งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232,233 7 ก.ย. 2560 09.00-11.00 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234,235 7 ก.ย. 2560 09.00-11.00 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523,524 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222,223,224,225 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมขอนแก่นวิทยายน 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง 715,716 7 ก.ย. 2560 09.00-11.30 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ณ จัดแข่งขัน (เก็บตัวห้องeasy Math นำเสนอ 216)
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง 715,716 7 ก.ย. 2560 09.00-11.30 รายงานตัวเวลา07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน (เก็บตัวห้อง222นำเสนอ 221)
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Resource Center ห้อง Resource Center 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821,822 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 (รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น ณ จุดแข่งขัน)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]