สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี  แพงจันทร์โท
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรารถนา  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มอไธสง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธัญญารักษ์  ดำรงค์ชัย
 
1. นางสาวสุพักตร์  มาซา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงพนิตพิชชา  กาเวสูง
 
1. นางสาวรัตติพร  ศรีนาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีไร่
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  กระโจมทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาริน  ศรีสนิท
 
1. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สุขตะกั่ว
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แสนอยู่
3. เด็กหญิงเปมิกา  อภิรักษ์
 
1. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
2. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง 4 1. นางสาวปวีณา  โพธิขำ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  มาลาศรี
3. นางสาวเบญจพร  แก่นบุตร
 
1. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
2. นางสาวสุพักตร์  มาซา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัจจัยโค
2. เด็กหญิงลลิตา  หอมอ่อน
 
1. นางจันทร์นภา  สินเภตรา
2. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปพนสรรค์  พลศักดิ์หาร
2. นางสาวเปรมจิตร  แก้วชุม
 
1. นางจันทร์นภา  สินเภตรา
2. นางสาวรัตติพร  ศรีนาง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเนติรัฏฐ์  ดวงพายัพ
 
1. นายวิทูล  ไชยเสนา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายจาตุรันต์  ดวงดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ด่านจง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอ
3. เด็กหญิงวรรณภา  วันชิโนรส
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
2. นางสาวอัจฉราวิมล  สร้างนานอก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ลาระคร
2. นางสาวสุปรีย์ยา  เตียมคำ
 
1. นางประภัสสร  ปะทะวัง
2. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนัทฐิยา  สิงห์มูล
 
1. นายวิทูล  ไชยเสนา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวภัสรากร  แสงลุน
 
1. นายสุทธิเชษฐ์  ไชยวิเศษ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.03 เงิน 4 1. นายจรูญ  เกิดบุญเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปนัดดา  ก่อไช
 
1. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์  เกษร
 
1. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัศววัฒนานุกูล
2. เด็กหญิงจีรพร  ชาญตะกั่ว
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  นาราษฎร์
 
1. นางศิริรัตน์  อุ่นเกิด
2. นายประยุทธ  บัวแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธันย์ชนก  วงศ์ชารี
2. นายนันธวัช  พรมดี
3. นางสาวสายสุวรรณ  พุทธวิชัย
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นางดัชนีพร  จงเทพ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินทรา  วิลาวรรณ
2. เด็กหญิงกุสุมา  บรรยง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญคำ
 
1. นางสาวจันญวรรย์  เดิมสันเทียะ
2. นางดัชนีพร  จงเทพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตาภา  สมอนา
2. นางสาวภาณุมาศ  กาญบรรจง
3. นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมเทศ
 
1. นางอัมพลิกา  เปรมศรี
2. นางอรอนงค์  แก้วนอก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ใจตรง
2. เด็กหญิงอัญฉริกา  สมสี
3. เด็กหญิงเมษิณี  แก่นเชียงสา
 
1. นายชิตพล  ปะนันตา
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 4 1. นางสาวจิรัศยา  แก้วไพวัน
2. นางสาวพรนิภา  สิทธิมาศ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  พลรักษา
 
1. นายประยุทธ  บัวแสง
2. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.62 เงิน 4 1. นายชินวัตร  จำนงพันธ์
2. นายทินกร  กะลาม
3. นางสาวสุกัญญา  สีดำ
 
1. นางเอมอร  จุไธสง
2. นางสาววัฒนา  ลาน้ำเที่ยง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัยศาล  เสนผาบ
2. เด็กชายปารวัฒ  นางาม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
2. นางเพ็ญแข  คำน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์พิศักดิ์  แก้วลุน
2. นายวชิรวิทย์  นันทชัย
 
1. นางสาววิไลพร  กะลาม
2. นางสาวเนตรนภา  ตุ้ยศักดิ์ดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  เทศศรีเมือง
2. เด็กชายพุทธิชาติ  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายเสริมพล  แสบงบาล
2. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แพไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ  กระลาม
 
1. นายเสริมพล  แสบงบาล
2. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปา
2. เด็กหญิงชลทิชา  สบู่หอม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงมีนา  มีศรี
5. เด็กหญิงเกษร  สืบมี
 
1. นางรัศมี  มาตย์นอก
2. นายขัตติยะ  มีแก้ว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิศดา  พรมไชยา
2. นางสาวนวรัตน์  ทิพย์ประทุม
3. นางสาวพรรณงาม  สิงพล
4. นางสาวพิชญ์สินี  นาบำรุง
5. นางสาวพิยดา  ไสสา
 
1. นางสาวนวภัทร  ตระกูลพร
2. นายขัตติยะ  มีแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.96 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พระสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงนัฐลดา  เกาะกิ่ง
4. เด็กหญิงพรรณิสา  อุตมรัตน์
5. เด็กหญิงสุภิญญา  ปิตาระเต
 
1. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
2. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  บอนไธสง
2. นางสาวปณัฐดา  บุดดา
3. นางสาวรุจิรา  มอไธสง
4. นายวงศกร  เวินเสียง
5. นางสาววารินทร์  นิลศิริ
 
1. นางพิกุล  ขีปนวัฒนา
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรนันท์  แก้วพรม
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สายแสน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงนมัสนันท์  บุญค่ำ
2. เด็กชายรชต  ภูมิพันธ์
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายนพดล  บุ้งทอง
2. นางสาวศุภิสรา  ดำดี
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองแสน
2. นางสาวธิติมา  วิเชียร
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  คนรู้
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงรักษณา  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทิมา
7. นางสาววรัญชนา  วินไธสง
8. นางสาววิภารัตน์  บุตรแสง
9. เด็กหญิงสุชาดา  พิทักพูน
10. นางสาวอริศรา  ช่างการ
 
1. นางสาวชาลินี  ศรีอรห์
2. นางสาวเกศิณี  สีหามาตย์
3. นางพิกุล  ขีปนวัฒนา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  เพ็งพูน
2. เด็กหญิงนิสา  ศรีเตชะ
 
1. นายสนั่น  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  อาจชมภู
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  วิเศษ
2. นางสาวสรัลพร  ด้วงตะกั่ว
 
1. นายมงคล  พรศักดิ์หาร
2. นายชัชชัย  อินธิแสน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  นาสังข์
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  ศิริรางกูล
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วพรม
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายณัฐวุฒิ  วงษ์ชมภู
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเอมพิกา  ไชยบำรุง
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายมนัสพล  อาษานอก
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สังข์ทอง
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธศักดิ์  รัตนวงศ์
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรมกลาง
2. เด็กหญิงนิรชา  สุหา
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
2. นายณํฐพงษ์  สุวรรณโสภา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สุดรัก
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายชาคริส  บงพันธ์แก้ว
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพศาสตร์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินธร  อ่อนราษฎร์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอรอุไร  สว่างภพ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นางสาวปนิษา  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวสาวิตรี  ศรีเตชะ
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐติกา  นิลทะสิงห์
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นคำ
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เฉียบแหลม
2. เด็กชายชัยอนันท์  พุทธพึ่ง
3. เด็กหญิงณัฐติกา  นิลทะสิงห์
4. เด็กชายบรรพต  สร้างนอก
5. เด็กชายพัทนัย  เมธาจรัสพงศ์
6. เด็กหญิงภานุมาศ  ไกรมณี
7. เด็กหญิงยุวดี  เทพรินทร์
8. เด็กหญิงอมินตรา  ภาระไพร
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาลย์  สีเหลือง
2. นายชินวัตร  จำนงพันธ์
3. นายทิวากร  ประทุมมา
4. นายอนุเทพ  อินทะนู
5. นายเที่ยงตรง  คำผาย
 
1. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
2. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมศรี
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิลป์ประกอบ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอังสุภา  ยุทไธสง
 
1. Mrs.RATTAYAPORN  KHAMPICHIT
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประกอบ
 
1. นางวรลักษณ์  กลุ่มเหรียญทอง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพูนศักดิ์  ตาแสง
 
1. Mrs.WORALUK  KLUMREANTHONG
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.83 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  จิตจานุรัก
 
1. Mr.Munaya  Colin Gadingo
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราพร  มาตย์วังแสง
 
1. Mr.Munaya  Colin Gadingo
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  วงษ์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงญาตาวี  ประธานี
3. เด็กหญิงธนิตา  สุดหล้า
4. เด็กหญิงพัชรพร  มุ่งย่อมกลาง
5. เด็กชายอัครพรรณพงศ์  ชัยเรืองศรี
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. นางกอแก้ว  ปะนันตา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ปะนะสุนา
2. นางสาวทัศนีย์  พรมดาว
3. นางสาวปรางสุดา  บุญชัย
4. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาทอง
5. นางสาวศิริวรรณ  แสนศรศรี
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. MissNyincho  Vivian Viga-ah
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  นุ่นขาว
2. เด็กหญิงวรรธนอร  นามลักษณ์
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุดใด
2. นางสาวชาลินี  คิ้วไธสง
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  บุระดา
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรดา  ประตาทะยัง
2. นางสาวน้ำฝน  หงันเปี่ยม
3. นางสาวรจรินทร์  เหมือยไธสง
4. นางสาวอรณัฐ  สุดชา
5. นายเกียรติศักดิ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรตะกั่ว
2. นางสาวปิ่นมณี  สดศรี
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  พัดไธสง
2. เด็กชายเอกภพ  ขุนสูงเนิน
 
1. นางสโรชา  เภาพาน
2. Mr.ฺBien  Doan The
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดวงกมล  เตคำหันต์
 
1. นางสโรชา  เภาพาน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.03 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร   สาตร์นอก
2. เด็กชายจิตกร   ระหารนอก
3. เด็กชายภัทรพล   วงศ์นาโพธิ์
4. เด็กชายวสุธร   สีหามาตย์
5. เด็กชายสุริยะ   ศรีเดช
6. เด็กชายอนุชา   เต็มสว่างโชค
7. เด็กชายอภินันท์   เทพรินทร์
8. เด็กชายเอกพล  กึกไธสง
 
1. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
2. นายมงคล  พรศักดิ์หาร
3. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  พลรักษา
2. นายภาณุวัช  จันทร์คิด
3. นางสาวสลักจิต  วงษ์ราชสีห์
4. นางสาวสุภิกา  จันดี
5. นางสาวอิสราภรณ์  ปะละกา
 
1. นางสาวภาวิณี  ปักกะทานัง
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  ทวีรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีสนิท
3. เด็กหญิงป้อนวิภา  ปะระกา
 
1. นางภัทราพร   แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณทิมา  กระฉอดนอก
2. นางสาวพรรณชรี  ปริวันตัง
3. นางสาวแสงระวี  สีหาบุตร
 
1. นางภัทราพร   แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ทารัตน์  ชาวดอน
2. นางสาวจิลาพร  กระมูลละคร
3. นายมงคลชัย  โมกไธสง
 
1. นางภัทราพร   แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  รุ่งสว่าง
2. นางสาววริศรา  เสี่ยงสาย
3. นายอภิวัฒน์  แรงโสม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมุทิตา  สนเทศ
2. เด็กชายวชิรวิทย์   เสี่ยงสาย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  กวิรชวนชิด
2. เด็กชายเตชิต  สุตะนา
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสุกัญญา  แมงไธสง
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศ์พล  จงเทพ
2. นางสาวสิริธิดา  วิริยะ
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงกมล   ดาวเรือง
2. เด็กหญิงปานฉัตร  มาตย์โค้ง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์รภัทร  นำบำรุง
2. นางสาวรัตติยากร  พลพันธุ์
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  วรรณา
2. นางสาวพรนัชชา  สุดรัก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนงลักษณ์   พงษ์สมชาติ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เข็มจัตุรัส
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิยา  ศรีชัย
2. เด็กหญิงพัชธิกา  นาคูณ
3. เด็กหญิงวริศรา  โคตรศรีเมือง
 
1. นายสุริยันต์  นันทชัย
2. นายสมพร  จุไธสง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นายนิรุจน์  ขิงโพธิ์
2. นายอดิเทพ  ศรีประเสริฐ
3. นายอภิรักษ์  สุขยิ่ง
 
1. นายสุริยันต์  นันทชัย
2. นายสมพร  จุไธสง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบดินทร์ชัย  อ่อนไธสง
2. เด็กชายพรหมรินทร์  ปัดไธสง
3. เด็กชายรัฐกิตดิ์  จันร้อยเอ็ด
 
1. นายสุริยันต์  นันทชัย
2. นายสมพร  จุไธสง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  สมอนา
2. นายพีระ  พลขวา
3. นายอภิวัฒน์  สอนสี
 
1. นายสุริยันต์  นันทชัย
2. นายสมพร  จุไธสง
 
96 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุกทน
2. นางสาววรัญญา  พรมกลาง
3. นายเที่ยงตรง  คำผาย
 
1. นางสุกัญญา  แมงไธสง
2. นางจิราภรณ์  ไชยราช
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติพร  มัครมย์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พรไธสง
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  อาษานอก
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจามรี  ศรีกุลวงษ์
2. นายลือชา  ปัสสาระกัง
3. นายวุฒิชัย  พลบำรุง
 
1. นายกิิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสมพร  จุไธสง
 
99 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตสุภา  อิติปิ
2. นางสาวจิรวรรณ  มาตาเบ้า
3. นางสาวสุกัญญา   มาเย็น
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์