สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 029 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 31 126 47
2 002 โรงเรียนกัลยาณวัตร 164 572 272
3 005 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 78 127 109
4 006 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 32 51 41
5 003 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 55 112 83
6 010 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 29 48 42
7 013 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 106 214 153
8 011 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 30 62 42
9 012 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 51 114 71
10 014 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 29 44 39
11 016 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 36 67 52
12 017 โรงเรียนขามแก่นนคร 88 282 152
13 019 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 56 101 80
14 024 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 98 163 137
15 025 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 23 43 28
16 028 โรงเรียนชนบทศึกษา 71 228 127
17 030 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 42 84 67
18 031 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 40 69 51
19 032 โรงเรียนชุมแพศึกษา 134 433 240
20 034 โรงเรียนซำยางวิทยายน 23 46 37
21 037 โรงเรียนดงบังวิทยายน 8 19 14
22 038 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 31 56 46
23 044 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 54 110 75
24 042 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 62 116 86
25 043 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 8 12 10
26 048 โรงเรียนนครขอนแก่น 110 296 174
27 050 โรงเรียนนาจานศึกษา 47 91 71
28 051 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 48 86 66
29 052 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 168 536 289
30 057 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 25 33 31
31 058 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 70 139 102
32 064 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 7 9 9
33 062 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 73 116 93
34 063 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 54 96 73
35 061 โรงเรียนบ้านไผ่ 155 453 260
36 059 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 49 121 70
37 060 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 18 48 35
38 066 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 27 57 38
39 067 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 62 108 82
40 069 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 16 29 26
41 072 โรงเรียนผาขามวิทยายน 18 35 28
42 073 โรงเรียนฝางวิทยายน 63 108 84
43 075 โรงเรียนพล 94 213 140
44 076 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 33 63 51
45 077 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 43 88 58
46 079 โรงเรียนภูผาม่าน 50 106 78
47 080 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 112 307 193
48 086 โรงเรียนมัญจาศึกษา 115 266 170
49 087 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 29 61 49
50 088 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 25 46 40
51 082 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 33 69 43
52 090 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 50 109 78
53 092 โรงเรียนลำน้ำพอง 18 43 30
54 102 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 157 462 267
55 104 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 48 92 70
56 105 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 22 35 27
57 108 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 70 127 99
58 110 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 22 34 30
59 112 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 28 56 46
60 113 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 47 79 67
61 114 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 84 170 117
62 116 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 99 225 161
63 115 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 140 458 234
64 117 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 33 61 47
65 120 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 75 181 117
66 018 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 86 200 133
67 040 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 40 69 58
68 045 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 20 32 24
69 065 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 34 62 51
70 071 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 64 154 105
71 098 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 7 19 9
72 099 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 75 158 111
73 118 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 18 34 28
74 008 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 133 303 213
75 007 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 39 118 62
76 100 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 49 138 83
77 101 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 74 171 108
78 020 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 43 87 66
79 022 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 56 112 79
80 021 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 95 187 141
81 053 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 28 54 38
82 054 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 43 100 62
83 055 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 17 25 23
84 111 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 37 66 55
85 041 โรงเรียนไตรคามวิทยา 33 49 44
86 001 โรงเรียนกระแสพัฒนา 14 21 14
87 004 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 38 85 43
88 009 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 23 43 27
89 015 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 26 41 36
90 126 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 14 22 20
91 081 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 18 30 27
92 127 โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 1 1
93 083 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 21 34 25
94 084 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 1 1
95 085 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 131 92
96 125 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 21 32 29
97 093 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 8 10 8
98 096 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 13 19 18
99 119 โรงเรียนอมตวิทยา 76 177 120
100 121 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 47 101 69
101 124 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 5 8 5
102 033 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 31 41 38
103 035 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 31 54 42
104 049 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 72 173 119
105 074 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 23 45 28
106 078 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 53 93 73
107 128 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 30 47 35
108 103 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 22 36 32
109 109 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 53 96 73
110 070 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 19 48 34
111 089 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 107 308 162
112 047 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 28 46 29
113 023 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 7 9 7
114 056 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 43 70 58
115 129 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 16 25 22
116 039 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 2 3 3
117 068 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 2 2 2
118 094 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 13 19 18
119 095 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1 3 2
120 106 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 9 14 12
121 107 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 25 37 34
122 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 71 240 113
123 122 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 18 22 21
124 046 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 31 63 40
รวม 5897 13399 8869
22268

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]