งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ห้อง 431 ลำดับที่ 1-30 ห้อง 432 ลำดับที่ 31-60 ห้อง 433 ลำดับที่ 61-91 รายงานตัวที่ห้อง 431
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ห้อง 434 ลำดับที่ 1-30 ห้อง 435 ลำดับที่ 31-60 ห้อง 436 ลำดับที่ 61-83 รายงานตัวที่ห้อง 434
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423,424 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ห้อง 422 ลำดับที่ 1-30 ห้อง 423 ลำดับที่ 31-60 ห้อง 424 ลำดับที่ 61-86 รายงานตัวที่ห้อง 422
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425,426 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ห้อง 425 ลำดับที่ 1-35 ห้อง 426 ลำดับที่ 36-73 รายงานตัวที่ห้อง 425
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413,414 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ห้อง 413 ลำดับที่ 1-35 ห้อง 414 ลำดับที่ 36-69 รายงานตัวที่ห้อง 413
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415,416 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ห้อง 415 ลำดับที่ 1-29 ห้อง 416 ลำดับที่ 30-58 รายงานตัวที่ห้อง 415
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332,333,334 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้อง 332 เป็นห้องรายงานตัวและเข้าแข่งขัน
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,336,337 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้อง 335 เป็นห้องรายงานตัวและเข้าแข่งขัน
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้อง 521 ลำดับที่ 1-15 ห้อง 522 ลำดับที่ 16-30 ห้อง 523 ลำดับที่ 31-47 รายงานตัวที่ห้อง 521
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 และห้องอาเซียน ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 และห้องอาเซียน 7 ก.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ลำดับที่ 1-23 และห้องอาเซียน ลำดับที่ 24-45
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 7 ก.ย. 2560 09.00-10.00 ห้อง 323 ลำดับที่ 1-29 ห้อง 324 ลำดับที่ 30-57 ห้อง 323 เป็นห้องรายงานตัว
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325,326 7 ก.ย. 2560 09.00-10.00 ห้อง 325 ลำดับที่ 1-17 ห้อง 326 ลำดับที่ 18-35 ห้อง 325 เป็นห้องรายงานตัว
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัวที่ห้องประชุม
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องประฃุม ห้อง ห้องประชุม 7 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัวที่ห้องประชุม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]