
 
1. นางนงรัก  วิสิลา
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริลักษณ์  ปักการะสัย
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  คุ้มเคลือบ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตนุภัทร  พิทักษ์ศิลป์
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  สุขเต็มดี
2. เด็กชายจักรพรรณ์  แก้วเก็บคำ
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  ท่าฉลาด
4. เด็กชายชนาธิป  แสนพิมพ์พา
5. เด็กหญิงชลลดา  ชารีดี
6. เด็กชายชินวัฒน์  วงษ์หนองแล้ง
7. นางสาวณักษ์ลภัส  ทำสิมมา
8. นายตนุภัทร  พิทักษ์ศิลป์
9. นายตะวัน  แก้วลือ
10. เด็กหญิงถลัชนันท์  สำนักบ้านโคก
11. นายทศพล  โนนทิง
12. นายทัศน์ชัย  บัวพันธ์
13. นางสาวนันท์นภัส  ศิลารวม
14. นายบรรณวัชร  โพธิรุกข์
15. นางสาวปิยธิดา  วิราวุฒิ
16. นายพัชรพล  ปากหวาน
17. นางสาวพิมพ์ผกา  เตือนขุนทด
18. นายยุทธนา  โสหา
19. นางสาวรติมา  กุศลชู
20. เด็กหญิงรัตนาพร  พลายเนาว์
21. นางสาววรพิชชา  ตรัสศรี
22. นางสาววิภาวี  มีโชติ
23. เด็กชายศักดิพัฒน์  กัสปะ
24. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  คำสา
25. นางสาวสลิลทิพย์  สีชาเหง้า
26. นางสาวสุทัตตา  สอนเสนา
27. เด็กชายอภินันต์  อ้วนวงษ์
28. นายอิทธิพล  โคตรศรีวงษ์
29. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
30. นางสาวไอลดา  จงภักกลาง
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
2. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
3. นายจำนงค์  กิติสกล
4. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
5. นางกวีนา  ศิลารวม