งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สนามโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สนามโรงเรียน 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร3) 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) หอประชุม 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-336 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]