งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2560   7 ก.ย. 2560   8 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423,424 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425,426 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413,414 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415,416 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332,333,334 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,336,337 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 และห้องอาเซียน ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 และห้องอาเซียน 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 7 ก.ย. 2560 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325,326 7 ก.ย. 2560 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องประฃุม ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232,233 7 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234,235 7 ก.ย. 2560 09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523,524 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222,223,224,225 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมขอนแก่นวิทยายน 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง 715,716 7 ก.ย. 2560 09.00-11.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง 715,716 7 ก.ย. 2560 09.00-11.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Resource Center ห้อง Resource Center 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821,822 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 3 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 2 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1.ห้องประชุมแผนงานฯ(เขต2,4,5) 2.ลานสานสุข(เขต1,3) 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 1 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงยิม (ติดสนามเล็กด้านทิศเหนือ) 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬา(ทิศตะวันตกของสนามฟุตบอล) 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามบาส (ข้างสนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก) 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารนักเรียนชั้น ม.1 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารนักเรียนชั้น ม.1 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 2 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม (236) 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 7 ก.ย. 2560 14.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 7 ก.ย. 2560 13.00-13.30
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 7 ก.ย. 2560 13.30-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 537 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 547 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 535 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 538 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ ลานหลังอาคาร5 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ ลานหลังอาคาร5 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
21 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารคหกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
22 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีสนามฟุตซอล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
23 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีสนามฟุตซอล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
24 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
25 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานกิจกรรม หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
26 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานมวยไทยโบราณ หน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
27 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานมวยไทยโบราณ หน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
28 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนทางไกล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
29 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนทางไกล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
30 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
31 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
32 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
33 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 12.30-15.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 15.30-17.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 13.00-15.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 10.30-13.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 11.00-12.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 15.00-16.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ก.ย. 2560 10.00-15.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ก.ย. 2560 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนนทรี 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
15 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
16 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
17 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
18 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 11.00-11.30
19 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2560 10.30-12.00
20 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30
21 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30
22 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30
23 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30
24 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สนามโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สนามโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร3) 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) หอประชุม 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-336 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง com 4 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
2 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 , 4 ห้อง com 1 , com 2 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Math Lab 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง com 3 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
5 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 7 ก.ย. 2560 08.00-17.30
2 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 7 ก.ย. 2560 08.00-17.30
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 7 ก.ย. 2560 08.00-17.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
6 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
8 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร ICT 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าอาคาร 4 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าอาคาร 4 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 2 ห้อง 1 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 2 ห้อง 1 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]