สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
1. นางอนงค์  สมนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไอศ์ลดา  ดอนเส
 
1. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลอยคลัง
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  โปรยไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวจิรนันท์  นาคศรี
 
1. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดาวสวรรค์  สืบสำราญ
 
1. นางอนงค์  สมนอก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธันยาภรณ์  กองเกิด
 
1. นางศัสยา  ชนะวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นอารมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  จันมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายชัยวัฒน์  ทองภู
 
1. นางพิมลพรรณ  จันมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพรรษา  ศรีสุวอ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สาวิชัย
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
2. นางอนงค์  สมนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 44.2 เข้าร่วม 7 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ศรีษะ
2. นางสาวพรธิดา  ลิไธสง
3. นางสาวพัชรินทร์  ย่องเหล่ายูง
 
1. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
2. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  วิชารัก
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แสนสวัสดิ์
 
1. นายประยูร  ลาแสง
2. นางสุธนี  บุญตาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพัตรา  เรืองเสนา
2. นางสาวอริญญา  ศรีกะพา
 
1. นายประยูร  ลาแสง
2. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภูบาลชื่น
2. เด็กหญิงธันวามณี  คงสัตย์
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  โปรยไธสง
2. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  เรียงรัตน์
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรรพี  ถารัตน์
 
1. นางกิติกร  เอกศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญทิพภา  บุญสพ
 
1. นางสาวอรุณศรี  พิมพ์เสน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาดา  เขียวรู
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิริเขมานนท์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  พาไธสง
 
1. นางวิภาวรรณ  กัญญาคำ
2. นางทิพวรรณ  ศรีสาร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวปณิตา  สาชิน
2. นางสาวมณฑิรา  จันดา
3. นางสาววารุณี  สุรินทร์
 
1. นายสุวิทย์  บุตรเสรีชัย
2. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวรฤทธิ์  วรรณวงศ์
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญประคม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายไพศาล  ทองพิทักษ์
 
1. นางนงเยาว์  เถาว์หมอ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62.38 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  นุทน
 
1. นางจงกล  โม้ทองศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 -    
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 -    
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานดา  ป้องสา
2. เด็กหญิงฐิดาภา  เรืองสิทธิ์
3. เด็กชายปราโมทย์  เส้นสินลา
 
1. นางมัทนา  ศิริพรรณ
2. นางสมมุ่ง  แกล้วกล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกนกพรรณ  เนตรแก้ว
2. นางสาวภัทรกานต์  เพียรแก้ว
3. นางสาวยุวดี  จิรวัฒนผล
 
1. นางสุภาจิตต์  พลอ่อนสา
2. นางสาวปัณฑมาพร  พงษ์ธนู
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  บุเหลา
2. นายประพัฒน์  เมืองขวา
3. นางสาวรัตติกาล  สารมะโน
 
1. นางรุ้งนภา  อังกุลดี
2. นางสาวพิลึก  นิลศิริ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทีทา
2. นายศักดิ์ดา  ภูมณี
3. นายอานนท์  เกิดเดช
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสาวปวีณา  ปราบมนตรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงมธุุรส  เดชอุดร
2. เด็กหญิงยิ่งนภา  พิทักษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นาทอง
 
1. นางสุจิตรา  แพไธสงค์
2. นางดรุณี  หงษ์ทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.37 เงิน 6 1. นายพีรพงษ์  แก่นมาลี
2. นางสาวอาภัสรา  มาตย์นอก
3. นางสาวเรือนทอง  กองเกิด
 
1. นายสำเริง  นันหมื่น
2. นางรุ้งนภา  อังกุลดี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  สมกำพี้
2. นางสาวขัตติยา  ศาลางาม
3. นางสาวจิราภา  แสนเสนา
4. นางสาววนิดา  นาไชยโย
5. นางสาวศศิธร  กองเกิด
 
1. นายอุไร  พันชัยสง
2. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.38 ทอง 6 1. เด็กหญิงบัวชมภู  โทธรรม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  สุดธง
 
1. นางสุมลพรรณ  ศรีลำดวน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิชาพรรษ์  พันนุรักษ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์โชติวนิช
 
1. นางลำปาง  ถวิลวงษ์
2. นางสาวกิรณา  เพชรวรากุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นายยุทธนา  ธาตุแสง
2. นางสาวสุกัญญา  คลองสองรัมย์
 
1. นางสาวอนงค์  โนนทะเสน
2. นางสุจินต์  เหมือนทองจีน
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายคณพศ  ภูบาลชื่น
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  กำจัดภัย
 
1. นายมาโนช  ฝั้นฉิม
2. นายชาญวิทย์  มนตรี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร  อินทะนาม
2. นายเมธาบดี  พลเจิรญ
 
1. นายชาญวิทย์  มนตรี
2. นายมาโนช  ฝั้นฉิม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  ชะตาดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวนรีพร  นาผม
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุลวงษ์
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายพลพล  สระพรม
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรพร  ชะตาดี
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายวิทวัส  เศรษฐา
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์งาม
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายชนาธิป  ศรีเพชร
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนาวดี  ศรีทุม
2. เด็กหญิงวรรณษา  โพธิล้า
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
2. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  นาโสม
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอัยลักษณ์  สาดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ซอยนา
2. เด็กชายธนา  วงศ์กันหา
3. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์คำ
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
2. นายวัฒนชัย  สุขกระโทก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชฎาพร  เพียทานี
2. นายสุรศักดิ์  สุนนท์
3. นายเทียนชัย  เบ้าเฟื่อย
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
2. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรีภร  นาผม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยะถิโล
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สีนา
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณณี  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  นาเพชร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  โกสิลารัตน์
2. นายกิติพันธ์  พรหมลับ
3. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
4. นางสาวจิราพร  พงษ์คำพันธ์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์โสภา
6. เด็กชายจีรศักดิ์  นารีคำ
7. เด็กชายชัยชนะ  หล้าโคตร
8. นายชานุวงศ์  ตุเกตุ
9. นายณัฐวุฒิ  ไสยรส
10. นางสาวดวงชีวัน  ปารมี
11. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
12. เด็กชายนาวิน  นามมูล
13. เด็กชายนิติภูมิ  พงษ์พันธ์
14. นายปฐมพงษ์  พลบุตร
15. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
16. นายพงศกร  ชัยป่ายาง
17. เด็กชายพงษ์เพชร  นาแพง
18. นายพรมบดินทร์  ปัชชาเขียว
19. นายพิบูลย์  เวชนันท์
20. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
21. เด็กชายภัคพงษ์  พลสงคราม
22. เด็กหญิงภัทรมน  คำชมภู
23. นางสาวภาวิณี  เลงไธสง
24. นางสาวภาวิณี  แพไธสง
25. นายยุทธนา  ทิพย์ทอง
26. นายรัตน์ธิพงษ์  วงษ์นอก
27. นางสาววรรณวิษา  นามลิวัน
28. นางสาววาสนา  สิงหศรี
29. นายวิศรุช  ศิริโกสุม
30. เด็กชายวีรยุทธ  เส้นสิมลา
31. นางสาวศิริลักษณ์  ระมนตรี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุ่งแฝงกลาง
33. นายสุนิตา  สุโพธิ์
34. นายอภิวัฒน์  ใจดี
35. นายอร่ามพงษ์  จำเริญโชค
36. เด็กหญิงเกสรา  มะปะโพธิ์
37. นายเมธาสิทธิ์  วโรภาสธนไพศาล
38. เด็กชายเรวัต  สายละคำ
39. นางสาวเสาร์วรีย์  บัวกระโทก
40. นายเอกรัตน์  ปารมี
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
2. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
3. นางสุปรีดา  ประภาการ
4. นายวีรดนย์  หอมทอง
5. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
6. นางสาวพรไพลิน  สินชัย
7. นางจินตนา  หางาม
8. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทมาตย์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายพิทักษ์พงศ์  พรหมอินทร์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์โสภา
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 8 1. นางสาวกรรณิตา  จันทาศรี
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันพรฎ์พรม  สุวคุณ
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรี  โคตรประทุม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณณี  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  โกสิลารัตน์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทมาตย์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอรรถสิทธิ์  อวณญวน
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมชนก  ชินทะนา
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลวัลย์  สุวรรณวงค์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิชัย  รัตนวงคีรี
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นายชิตดนัย  คำยันต์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวรรณณี  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญธิมา  กลมกล่อม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ผันผาย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ผาค้อ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมเกตุ
4. เด็กหญิงพนิดา  สละ
5. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  โสภาอริยกิตติ์
6. เด็กหญิงสิรีธร  ปัสสาวะโก
7. เด็กหญิงอรญา  วันทองดี
8. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แสนชารี
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
3. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
4. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญานุช  กฤษณา
2. นางสาวนิตยา  บุตรี
3. นางสาวพรทิภา  ผิวนอก
4. นางสาวศุนิตา  สุโพธิ์
5. นางสาวสุภาวดี  ฮาดกัญญา
6. นางสาวอรทัย  ด้วงศาลา
7. นางสาวอาทิตยา  หาดสูง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
3. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
4. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  นิลชา
2. นางสาวขวัญฤดี  อามาตย์
3. นางสาวดวงชีวัน  ปาระมี
4. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
5. นายพงษกร  ไชยป่ายาง
6. นางสาวพรนภา  ชิดโคดสูง
7. นายพิทักษ์พงษ์  พรหมอินทร์
8. นายยุทธนา  ธาตุแสง
9. นางสาวยุพเรศ  แถวลีลา
10. นางสาวศิริลักษณ์  อินทะนัย
11. นางสาวสุขสวัสดิ์  วันทองนาค
12. นางสาวสุพัตรา  รื่นรมย์
13. นางสาวอนงค์นุช  พลแสนทอง
14. นายอรรถพล  แซ่โค้ว
15. นายเอกรัฐ  ปาระมี
16. นางสาวแพรวพราว  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
3. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
4. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  แก้วภักดี
2. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
3. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
4. เด็กชายภูวมินทร์  ผุยเต้า
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  แสนเทพ
 
1. นางสาวสุปรียา  ไชยหาเทพ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอัญชุลีพร  จินดาจารุภักดี
 
1. นางปิยรัตน์  ตังคณิตานนท์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแอนนาริช  โสดา
 
1. นางสาววิรญา  จันทร์ห้างหว้า
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  หล้าโน
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุธาเพชร  นาคูณ
 
1. นางสาวนนทลี  ภูนีละมัย
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกัญญารัตณ์  สุวรรณไตร
 
1. นางพนิดา  สินโพธิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสา
2. เด็กหญิงประกายดาว  มาตย์นอก
 
1. นางสาวขวัญฤดี  คลังบุญวาสน์
2. นางสาวอุไร  จันทิมา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงอริสรา  อู่เถื่อน
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ประวัติศรี
2. นางสาวนนทลี  ภูนีละมัย
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชุติมา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ประวัติศรี
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สิงห์หาญ
2. เด็กหญิงนงนุช  พรมศาสตร์
3. เด็กชายนภัสกร  ชัยสิทธิ์
 
1. นางอนงค์  สมนอก
2. นางสุธนี  บุญตาม
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 8 1. นายนัฐพล  ตะวัน
2. นายรัฐกร  ลินทะมาด
3. นายศราวุธ  โคกสีนอก
 
1. นางอนงค์  สมนอก
2. นางสุธนี  บุญตาม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  มัตวงษ์
2. เด็กชายนรังสรรค์  ตื่นเต้นดี
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แต้เกียรติเจริญกุล
2. เด็กชายเศกสรร  บุญสมตระกูล
 
1. นางลภัสสรณ์  สิงห์เทพ
2. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวกชกร  หวานแท้
2. นายพงศกร  วิลาสังข์
 
1. นางลภัสสรณ์  สิงห์เทพ
2. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายคมชาญ  นันเจริญ
2. นายภัทรกรณ์  บำรุงไทยชัยชาญ
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภิษรา  เชื้อศีรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ชยมชัย
2. นางสาววศินี  กอไม้
3. นางสาววิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์