งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-6
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-5
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-6
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-5
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-5
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-6
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-6
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-6
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-4
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารคหกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-15
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีสนามฟุตซอล 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-28
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีสนามฟุตซอล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-3
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีสนามฟุตซอล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-5
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-41
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานกิจกรรม หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-47
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารคหกรรม 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-75
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานกิจกรรม หน้าอาคาร 2 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-67
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานมวยไทยโบราณ หน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-27
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานมวยไทยโบราณ หน้าอาคาร 3 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-35
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานมวยไทยโบราณ หน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-49
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีลานมวยไทยโบราณ หน้าอาคาร 3 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-47
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนทางไกล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-22
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนทางไกล 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-29
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนทางไกล 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-45
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนทางไกล 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-51
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-24
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารอุตสาหกรรม 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-36
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-50
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีอาคารอุตสาหกรรม 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-54
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-11
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-10
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-7
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 1-7


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]