เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวทัญญู ภูชาดา ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวาสนา ไชยศึก ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายธนัท ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยา 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
21 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
23 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
24 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
25 นางดณษพร ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
26 นางอรุณศรี เมืองครุธ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
27 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
29 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
30 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
31 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
32 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินการ การจัดพิธีเปิด
33 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ การจัดพิธีเปิด
34 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ การจัดพิธีเปิด
35 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ การจัดพิธีเปิด
36 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ การจัดพิธีเปิด
37 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
38 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
39 นายสกรรจ์ อุดมมาก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
40 นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
41 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
42 นายนิรุณ จุลลาบุดดี ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
43 นายสุวิทย์ เก้งโทน ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
44 นายชูชาติ ดิลกลาภ ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
45 นายพินิจ แคว้นน้อย ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
46 นางราตรี หร่อยดา ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
47 นางวันเพ็ญ นันท์ดี ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
48 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
49 นายยุทธนา วงษ์ศา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอาคารสถานที่ การจัดพิธีเปิด
50 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการโสตศึกษา/แสง/เสียง การจัดพิธีเปิด
51 นายบุญนำ งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการโสตศึกษา/แสง/เสียง การจัดพิธีเปิด
52 นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการโสตศึกษา/แสง/เสียง การจัดพิธีเปิด
53 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการโสตศึกษา/แสง/เสียง การจัดพิธีเปิด
54 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการโสตศึกษา/แสง/เสียง การจัดพิธีเปิด
55 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโสตศึกษา/แสง/เสียง การจัดพิธีเปิด
56 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
57 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
58 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
59 นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
60 นางสุพรรณี แก่นบุดดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
61 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
62 นางราตรี หร่อยดา ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
63 นางวันเพ็ญ นันท์ดี ลูกจ้างโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
64 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
65 นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิคม การจัดพิธีเปิด
66 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
67 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
68 ว่าที่ ร.ต. สมโภชน์ พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
69 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
70 นายศุภมิตร กาเจริญ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
71 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
72 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงพิธีเปิด
73 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการพิธีกร การจัดพิธีเปิด
74 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการพิธีกร การจัดพิธีเปิด
75 นายสุธีพรรณ ดวงดีลี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการพิธีกร การจัดพิธีเปิด
76 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการพิธีกร การจัดพิธีเปิด
77 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
78 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
79 นางอรุณศรี เมืองครุฑ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
80 นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
81 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
82 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
83 นางสาวรตนวรรณ จินดาภู บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
84 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
85 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
86 นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
87 นางสาวกนกวรรณ วรรณขัน บุคลากรปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
88 นางสาวเย็นจิต ทองคำมี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
89 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
90 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สพม.25 รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
91 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
92 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
93 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
94 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
95 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
96 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
97 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
98 นายบุญนำ อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
99 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการกองเลขานุการ
100 นางอนงครัตน์ วิริยสถิตกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
101 นายกฤตพล อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
102 นางธันยพร แบนอภัย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
103 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ สพม. 25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
104 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
105 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
106 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
107 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
115 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
116 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
121 นายอดุล อิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นายทินกร ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
124 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
125 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
126 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
127 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
131 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
133 นางศิริลักษ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
134 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
135 นางสาวพรชนก มั่นพรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
136 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการประมวลผล (สารสนเทศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
137 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
139 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
140 นางญาณิศา เครือวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
141 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
142 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
143 นางวนิดา ปัญญามี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
144 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นางสาวธัญวรัตม์ แสนสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
146 นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
147 นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
148 นางจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
149 นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
150 นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
151 นางมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
152 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
153 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
154 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
157 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
158 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
159 นางอังคณา ประตังเวสัง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
160 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
161 นางธิดา โกจารย์ศรี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
162 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
163 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
164 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
165 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
166 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
167 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
168 นาบไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
169 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
170 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
171 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
172 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
173 นางไพจิตร์ แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
174 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
175 นายฟ้าสาง คำทองเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
176 นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
177 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศน์ สพม.25 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
178 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
179 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
180 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
181 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
182 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
183 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
184 ดร.กิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
185 นางสาวจารุวัลย์ รักษ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
186 ดร.นุวัติ พิมพะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
187 นายวีรชน มีฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
188 นางนิรมล ศรีชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
189 นายสุวัชชัย มิสุนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
190 นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
191 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
192 นางสาวจุฑามาศ นุชิต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
193 นายนิวัติ ต่อนี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
194 นางสาวนิภาวรรณ ตลับทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
195 นายฉลอง รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
196 ดร.สุธี ศรศักดา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
197 นายสมดี ศรีบุญมานนท์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
198 นายคุณานนท์ พิณพงษ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
199 นางสาววิรงรอง ทองเทพ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
200 นางสาวพัชราวัณย์ พันโน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
201 นางวชิรญาร์ ขาวจุ้ย ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
202 นายเสกสรรค์ มะเดื่อ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
203 นางวิไลวรรณ เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
204 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
205 นางยุวดี พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
206 นางยุคุนธร น้อยสุวรรณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
207 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
208 นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
209 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
210 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
211 นางสาวชูจิต บุตรดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
212 นางนัฏฐพร ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
213 นางสาวกุลธิดา ทีน้อย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
214 นายเอกชัย ศรีสุภาพ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
215 นางกรรณิการ์ ดำเนตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
216 นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
217 นางสาวกิตติพร อาพา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
218 นางสมันตชิดา ฦาชา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
219 นางสาวปิยวรรณ มุลาลี ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
220 นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
221 นางนิภา ถาเขียว ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
222 ดร.นรินทร รัตนภา ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
223 นางชวนชื่น มลิลา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
224 นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
225 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
226 นายดำรงค์ ชาแท่น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
227 ดร.เกียรติศักดิ์ น้อยพา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
228 นายอนนท์ อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
229 นายไกรเพชร เจริญศิริ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
230 นางละเอียด กองสมบัติ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
231 นายวีระยุทธ ทองแดง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
232 นางกาญดา วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
233 นายายศวัฒน์ พาผล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
234 นายศิวะ ปินะสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
235 นางสาวศศิธร แอมปัดชา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
236 นายบุญเทียน สุนารี ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
237 นายชโลธร สาระผล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
238 นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
239 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
240 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
241 นางสาวศรีบุญตาม โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
242 นางวิภาดา จอมทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
243 นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
244 นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
245 นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
246 นางสาวณัฐฐา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
247 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
248 นางณัฐธัญกานต์ ดีสวน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
249 นางดาราวรรณ อานันทนสกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
250 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
251 นางธิติมา อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
252 นางเพลินพิศ นามวาด ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
253 นางสาวสินีนาฏ ภูมิศรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
254 นางสาวจิราพร ดาบุตร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
255 นางสาวปาริชาติ ประวันตา ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
256 นางศิริวรรณ แก้วหย่อง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
257 นางสาวปุณณดา จันสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
258 นางอัจฉรา กีรติรังสรรค์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
259 นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
260 นางดาราวรรณ อานันทนสกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
261 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ประธานกรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
262 นายทวี ทินเต ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
263 นายวัชระ ขันสังข์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
264 นายวสันต์ คุ้มสุข ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
265 นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
266 นายสันติ พันธุ์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
267 นายประยงค์ สิงห์หาด ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
268 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
269 นางสาววิชุดา แสงอาวุธ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
270 นายทศพณ ทองแย้ม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
271 นางสาวอาริศรา อรรคษร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
272 นางสุธรรมมา ขาปู่ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
273 นายทวีเกียรติ สัญจรดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
274 นายพิชิต สุดโต ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
275 นางมณีรัตน์ คำพรมมี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
276 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
277 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน ประธานกรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
278 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
279 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
280 นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
281 นายกญพัทธ์ ศรีคราม ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
282 นายไผ่ล้อม ชมพุด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
283 นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
284 นางพิศมัย แก้ววังชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
285 นายพงศธร ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
286 นายบุญชิต ดอนแสง ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
287 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น
288 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
289 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
290 นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
291 นายจิระ ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
292 นายคุณากร โทแหล่ง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
293 นายเกษฎา จุลกมล ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
294 นายองอาจ ประจันตะเสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.ปลาย
295 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
296 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
297 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
298 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
299 นางสุดาจันทร์ หินกลาง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
300 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
301 นางสาววชิรา ไวแสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
302 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
303 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
304 นางภัคจิรา กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
305 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
306 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
307 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
308 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
309 นายทวี ทินเต ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
310 นายดำรงค์ ชาแท่น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
311 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
312 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
313 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
314 นายองอาจ ประจันตะเสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
315 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
316 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
317 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
318 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
319 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
320 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
321 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
322 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
323 นางธิดาวัลย์ มโนคุ้น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
324 นางปาลิดา เร่งพัฒนกิจ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
325 นางประณีต คมสาคร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
326 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
327 นางสาวจันทิพา ปรีดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
328 นางกนกพร ทาราศี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
329 นางณัติพร บุตรตรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
330 นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
331 นางจิตติมา ยุบล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
332 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
333 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
334 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
335 นางปิยวรรณ มัธยมนันท์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
336 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
337 นางสาวรุจิรัฐฏิกร สุวรรณไตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
338 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
339 นางสาววชิรา ไวแสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
340 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
341 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
342 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
343 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
344 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
345 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
346 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
347 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
348 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
349 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
350 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
351 นายธงชัย ทองถม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
352 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
353 นายจรัญ ภูชาดา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
354 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
355 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
356 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
357 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
358 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
359 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
360 นางสาวชูจิต บุตรดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
361 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
362 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
363 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
364 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
365 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
366 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
367 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
368 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
369 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
370 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
371 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
372 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
373 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
374 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
375 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
376 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
377 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
378 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
379 นางกัลยา ดีงาม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
380 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
381 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
382 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
383 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
384 นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
385 นายธีรภัทร์ ศิริรส นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
386 นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
387 นางสาวกษมา กวยทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
388 นางสาวจิรนันท์ จันทะวงษ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
389 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
390 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
391 นายปรีชา เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
392 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
393 นายบุญชวน ดาทุมมา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
394 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
395 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
396 นางอุบล เจริญศิริ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
397 นางสาวรัชนี ภูหลงเพีย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
398 นางอัมพร จริยพันธ์ุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
399 นางสาวธัญลักษณ์ คำสะอาด ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
400 นางสาวปานฤทัย ชื่นสร้อย อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
401 นางสาวไพลิน ศรีแสง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
402 นางสาวนงลักษณ์ ตั้งวงษ์สมบัติ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
403 นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
404 นางสาวภคสมพงษ์ คำภาบุตร นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
405 นางสาวอรนภา เทพเกาะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
406 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
407 นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
408 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
409 นายธราธร วิเศษชาติ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
410 นางสาวพุธิตา ปานเจริญ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
411 นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
412 นางจงกล ศรีวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
413 นางกัลยา ดีงาม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
414 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
415 นายสุพรม ไชยโวหาร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
416 นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
417 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
418 นายจำนงค์ หอมยิ่ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
419 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
420 นายบุญทิวา พันธุมิตร อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
421 นายธีรเจต อิ้งจะนิล อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
422 นายปรีดา มุขพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร และรักษาความปลอดภัย กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
423 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร และรักษาความปลอดภัย กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
424 นางกวีนา ศิลารวม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร และรักษาความปลอดภัย กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
425 นายอติชาติ ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร และรักษาความปลอดภัย กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
426 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
427 นางชรินรัตน์ ทัพขวา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
428 นางสาวพัชญาภรณ์ จันทรังษี อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
429 นางนริศรา สีหาราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
430 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
431 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
432 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
433 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
434 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
435 นายจำรูญ ศรีฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
436 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
437 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
438 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
439 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
440 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
441 นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
442 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
443 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
444 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
445 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
446 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
447 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
448 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
449 นายชัยวิชิต สวุรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
450 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
451 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
452 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
453 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
454 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
455 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
456 นายปิยะณัฐ จงแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
457 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
458 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
459 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
460 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
461 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
462 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
463 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
464 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
465 นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
466 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
467 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
468 นายจำนงศักดิ์ หงส์พันธุ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
469 นายธีระวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
470 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
471 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
472 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
473 นายบุญทัน แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
474 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
475 นายสมจิตร ภูพานเพชร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
476 นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
477 นายทศวรรต มรรครมย์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
478 นายมีชัย ศรีโนนยาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
479 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
480 นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
481 นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
482 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
483 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
484 นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
485 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
486 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
487 นายทองแดง ประสาวะถา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
488 นายประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
489 นายอิสระ โป้คอนสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
490 นายมัณฑนกร พูนขุนทศ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
491 นายจักรพงษ์ อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
492 นายชัยยศ นามวงษ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
493 นายสุหัชชา พิมพ์เนาว์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
494 นายเชษฐา เดชาโชติช่วง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
495 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
496 นายธนธัช วินทะไชย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
497 นายเกรียงไกร วันสืบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
498 นายวิษณุ พรมนัส ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
499 นายธันยวัตร แก้วสุข ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
500 นายทศพร พลธรรม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
501 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
502 นายนัฐพงษ์ ใขกันหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
503 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
504 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
505 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
506 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
507 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
508 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
509 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
510 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
511 นายฉัททันต์ วิโย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
512 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
513 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
514 นางสาวชลิดา ชาติมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
515 นางสาววิภาดา ลาปะ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
516 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
517 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
518 นางสาวกนิษฐา เข็มคง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
519 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
520 นางสาวสุภาพร มรกฎ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
521 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
522 นายณัฐพงษ์ ไขกันหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
523 นางสาววิชชุดา แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
524 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
525 นางสาวครองทรัพย์ ดิลกโสภณ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
526 นางสาวอภิญญา บางจันทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
527 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
528 นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
529 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
530 นางสาวกานติมา มุนติเก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
531 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
532 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
533 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
534 นางสาวยุวภา ยนสำอาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
535 นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
536 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
537 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
538 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
539 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
540 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
541 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
542 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
543 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
544 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
545 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
546 นางสาวปิยฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
547 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
548 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
549 นางสาวนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
550 นางสัญญาลักษณ์ คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
551 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
552 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
553 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
554 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
555 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
556 นายวิษนุ พรมนัส ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
557 นางสาวปาริฉัตร ผิวสร้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
558 นายสิทธิพล ภิรมย์นาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
559 นางสาวเปรมยุดา เหมจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
560 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
561 นางสาววนิดา ไชยรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
562 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
563 นายอภิวัฒน์ เจียระแม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
564 นายทักษพงศ์ วงษ์ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
565 นายพงษ์ศกร มุริจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
566 นายธวัชชัย หนองภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
567 นางสาวเกศสุดา ศรีหาโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
568 นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
569 นางสาวปริญนภา บุญช่วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
570 นางสาวนิศาชล คำแหงพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
571 นายจักรกริช สบายใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
572 นางสาวกมลพร ชาวเหนือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
573 นายปริญญา มาตรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
574 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
575 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
576 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ชายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
577 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
578 นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
579 นายวศิน หีบแก้ว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
580 นายวศิน หีบแก้ว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
581 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
582 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
583 นางสุพัณนิดา ภูแสงศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
584 นายประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
585 นายสุหัชชา พิมพ์เนาว์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
586 นายอิสระ โป้คอนสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
587 นายธนธัช วินทะไชย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
588 นางสาวิตรี ทัดพินิจ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
589 นายทองแดง ประสาวะถา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จอดรถและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
590 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
591 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
592 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
593 นายณัฏฐพัทร แสงทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
594 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
595 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
596 นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
597 นางปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
598 นางสาวณาตยาณี บุตทนุ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
599 นายเอนก พรมสา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
600 นางวิณมล สมเหล็ก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
601 นางนิตยา ศรีภูธร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
602 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
603 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
604 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
605 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
606 นายคุณานนท์ พิณพงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
607 นายอิศรภักดิ์ หล้าหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
608 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
609 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
610 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
611 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
612 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
613 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
614 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
615 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
616 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
617 นายพัสกร แก้วพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
618 นายปรีชา ศรีลับขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
619 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
620 นายสุวิทย์ นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
621 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
622 นายวิสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา รองประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
623 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
624 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
625 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
626 นายโกวิทย์ จำปาวอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
627 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
628 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
629 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
630 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
631 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
632 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
633 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
634 นางนงลักษณ์ สหัสรังสีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
635 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
636 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
637 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
638 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
639 นางยุพิน ศรีมันตะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
640 นางสาวกาญจนา ห่มสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
641 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
642 นางสาวอัจฉรา เฉลิมวงศ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
643 นางสาวชญานิศ แซ่อือ นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
644 นางสาวชัชนาถ บุษปวนิช นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
645 นางสาววริศรา บัวแก้ว นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
646 นายอภิสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
647 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
648 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
649 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
650 นายนรินทร์ ทรงอาจ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
651 นายถวิล ศรีโปฎก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
652 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันทร์ดา ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
653 นายสุนทร กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
654 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
655 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
656 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
657 นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
658 นายวิสูตร แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
659 นายชัยดิลก กัณชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
660 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
661 นางอารยา จันทวน ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
662 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
663 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
664 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
665 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
666 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
667 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
668 นายปรีชา เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
669 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
670 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
671 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
672 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
673 นางจรรยา แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
674 นางรุจิรา ยศวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
675 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
676 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
677 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
678 นางวารุณี แสบงบาล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
679 นางสาวเพียรจิตร ปัญญาวจี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
680 นางสาวพัชญาภรณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
681 นางปราใส ขันตรีกรม ลูกจ้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
682 นางอัจฉราพร ขันตรีกรม ลูกจ้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
683 นางยุพิน ศรีชาติ ลูกจ้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
684 นางสาวพัชรี อับโพธิ์ชัย ลูกจ้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
685 นางสาวสุภณิดา คำสุพรม นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
686 นางสาวอภิสรา พันพิพิธ นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
687 นางสาววรรณวิษา ชุ่มอภัย นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
688 นางสาวธิติยากร เพ็ชรล้อมทอง นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
689 นางสาวภัสสรรัตน์ ปัดสีลาด นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
690 นางสาวชรินรัตน์ แย้มศรี นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
691 นางสาวจารุวรรณ ดีเสมอ นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
692 นางสาวกิตติยาภรณ์ เบ้าบัวเงิน นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
693 นางสาวณัฐนรี สารกุล นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
694 นายพีรพล กวดนอก นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
695 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
696 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
697 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
698 นายนำพงศ์ สุขสบาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
699 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
700 นางสาวจิดาภรณ์ ถิ่นตองโขบ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
701 นางปุญญา ดงใหญ่ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
702 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
703 นางนงนุช พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
704 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
705 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
706 นางจงกล ศรีวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
707 นายสุพรม ไชยโวหาร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
708 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
709 นางสุวิมล ทรงอาจ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายพยาบาล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
710 นางเพ็ญนภา กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายพยาบาล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
711 นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายพยาบาล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
712 นางสาวชุติมา มูลสาระ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
713 นายโกวิทย์ จำปาวอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
714 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
715 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันดา ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
716 นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
717 นายแสงชัย ศรีสงคราม ลูกจ้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
718 นายสมศักดิ์ ตุลากันย์ ลูกจ้างโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
719 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
720 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
721 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
722 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
723 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
724 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
725 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
726 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
727 นายพลสันต์ พลภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
728 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
729 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
730 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
731 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม. 25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
732 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
733 นายชัยขจร บัวช่วย เลขานุการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
734 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
735 นายสุทธิชัย ดีวงษ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
736 นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
737 นายธนะสิน ปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
738 นายพรเทพ ปานเนาว์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
739 นางสาวลลนา สิงหนิกร ครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
740 นายนิพน พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
741 นายศุภชัย กองเกิด ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
742 นายปอย คำภูธร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
743 นายบรรลุ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
744 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
745 นายบันเทิง สุภกรรม ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
746 นายสมภพ บุญจวง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
747 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
748 นายคมสัน สอโส ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
749 นายปิยะ น้อยฤทธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
750 นายสมชาย ไวคำ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
751 นายปริวรรต ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
752 นายมาโนช ฝั่นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
753 นายเสนีย์ พงษ์สบาย ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
754 นายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
755 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมแอโรบิค
756 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
757 นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
758 นายยรรยง ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
759 นายเกียรติภูมิ พลพัฒน์ ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
760 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาข์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
761 นายสฤษดิ์ โนนคำ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
762 นางสมาพร ซ่อนกลาง ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
763 นายธีรวุฒิ เคนคำภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
764 นางนริศรา สีหาราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
765 นายเชาวรัตน์ สุดเพาะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
766 นายอนุรักษ์ ชัยดี ครูโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
767 นายสมเด็จ น้อยตำแย ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
768 นายอนุวัตร ศรีพระนาม ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
769 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
770 นายคมกริช อาจชมพู ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
771 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
772 นายประกาศิต คัญทัพ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
773 นายนิรันดร์ กาทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
774 นายอนุชา มาคะวงค์ ครูโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
775 นายบุญมา วงษา ครูโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
776 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
777 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
778 นายแมน พิมพะสอน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
779 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ต้น)
780 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
781 นางเกษิณี สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
782 นายนฤนารถ เหล่าสีคู ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
783 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
784 นายสำเรียง ภูกองไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
785 นายชัชฐพงค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
786 นายสุวิทย์ ไหมสมบุญ ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
787 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
788 นายสุขุม ทินนรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
789 นายวัชรพร กิจโป้ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
790 นางสุพรรณี ฆารพันธ์ ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
791 นายสุเมธ ราชสุวอ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
792 นายธวัชชัย กองเป้า ครูโรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
793 นายถาวร ศิริจิตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
794 นายศิวดล สารพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
795 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
796 นายประเสริฐ นาปาน ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
797 นายบุญตา ชาญชำนิ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
798 นางดุษฎี สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
799 นายศักดา สุปัญโญ ครูโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
800 นายปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
801 นายอัครเดช สุวรรณไกรสร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
802 นายปราโมทย์ สมภักดี ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
803 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
804 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับ ม.ปลาย)
805 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
806 นายเขื่อน วีระพันธ์ ครูโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
807 นายสมชาย สระมุณี ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
808 นายยอดพยัคนาวิน อาสนาทิพย์ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
809 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
810 นายบรรลุ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)
811 นายอัครเดช สุวรรณไกรสร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)
812 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)
813 นายอนุวัตร ศรีพระนาม ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)
814 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)
815 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
816 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
817 นายสนอง พรมที ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
818 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
819 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
820 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
821 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
822 นายนครินทร์ คำงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
823 นายกฤษฎากร เวชกิจ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
824 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
825 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
826 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
827 นายยุทธนา วงศ์ษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
828 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
829 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
830 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
831 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
832 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
833 นางกัญญภัทร ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
834 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
835 นายคณิต วรรณภักดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
836 นายบุญเชิด บุญมา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
837 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
838 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
839 นางอุมาพร คำนา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
840 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
841 นายคุณากร โทแหล่ง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประมวลผล (สารสนเทศ) การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
842 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
843 นางปิยะรัตน์ มาหินกอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
844 นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
845 นางสาวอุไรวรรณ บัวพัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
846 นางสาวนิภาพร ทินช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
847 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายการเงิน การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
848 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
849 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
850 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
851 นางสาวอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
852 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
853 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
854 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
855 นายนครินทร์ คำงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
856 นายกฤษฎากร เวชกิจ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
857 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
858 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
859 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
860 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
861 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
862 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
863 นางสุกัญญา ขาวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
864 นางสาวอังคณา สุดสะอาด ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
865 นางเพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
866 นางสาวชุติมณฑ์ สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
867 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
868 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
869 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
870 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
871 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
872 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
873 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
874 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
875 นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
876 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
877 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
878 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
879 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
880 นายสกุลชัย ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
881 นางสาวทัศนียา ทองทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
882 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
883 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
884 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
885 นายทศพล บรรยง ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
886 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
887 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
888 นายทองสวรรค์ เทวะหะ ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนหนองขามพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
889 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
890 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
891 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
892 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
893 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
894 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
895 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
896 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
897 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
898 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
899 นางกิ่งทอง เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
900 นางนงลักษณ์ สุธัมมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
901 นางอุบลรัตน์ ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
902 นางวนิดา โพนงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
903 นางอรวรรณ ตรีนอก ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
904 นางทิพวัลย์ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
905 นางขวัญใจ โบราณมูล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
906 นางสาวกฤษณา อึ้งตระกูล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
907 นางสาววิจิตรา วิตตะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
908 นางสาวพรเทวี บุญมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
909 นางประยูร สันดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
910 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
911 นางสาวต้องฤดี สุระประภาพิชย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
912 นางสาวรำไพ ปุ้งปูน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
913 นางสาวปวีณา ชัยชิต ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
914 นางสาวกฤติยา กองเกิด ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
915 นางสาวเกศสุดา จันทร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
916 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
917 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
918 นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
919 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
920 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
921 นายธนิต สุ่ยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
922 นายทินกร คชเดช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
923 นายปัญจเดช สมตัว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
924 นายเจษฏาพร อุดม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
925 นายสุปัน ไชยหาเทพ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
926 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
927 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
928 นางสมวาสนา ธนเมธีกุล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
929 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
930 นางสาวณัฐิยา พาที ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
931 นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
932 นางสาวสุคนธรัตน์ กระพี้แดง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
933 นายวิชาญ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
934 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
935 นายธนกร แสนธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
936 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
937 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
938 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
939 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
940 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
941 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
942 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
943 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
944 นางธีรภรณ์ โนนเพีย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
945 นางสาวกฤษณา อึ้งตระกูล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
946 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
947 นายสุนทร ชวนจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
948 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
949 นายเดชา วรดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
950 นายนวพล สีดามล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
951 นายศรัณพงศ์ จันทร์โสดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
952 นายราชัน นามวงษา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
953 นายภูริวรรฒก์ สุขแสน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
954 นายบรรณวิทย์ สุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
955 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
956 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
957 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
958 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
959 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศน์และบันทึกภาพการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
960 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
961 นางวันทนา ทานุมา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
962 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
963 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
964 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
965 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
966 นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
967 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
968 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
969 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
970 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
971 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
972 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
973 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
974 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
975 นางสาวศิราธร มณีทอง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
976 นางสาวกาบฟ้า ศรีล้อม ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
977 นายภาสกร จำปานิล ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
978 นางสาวดวงพร มีนา พนักงานราชการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
979 นางสาวจันทิมา พรมพิลา พนักงานราชการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
980 นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
981 นางเนตรนภา สีทอง ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
982 นางลลิดา บุญร่วม ลูกจ้างโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
983 นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
984 นายทรงชัย หิรัญเกิด พนักงานราชการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศน์และบันทึกภาพจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
985 นายสมศักดิ์ แก้วโสภา ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศน์และบันทึกภาพจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
986 นางสาวเนตรนภา มาลาหอม ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศน์และบันทึกภาพจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
987 นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
988 นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
989 นางเนตรนภา สีทอง ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
990 นางสาวดวงพร มีนา พนักงานราชการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
991 นางสาวจันทิมา พรมพิลา พนักงานราชการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
992 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
993 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
994 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
995 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
996 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
997 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
998 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
999 นายปิยวุฒิ พรมพักดี ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1000 นางเนตรทอง เพียรแก้ว ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1001 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1002 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1003 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1004 นายปิยวุฒิ พรมพักดี ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1005 นายประหยัด ธรรมน้อย ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1006 นายสุวิท เมืองมีศรี ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1007 นางเนตรทอง เพียรแก้ว ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1008 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1009 นางสาวสุภาพร ทองโสม ครูธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1010 นางวันทนา ทานุมา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1011 นางสาวสุภาพร ทองโสม ครูธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1012 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1013 นางสาวรัมภ์ลดา แก้วศรีหา ครูธุรการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1014 นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1015 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1016 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1017 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1018 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1019 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1020 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1021 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1022 นายสมควร ไกรพน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1023 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1024 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1025 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1026 นางพิชริน ทักษิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1027 นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 25 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1028 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1029 นางสาววรีพร ชาติชนะ เลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1030 นางรัชนี โพธิกุล ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1031 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1032 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1033 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1034 นางพิชริน ทักษิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1035 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1036 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1037 นางสาวรัมภลดาวัณย์ เพชรล้ำ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1038 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1039 นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1040 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1041 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1042 นางรัชดาพร จันฤๅชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1043 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1044 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1045 นางพรทิพา น้อยดี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1046 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1047 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1048 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1049 นางสาวทิพวรรณ ใจตรง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1050 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1051 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1052 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1053 นายกิตติ ทับขันต์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1054 นางวิไลลักษณ์ พระบรรเทา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1055 นางศศมน มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1056 นางนงค์นุช เพ็ชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1057 นายธัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1058 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1059 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1060 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1061 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1062 นางวิศนี มีเถาวัลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1063 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1064 นางพรพิมล บุบผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1065 นางสาวพิกุล สุขสงคราม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1066 นายวิรัช พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1067 นางศิริวัฒนา ต่อนี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1068 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1069 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1070 นางสาวรัมภลดาวัณย์ เพชรล้ำ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1071 นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1072 นางพรทิพา น้อยดี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1073 นายสุจิน นามสทอน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1074 นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1075 นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1076 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1077 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1078 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1079 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1080 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1081 นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1082 นางสาวชมพูนุช มีประสงค์ ครูพิเศษโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1083 นางสาวทิพวรรณ ใจตรง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1084 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1085 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1086 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1087 นางสาวชนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1088 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1089 นางนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1090 นางสาวยุพิน ผลจัตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1091 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1092 นายวัจนกร สารแขวีระกุล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1093 นางสาวถนัดดา วิวิจชัย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1094 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1095 นายธีรศักดิ์ วิจิตรปัญญา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1096 นางอารยา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1097 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1098 นางสาวรุ่งนภา ศาลา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1099 นายวิษณุ ไชยา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1100 นายจิราวัฒน์ หารคำจันทร์ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1101 นายธีรวัฒน์ แสนนาม ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1102 นางสาวอารียา จำปามี โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1103 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1104 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1105 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1106 นางนงค์นุช เพ็ชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1107 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1108 นางสาวรุ่งนภา ศาลา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1109 นายไผ่ล้อม ชมพุด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1110 นายวุฒิศักดิ์ มูลลา เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1111 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1112 นายบรรจบ ทับซ้าย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1113 นางเอมอร จันทาตีด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1114 นางธนิดา พิมพ์สุข ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1115 นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1116 นางสาวพัชรา บุพิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1117 นางสาวขนิษฐา แพงบุปผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1118 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1119 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1120 นักการภารโรงโรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1121 แม่บ้านโรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1122 นายวงเดือน สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1123 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1124 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1125 นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1126 นางอัมพร เสือช้าง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1127 นางรัชดาพร จันฤๅชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1128 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1129 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1130 นางสาวทิพวรรณ ใจตรง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1131 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1132 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1133 นางกมลทิพย์ โพธิจันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1134 นางสาวรุ่งนภา ศาลา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1135 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1136 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1137 นางพรพิมล บุบผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1138 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1139 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1140 นางพิชริน ทักษิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1141 นายฐัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1142 นายประยุทธ คำจันลา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1143 นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1144 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกพลศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1145 นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1146 นายสมัย บุราณเดช ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1147 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1148 นายนิพนธ์ พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1149 นายสาธิต อินทะมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1150 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1151 นางศศมน มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1152 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1153 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1154 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1155 นางสายชล ชาติไทย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1156 นางวิรังรอง จรัลศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1157 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1158 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1159 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1160 นางสาวฐานัภภรณ์ แพงคำแหง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1161 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1162 นายวิษณุ ไชยา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1163 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1164 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1165 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1166 นางวิไลวรรณ จอมพลาพล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1167 นายสุวัฒน์ ปักเกตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1168 นางประทุม บุตรคำโชติ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1169 นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1170 นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1171 นายอังควร โภคานิตย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1172 นายพัศพงศ์ ปิยพัศพงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1173 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1174 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1175 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1176 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล เลขานุการศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1177 นางรัตติกาล ขวาคำ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1178 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1179 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1180 นางลักขณา บัวช่วย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1181 นางธันยพร แบนอภัย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1182 นางสาวจุฬารัตน์ สมทา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1183 นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1184 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1185 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล(สารสนเทศ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1186 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1187 นางประทุม บุตรคำโชติ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1188 นายสุวัฒน์ ปักเกตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1189 นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1190 นายสังคม เท้าสบาย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1191 นางพัชราภรณ์ เจริญสุข ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1192 นางปฏิมาพร เชาวปรีชาพร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1193 นางฉัตรทอง ดวงลีดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1194 นายประเสริฐ ขวาคำ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1195 นายวิวัฒน์ เวฬุวัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1196 นายกฤตพล อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1197 นายคมชาญ โตครแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1198 นายธัฒนคร พวงคำ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1199 นายสัมฤทธิ์ มาสิง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1200 นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1201 นางสาวอัรรจนีย์ นิตยาชิต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1202 นางฉัตรทอง ดวงลีดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1203 นางสาวธัชพรรณ บุญโตนด ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1204 นางพนมจิตร ประทุมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1205 นางราณี พิทยาภาพงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1206 นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงศ์เจริญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1207 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1208 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1209 นางวิไลวรรณ จอมพลาพล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1210 นายสุวัฒน์ ปักเกตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1211 นางรัตติกาล ขวาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1212 นางอมรพรรณ รักษาเคน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1213 นางรุจิรา ยืนยง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1214 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1215 นางสาวชไมพร หลาบโพธิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1216 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1217 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1218 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อํานวยการโรงเรียนพล กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1219 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1220 นายกนก บุตรวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1221 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1222 นายชัยภร สีมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1223 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1224 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1225 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1226 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1227 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1228 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1229 นายชัยยา เวฬุวรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1230 นางจุฬาพร ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1231 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1232 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1233 นางสาวทัศนีย์ วงศ์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1234 นางสาวนวภัทร ตระกูลพร ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1235 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1236 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1237 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1238 นายณัฐพงษ์ สุวรรณโสภา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1239 นายสมพร จุไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1240 นายอภิชัย ศรีหัวแฮ ครูโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1241 นายปรีชา สุทธิราวุธ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1242 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1243 นางสาวสุพักตร์ มาซา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1244 นายประยุทธ บัวแสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1245 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1246 นายชัชชัย อินธิแสน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1247 นายขัตติยะ มีแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1248 นางสาวอัจฉราวิมล สร้างนานอก ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1249 นางสาวสาวิตรี มาตย์นอก ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1250 นายชัชชัย อินธิแสน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1251 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1252 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1253 นางกอแก้ว ปะนันตา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1254 นางพิกุล ขีปนวัฒนา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1255 นางจิราภรณ์ ไชยราช ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1256 นางสุกัญญา แมนไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
1257 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1258 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1259 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1260 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1261 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1262 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1263 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1264 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1265 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1266 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1267 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1268 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1269 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1270 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1271 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1272 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1273 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1274 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1275 นางวชิรา กมลผุด ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1276 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1277 นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1278 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1279 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1280 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1281 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1282 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1283 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1284 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1285 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1286 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1287 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1288 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1289 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1290 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1291 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1292 นายยุทธศาสตร์ ศิลประกอบ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1293 นางสาวสุภาดา พันอินทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1294 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1295 นางวาสนา วรรณประเขา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1296 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1297 นางพิลัยพร นิระมิตร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1298 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1299 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1300 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1301 นางชมพูนุท ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1302 นายปรีดา ตรีธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1303 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1304 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1305 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1306 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1307 นางสาวสุภาดา พันอินทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1308 นางสาวรุจิราวดี ถาวงษ์กลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1309 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1310 นางวาสนา วรรณประเขา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1311 นางพิลัยพร นิระมิตร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1312 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1313 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1314 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1315 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1316 นางวาสนา วรรณประเขา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1317 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1318 นายนรินทร์ ผลทับทิม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1319 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1320 นางสาวสุภาดา พันอินทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1321 นางสาวรุจิราวดี ถาวงษ์กลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1322 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1323 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1324 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1325 นายวิชิต เถาว์เมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1326 นายวิศรุต สารการ ครูโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1327 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1328 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1329 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1330 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1331 นายศิริชัย ศิริมั่งมูล ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1332 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1333 นายนัฐกร สีใส ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1334 นายเชาวลิตร สมบัติทอง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1335 นายชัยพิชิต ไชยสิทธิ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1336 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1337 นายยุทธศาสตร์ ศิลประกอบ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1338 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1339 นายประสพโชค ศรีวัฒน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1340 นายอำนวย มโนมัย ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1341 นายนรินทร์ ผลทับทิม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1342 นายสุชาติ ชุมทอก ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1343 นางชมพูนุท ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1344 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1345 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1346 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1347 นางสาวพัชราวัลย์ พันโน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1348 นางสาวสุภาดา พันอินทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1349 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1350 นางสาวสุจิตรา ชาเคน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1351 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1352 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1353 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1354 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1355 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1356 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1357 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1358 นายธีรเจต อึ้งจะนิล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1359 นางสาวอัจฉรา เฉลิมวงศ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1360 นางสาวชญานิศ แซ่อือ นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1361 นางสาวชัชนาถ บุษปวนิช นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1362 นางสาววริศรา บัวแก้ว นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1363 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1364 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1365 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1366 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1367 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1368 นายสุนทร กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1369 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1370 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]