สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  อารีเจริญ
 
1. นางวนิดา  บำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางเดือนฉาย  เหล่าเสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  มงคลกุล
 
1. นายอธิพงษ์  ผลไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   คงขุนทด
 
1. นางสาวธนิสร  ครูชัยภูมิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณษา  เกิดโมลี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิชา  อยู่เกิด
 
1. นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ด่านบาดาล
 
1. นางสาวสมคิด  ห่อไธสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงมุกดา  อ่อนสกุล
 
1. นางสาววรารัตน์  กาหลง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลแสน
 
1. นางเสาวรส  สำราญใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรรวิษา  คำเพ็ง
 
1. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชำนาญ
 
1. นางสาวเสาวรส  ชัยราช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มูลกัน
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เลิศประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอลิษา   วงษ์ภาพ
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงฐานิดา  พร้อมพันธ์
 
1. นางอรพิมพ์  เครือเนียม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงพนิดา  มาลาย
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงรัตนกุล  ดวงชัยภูมิ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  พันธ์พุฒ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดิเรกโภค
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ยุ้งจัตุรัส
 
1. นางละม้าย  หาญอาสา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์สว่าง
 
1. นางประภัสสร  ดวงวิญญาน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงธนัชชา  จินดาพล
 
1. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรประภา  ผิวรักษา
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ชาไธสง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงนรินธร  ผลบูรณ์
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  พินแก้ว
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  แปวชัยภูมิ
 
1. นางกนิษฐ์  จอมศรีกระยอม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระแก้ว
 
1. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาติชำนาญ
 
1. นางสาวสุรีย์มาศ  สุระพร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูสกุล
 
1. นางเพชรรัตน์  พึ่งอยู่
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โสส้มกบ
 
1. นางสาวศิริพร  สีเมืองเฮ้า
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  เปียกชัยภูมิ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันสม
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  นาถสมบูรณ์
 
1. นางนิศากร  อาจโยธา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงจิรดา  นุชพิเรนทร์
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. เด็กหญิงญฤดี  แนวหล้า
 
1. นายพีรวรรธน์   จิตนวล
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  อินเคน
 
1. นางอัญชลี  บุญเหลือ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมาติกา  สุภาสัย
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  หาญกุดตุ้ม
 
1. นางสาวศิรินันท์  รูปไธสง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนารักษ์  น้อยก่ำ
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายโยธิน  สู้ศึก
 
1. นายธนายุทธ  พัดเพ็ง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  กำไพรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาสิงห์
 
1. นางสาววรวรรณ  มาพะลัย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  สมขุนทด
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เร่งเจริญรัตน์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนรินธร  บุปผาทอง
 
1. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญจดี 1. นายนพนนท์  หาชัยภูมิ
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวพัทรินทร์  อรุณลัคนา
 
1. นางวาสนา  โภคาแสง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาววิภารัตน์  หลั้่นจันทึก
 
1. นายธนายุทธ  พัดเพ็ง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐณิชา  พิทักษ์
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปลายฝัน  ครึ้มสันเทียะ
 
1. นางวนิดา  บำรุง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวพรนิภา  สวนดี
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสุธิสา  พรหมเมตตา
 
1. นายสุเทพ  สื่อสัมฤทธิ์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  กำเนิดบุญ
 
1. นางยุวเรศ   ราชานนท์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชนกานต์  พรหมนอก
 
1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุทราวดี  เพ็งโครต
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวภัคจิรา  จันทราด
 
1. นางเสาวรส  สำราญใจ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. นางสาวสลาภรณ์  อุณหนันท์
 
1. นายพีรวรรธน์  จิตนวล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพัชนี  ถนอมแนว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  จันอาจ
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอัญญา  เจริญศรี
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นายเกียรติศักดิ์  แนวโอโล
 
1. นางศรัญญา  ถาวรหมื่น
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวอนุชิตา  เสนารักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีวชัย
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวชุลีพร  บำรุงชัย
 
1. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวยุวธิดา  ชีหรั่ง
 
1. นางสาวธนิสร  ครูชัยภูมิ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  เทียนชัย
 
1. นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวอนุชจิรา  ผานิล
 
1. นางสาววิชชุฎา  คำนนท์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวสุพัฒตรา  ศรีลักษณ์
 
1. นางสิริณา  หิรัญคำ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวชลดา  แสนสุข
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวอุไรพร  เหมแสง
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกรุณา  ฟักเนียม
 
1. นางละม้าย  หาญอาสา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  ปานจำรูญ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฝันดี
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายอาทิตย์  แก่นม่วง
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวภัทรพร   จันดา
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวธิดาภรณ์  ภูมิรินทร์
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวปิยนันท์  แนวถาวร
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  กาหลง
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาววัลวิภา  พลับชัย
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวศิรินญา  ไชยมงคล
 
1. นางกนิษฐ์  จอมศรีกระยอม
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  ชำนาญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดิเรกโภค
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นางสาวรุ่งเทวา  เพ็ญพงษ์
 
1. นางนิศากร  อาจโยธา
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอรนุมา  มีขุนทด
 
1. นางสาววรวรรณ  มาพะลัย
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  รักษาชนม์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โชคตระกูลเกียรติ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวอรยา  สงคราม
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์เวช
 
1. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  สระแก้ว
 
1. นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภูภัทร  สุภบรรเจิด
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ลอยเมฆ
 
1. นางจุลลดา  ศรีวิพัฒน์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายสุทธวีร์  นามโคตร
 
1. นายวสันต์  พาอ้ม
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาพร  มะนีเนตร
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์เต็ม
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทัตสุพล  ปิตตาระเด
 
1. นางประภัสสร  ดวงวิญญาน
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจรรยา  เฟื่องโสตร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวสิริมา  ประยูรเพชร
 
1. นางวีระดา  นาอุดม
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉากงาม
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ไทยราษฎร์
 
1. นางทิพวัลย์  กลิ่นมาลัย
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงนภา  บุราคร
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญพร  เทพขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เครือแดง
 
1. นางสาวชนากานต์  พรหมบุญ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติญานันท์  ถนอมพลกรัง
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายศักยะ  ขจรวงศ์
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงชมพู่นุช  เฉลิมญาติวงศ์
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายธนอิทธิพล  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยันบัวบาน
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เลิศประเสริฐ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงมณโฑ  หินอ่อน
 
1. นางสาววิชชุดา  สุขบุญเสพ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทิพยดา  กงภูเวศน์
 
1. นางสมคิด  ห่อไธสง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทานประสิทธิ์
 
1. นายธนากร  โสภานุสนธิ์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยดา   กันยา
 
1. นางสาวสุรีย์มาศ  สุระพร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  รักธรรม
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ผุยเถิง
 
1. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิดา  เมืองศรี
 
1. นางเพชรรัตน์  พึ่งอยู่
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กชายอิศราวุฒิ  พุตป้อง
 
1. นางสาวอัญชนา   พัฒทัยสงค์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญภักดี
 
1. นางเทวี  มาดา
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  โชติปทุม
 
1. นางนิศากร  อาจโยธา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายพรเสน่ห์  สำราญรื่น
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินสวน
 
1. นางปราณี  ตุงชีพ
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทราเทพ
 
1. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ปะภาวะ
 
1. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฟรีสันเทียะ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เร่งเจริญรัตน์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวภา  มาคุ้ม
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพิยะดา  ชนชนะชัย
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวอารียา  แก้วมูลมุข
 
1. นางสาวดุษฎี  เพิ่งพินิจ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุชิราภรณ์  สุนทรภักดิ์
 
1. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวจุฑารัตน์  ยศสุวรรณ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  จันทร
 
1. นายวสันต์  พาอ้ม
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาววรรณพร  ภูมิเขต
 
1. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์   สิงห์คะบูลย์
 
1. นางลัดดา  มหาชัย
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกานต์มณี   เขียวปาน
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวสิรินาถ  นอกชัยภูมิ
 
1. นางโสภาพรรณ  ประดับค่าย
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวนฤมล  พิมลี
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  จันทราภูดิท
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญลาภ
 
1. นายแสวง  นาสะอ้าน
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายปฏิภาณ  เพ็งเลื่อน
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  เกิดสมบัติ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวเมธปิยา  พื้นหัวสระ
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวอรจิรา  จาบหนองแวง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เร่งเจริญรัตน์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา   ชูหนองทอน
 
1. นางยุวเรศ   ราชานนท์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาววิไลวรรณ  ศรไชย
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นางสาวศศิวรรณ  กันชัย
 
1. นางนิศากร  อาจโยธา
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ภิญโญทรัพย์
 
1. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวเขมิกา  สวัสดิพันธ์
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่ลี้
 
1. นางจุลลดา  ศรีวิพัฒน์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวเพ็ญนภา  พาอ้อ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทวีเงิน
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาววิจิตราภรณ์  ปะจิคะ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวเกศรินทร์  จันทร์หอม
 
1. นางโชติกา  เมืองงาม
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายอรรถพร  ทองชาลี
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวอำพาพร  ผลจำรูญ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวมลฤดี  แสนชนะ
 
1. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  ตาคำ
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ชำนาญกุล
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอัญชลี  เหล่ากนทา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  แสงตะวัน
 
1. นางสาวอรณี  นวนศรี
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นางสาวพิกุล  สเทียนรัม
 
1. นางเทวี  มาดา
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชิดชนก  ชาวบัวใหญ่
 
1. นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ดามะนาว
 
1. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  พานทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จัทรกุลกิจ
 
1. นางนันทิมาศ  สื่อสัมฤทธิ์
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมัชติกา  ณะสุโห
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หงษ์วิหก
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัยลดา   อาจอำนวย
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์   วันชัย
 
1. นางสาวจรัญญา  สายสุริยา
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณาธิณี  คุณเงิน
 
1. นางปราณี   โฉมมงคล
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงนนท์ธณัฐ  ทะสุนทร
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิวิเศษ
 
1. นางสาวนวพร  ทูลขุนทด
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  จงนอก
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงค์ชะนา
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวัน  พิมพ์ปิ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสาวิกา  วงษ์ามาตย์
 
1. นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  แร่ใจดี
 
1. นางดาวรุ่ง  กลางวงค์
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวีรญา  เกียรติศักดิ์ศิริ
 
1. นางมาลินี  จุ้มใหญ่
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปวิชญาดา  เสนาเพ็ง
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงลลิตา  ประภา
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกสรา  นาเจริญ
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงปลิตา  โขนภูเขียว
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนารดา  อยู่ดี
 
1. นางสมคิด  ห่อไธสง
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เจิมสันเทียะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กำเนิดบง
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 12 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ประเวระไพ
 
1. นางสายสมร  มาฆะเซ็นต์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รบไพรินทร์
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวพา  ทาณรงค์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เลิศประเสริฐ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 14 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขสกุล
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กำเนิดเขว้า
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธิชาติ  แสงอรุณ
 
1. นายธนากร  โสภานุสนธิ์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  ขาวพิมาย
 
1. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดีหามแห
 
1. นางสาวชนากานต์  พรหมบุญ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสรา  สิทธิวงศ์
 
1. นางสุวัจนี  อุตมะแสงจันทร์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายทรงฤทธิ์  พลายเนาว์
 
1. นางสุภาภัทร์  คำวงษ์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวโสภิดา  ธรรมสา
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวลีลาวดี  หาญใจ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา   ตลับเพชร
 
1. นางนัฐทิยา  วันดี
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลชนก  ฦากำลัง
 
1. นางบุญเรือน  ดักลิช
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกษมา  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุรีญา  จันทรประทักษ์
 
1. นางสุวัจนี  อุตมะแสงจันทร์
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธนิษฐา  พนมเขต
 
1. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัญชพร  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดศิริ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวเทียนทิพย์   เตือนสันเทียะ
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวสุนิสา  กองเกิด
 
1. นางสายสมร  มาฆะเซ็นต์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  ทิพย์วงศา
 
1. นางโชติกา  เมืองงาม
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  อุดมบัว
 
1. นางมาลินี  จุ้มใหญ่
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  มณีจันทร์
 
1. นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกชพร  ภิลัยวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกวีนัท  วรรณพงษ์
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวปิยมาภรณ์  ชิขุนทด
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีวชัย
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวสิริเลิศ  เหล่าศิริภูมิ
 
1. นางสาวอรพิมพ์  เครือเนียม
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ปุราธะเน
 
1. นางสาวนวพร  ทูลขุนทด
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  ยำเกรง
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายบัญชา  ศรีทับทิม
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวธนัชพร  เลาลาด
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาววิไลวรรณ  แก้วคูณเมือง
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวชลธิรา  กั้ววงษ์
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิ้นโศรก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวนิลยา  สุดใจ
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วไธสงค์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กำเนิดเขว้า
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวสุภัสตรา  ไชยไข
 
1. นางบุบผา  นันโท
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวโสภา  โชคบัณฑิต
 
1. นางสุวิระนันท์  ป้อมสุวรรณ
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวธัญยารัตน์  อ่อนสกุล
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา   เรืองเจริญ
 
1. นางภาคินี  ปราณี
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิดา  เทือกสา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรประทุม
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายอานัส  สวัสดี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  วังศรี
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารยา  ผายแก้ว
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ยูรสูงเนิน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภชกร  สุขขาม
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เยาวพันธ์
 
1. นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.125 ทอง 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจเอม
 
1. นางสาวจิระวดี  ยุพงษ์ฉาย
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เกษมสุข
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิตางค์  อ่อนสกุล
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวทัศญา  ปัญญากุล
 
1. นางอุไรรักษ์  ธรรมประกอบ
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 8 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทินิล  นากองศรี
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงทัตชญา  เป็งใจ
 
1. นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ศิริวงค์
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปะกะตัง  ชัยจักร
 
1. นางจิตรลดา  บุตรประพันธ์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผาดจันทร์
 
1. นางประภัสสร  ดวงวิญญาน
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  เค้าคำ
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 10 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอภิสมัย  บุญคำ
 
1. นางสมหวัง  บำรุงพันธ์ุ
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนารฏ  ทานบันเทิง
 
1. นางเพชรรัตน์  พึ่งอยู่
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 11 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงพิยะดา  คำวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กำเนิดเขว้า
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณา  ชาญภูผา
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชาติชนะ
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  พรมเสน
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศศิธร   ทองแม้น
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจตุพล  ชอบค้า
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอรวรรณ  พรหมฝาย
 
1. นางสวลี  อินทร์อ่อน
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรศร
 
1. นางสาวพรรณิกา  เฝ้าหนองดู่
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวลักขณา  กำราบภัย
 
1. นางอุไรรักษ์  ธรรมประกอบ
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอังสุมา  เกียรตินอก
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายสหรัฐ  สายโรจน์
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวสายฝน   นามวงษา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวนพวรรณ  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวฑาริณี  นิยมพร
 
1. นางนิชธาวัลย์  ทองเจริญ
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวเครือฟ้า   ลีพิมพ์
 
1. นางภาคินี  ปราณี
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักพรรดิ์  ท่างาม
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพรพรรณ  ชูวังวัด
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พลพงษ์
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นายจิรายุ  เงินพล
 
1. นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ศิริวงค์
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวอนุชิดา  แสวงวงค์
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกฤษฎา  เสือพันธุ์
 
1. นางสาวจิระวดี  ยุพงษ์ฉาย
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 12 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวอาภาภรณ์  สุวรรณคาม
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทพันธ์
 
1. นางนาถนดา  พรมจะมร
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  จันทดวง
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  ผาเงิน
 
1. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ข่าทิพย์พาที
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  ชุ่มจิต
3. เด็กชายวิทวัส  ประสานศักดิ์
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลรักษา
2. เด็กชายนวชัย  ขันตี
3. เด็กหญิงพิชญานิน  สังข์เครืออยู่
 
1. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา
2. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว
2. เด็กหญิงพิชรญาห์  โคตรมณี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
2. นางสาวพิมพืวดี  หาญดี
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ภิญโย
2. เด็กหญิงจิรนุช  กรองกลาง
3. เด็กหญิงบุษกร  พรามจร
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์   ดีทอง
2. เด็กหญิงปวีณา   ปาปะเพ
3. เด็กหญิงผกามาศ   สิงห์นอก
 
1. นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนา  กันต์วงษ์ไพร
2. เด็กหญิงชะมัยโรฒน์  ปณิธานยุติธรรม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดม่วงหมู่
 
1. นางละมัย  หิรัญคำ
2. นางจารุวรรณ  ผลไพบูลย์
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ราชาโคตร
2. เด็กหญิงณัฐธิญาพร  สง่าแรง
3. เด็กหญิงแพรวา  รอยลาภ
 
1. นางสาววราภรณ์  ชำนาญ
2. นางสาววาสิตา  นุยจันทึก
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงปิ่นประภา  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นนา
3. เด็กหญิงภริตพร   ธนอนันตกูล
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
2. นางสาวอรพิมพ์  เครือเนียม
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงภิญญดา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงวัลยา  เกษมสุข
3. เด็กหญิงสุณิชา  อินทะรังษี
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  งอกศิลป์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไพศาล
3. เด็กหญิงอลิสา  ด่านเดิม
 
1. นางอัญชลี  บุญเหลือ
2. นางนิภา  โคตรชุม
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐานิกา  หมู่โยธา
2. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิกะ
3. เด็กชายภูริภัทร  เวียงไกร
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นางทิติยา  แฝงฤทธิ์
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คลองบุ่งคล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทศทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ขวัญหลาย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด
2. นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภัสรา  มีวิชา
2. เด็กหญิงวริศรา  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงเอรยา  ทบวงษ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ชาไธสง
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลิ่มวิลัย
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  เฉลยพจน์
3. เด็กหญิงวารุณี  กุคำรักษ์
 
1. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกอร  งามวิจิตร
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เชื้อชีลอง
3. เด็กหญิงอริดา  จิตรกล้า
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
2. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ซอสันเทียะ
2. เด็กหญิงวนิดา  อภัยนอก
3. เด็กหญิงวาณี  ลาดนอก
 
1. นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ศิริวงค์
2. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  ขุนเทือง
2. เด็กหญิงหฤทัย  ศุภศร
3. นางสาวเสาวลักษณ์   สาระวงค์
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบงกช  มาภักดี
2. เด็กหญิงสุนิตตา  ยุบลชู
3. เด็กหญิงหอมจันทร์  ขันธรักษา
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
2. นางสาวอัญชลี  ไกรจัตุรัส
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัฏฌา  เครื่องเนียม
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ครองสถาน
3. เด็กหญิงนันธิญา  งามสกุล
 
1. นางสาวชนากานต์  พรหมบุญ
2. นางสาวปุณยาพร  จิตภิลัย
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา   ฦาชา
2. นางสาวธีรนันท์  กุศลครอง
3. เด็กหญิงอรรถวดี  ทั่งทอง
 
1. นายวุฒิไกร  มาโยธา
2. นางสาวกิ่งก้อย  เจริญชีพ
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดรตรีไพ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงภานิดา  หงส์ประเสริฐ
 
1. นางยุวเรศ   ราชานนท์
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายภาคิน  เจริญวัย
2. เด็กหญิงสิรินาถ  ชัยภาสชมพู
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองเปิ่ง
 
1. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ชำนาญพล
3. เด็กหญิงอรอุมา  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวเสาวรส  ชัยราช
2. นางสาววิชชุฎา  คำนนท์
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  เค้าโนนกอก
2. นางสาวณัฐริกานต์  พรมเมตตา
3. นางสาวนงนภัส  มิ่งโอโล
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
2. นางธินิภัทร  ขันศิลา
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายปณิวัฒน์  บัวถนอม
2. นางสาววันสุ  หิรัญเกิด
3. นางสาวอรดี  ตังตระกูล
 
1. นายสันสกฤต  บาลี
2. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลชนก  จันทเสน
2. นางสาวกัลยาณิน  มาเรียน
3. นางสาวจุฑามาศ  ชิดทิด
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
2. นางสาวพิมพืวดี  หาญดี
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลชนก  พรมจันทร์
2. นางสาวธัญชนก  หาวิรส
3. นางสาวปริมวดี  วิเชียรวัฒน์
 
1. นางธนันภรณ์  จำเริญสรรพ์
2. นางสาวสุรางคนางค์  พวกดอนเค็ง
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  นิลบรรพต
2. นางสาวสุพัตรา  คำย้อม
3. นางสาวอรัญญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิ่งก้อย  เจริญชีพ
2. นายวุฒิไกร  มาโยธา
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   จันจวง
2. นางสาวรัชนีกร   แตงทิพย์
3. นางสาวรัตติกาล   ชาติชำนาญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  แต่งผิว
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ประดิษฐ์สอน
2. นางสาวณิชา  โชติราษี
3. นางสาวยูถิกา  หล่าจันทึก
 
1. นางสุววรณรัตน์  ก้อนภูธร
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ชาไธสง
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวมณฑิรา  ครอบกระโทก
2. นางสาวมันตรินี  ขวัญกลาง
3. นางสาวอรวรรณ  จันบัวลา
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวณัฐชาภรณ์  นวลงาม
2. นายพงศ์เทพ  สมบูรณ์
3. นางสาวลักษิกานต์  ผกามาศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
2. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชำนาญพล
2. นางสาวปิยะพร  ข่าทิพย์พาที
3. นายสิรินดา  อติรัตนวงษ์
 
1. นางสุวิรนันท์  ป้อมสุวรรณ
2. นางวัชรี  โลนะลุน
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวฑิตฐิตา  สมัตถะ
2. นางสาวณัฐธยาน์  เกษร
3. นางสาวนริศรา  ไทยธีระ
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  ประเวรไพร
2. นางสาวพรพิมล  ภูมิหนองเป็ด
3. นางสาวอารยา  เจิงรัมย์
 
1. นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
2. นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  บุญทัศน์
2. นางสาวปภาวี  บุตรแก้ว
3. นายพีรวัฒน์  แก้วกลางเมือง
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางเสาวรส  สำราญใจ
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวพรทิพย์  คุ้มไข่น้ำ
2. นางสาวศศิกานต์  ปลายชัยภูมิ
3. นางสาวสาวิตรี  ไสยาสน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทวีเงิน
2. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ตุ้ยพิมาย
2. นายมาวิน  หินกอง
3. นางสาวสุณิสา  ศรีริวาร
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
2. นางโสภาพรรณ  ประดับค่าย
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกัญธิมา  จั่วจันทึก
2. นางสาวชลธิชา  เพียรการ
3. นางสาวพจวรรณ  บรรดาศักดิ์
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นางทิติยา  แฝงฤทธิ์
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวสวรส  แจ่มกระโทก
3. นางสาวสาวิตรี  ดวงแสงจันทร์
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีโยธา
2. นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  มณีศรี
2. นางสาวปวีณสมร  จุฬากรณ์
3. นางสาวสุภัสสรา  แก้วพรม
 
1. นางสุพัตรา  ทั่งพรม
2. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายณัฏฐินันท์  ป้องขันธ์
2. นางสาวภาสินี  โคกมะณี
3. นางสาวยวิษฐา  รวมชัยภูมิ
 
1. นางสาวยุคลนุช  สุนา
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  นานจัตุรัส
2. นางสาวพิมลพัทธ์  โพธิ์งาม
3. นางสาวสุจิตราพร  ผลานิสงค์
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
2. นายอาทิตย์  แสงจันทร์
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายบุญญฤทธิ์  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวประภาศิริ  คุณเวช
3. นางสาวศศิธร  บุญสอน
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวปุณยาพร  จิตภิลัย
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจันจิรา  โมทเจริญ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เรืองเจริญ
3. นางสาวศศิญา  ยืนประโคน
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
2. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกุลสตรี  สวยครบุรี
2. นางสาวสุพัตรา  พูลสำราญ
3. นางสาวสุภาพร  คำทุม
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เทภูเขียว
2. นางสาวขวัญบังอร  เจริญสุข
3. นายเกริกเกียรติ  จันทร์วิเศษ
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวกุสุมา  ทิพย์สุต
2. นางสาวทับทิม  มะนาวนอก
3. นางสาวศศิกานต์  พันละหาน
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
2. นางจริยภรณ์  รักความซื่อ
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวพันธิดา  มะเลิศ
2. นางสาวศศิธร  ขวัญบุญจันทร์
3. นางสาวเสาวภา  งามเกิด
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาววาสนา  ชัยพัฒ
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวกมลมาลย์  เงินอุดม
2. นางสาวสุกานดา  ชูสกุล
3. นางสาวสุนันท์  พันจำเริญ
 
1. นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ศิริวงค์
2. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายปรมินทร์  กำราบภัย
2. เด็กหญิงรุจิรา  ขวัญมา
 
1. นายอิทธิเบศ  ใสแสง
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา   บุญบุรี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางยุภาพร   วรรณวงศ์
2. นางพรเพ็ญ   สมบูรณ์
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประนอม  โม้แก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กาฬปักษิณ
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเจสิรัฐ  รักษาพวก
2. เด็กหญิงเนตรนภา  งอกภูเขียว
 
1. นางนพวัลย์  อุดมตะคุ
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงญาณิศา  พันอะนุ
2. เด็กชายนนทวัช  คุณทราช
 
1. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์
2. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพัชรพล  พวกแก้ว
2. เด็กชายพิชิดพงษ์  ธรรมประกอบ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  สาสูงเนิน
2. นางสาวคุณาพร  สอนคูณ
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณฐกานต์  อุดมทรัพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงเชื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ  สุขเข
2. นางสุนทนา  สุขเข
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐิชา  เค้าภูเขียว
2. เด็กชายศิวพงษ์  ทบแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี   คงนาวัง
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คำภู
2. เด็กหญิงภารดี  คิดเข่ม
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
2. นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายธีรยุทธ  วันวินัย
 
1. นางสาววีณาพร  สาทุม
2. นางสุวิมล  ประโพธิ์ศรี
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงดวงดี  ศรีไทย
2. เด็กหญิงโสภาพร  ขจรภพ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นางทิติยา  แฝงฤทธิ์
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แก้วสวัสดิ์
2. เด็กชายสุวรรณ  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางโชติกา  เมืองงาม
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  กองกะมุด
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เถาสิม
 
1. นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร
2. นายพจนปกรณ์   ประยูรพรหม
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธนธรณ์  เกษร
2. เด็กชายพนากร  หงษ์ทอง
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงมนธิชา  ควรโคต
2. เด็กหญิงอรัญญา  โชคกำเนิด
 
1. นางนิชธาวัลย์  ทองเจริญ
2. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  พรมรัตน์
2. นางสาวศิริวัลย์  มหามาตร์
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  เทศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  หาญรบ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
2. นางสาววาสนา  ชัยพัฒ
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพายุพงษ์  กำเนิดเขว้า
2. เด็กหญิงสุลาวัลย์  ศรีศักดิ์นอก
 
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงตรีดาว  ใจปิติ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันอัด
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กำเนิดเขว้า
2. นางสาวสุดารัตน์  ดิเรกโภค
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 13 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงจิระประภา  สุพร
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ประทุมธง
 
1. นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ศิริวงค์
2. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา   ลาดรัมย์
2. เด็กหญิงเบญญาภรณ์   ป้อมจัตุรัส
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เร่งเจริญรัตน์
2. นายดำรงศักดิ์  ศรีวชัย
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาติพหล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  นามวิจิตร
 
1. นางปราณี   โฉมมงคล
2. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  ไทยลา
2. เด็กหญิงอภิรดี  สีมาวงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เลิศประเสริฐ
2. นายธีระวุธ  นุชสา
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญธร  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  เพลงสันเทียะ
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ  จรแก้ว
2. นายศตวรรษ  สอนสะอาด
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวนราวดี  นารีรักษ์
2. นายเมธี  โคธนู
 
1. นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม
2. นางสาวดุษฏี  เพ่งพินิจ
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนวัฒน์  เหตุขุนทด
2. นางสาวสมหทัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
2. นางโสภาพรรณ  ประดับค่าย
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวศิริรัตน์  ไทยพลกรัง
2. นางสาวสุนิตา  เหิมสารจอด
 
1. นางสาวสุภาพร  ลาภผล
2. นางสาวทองพัฒน์  ประหยัดทรัพย์
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนพรัตน์  ภักดีศิริวงษ์
2. นายศรานุวัฒน์  ดีนอก
 
1. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
2. นางจีราพร  เหมือนพันธ์
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวตุ๊กตา  ซึมกลาง
2. นางสาวอาภาภัทร  กาญจนะสันติสุข
 
1. นางสุพัตรา  ทั่งพรม
2. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวขวัญเนตร   ศรีหามาตย์
2. นางสาวธารารัตน์   คุมสระ
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบรูณ์
2. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวจิตรลดา  โพธิ์พุททรา
2. นางสาวจุฑาพร  หาญณรงค์
 
1. นางสาวอมรา  กล่อมจอหอ
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวสริษา  เด่นวงษ์
2. นางสาวเปรมฤดี  อาภรณ์แก้ว
 
1. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวนันดารัตน์  อาจนาเสียว
2. นางสาวรวิวรรณ   ขวัญยืน
 
1. นางยุวเรศ   ราชานนท์
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปานนภา  ศรีหานาม
2. นางสาวรัตนา  แท้ไธสงค์
 
1. นายอิทธิเบศ  ใสแสง
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  พิมพ์กลาง
2. นายวีรพงศ์  พลเดชา
 
1. นางวัชรี  โลนะลุน
2. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวบุญยานุช  คำสอน
2. นางสาวรุ่งทิวา  รักษ์มณี
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาววาสนา  ชัยพัฒ
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายภาคภูมิ  พรมนา
2. นายวิศวัฒน์  วรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ  สุขเข
2. นางสุนทนา  สุขเข
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวอุทาภร  เพียขันทา
2. นายไพศาล  ไทยพ่วง
 
1. นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ศิริวงค์
2. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายธีรพงษ์  เตจาหลวง
2. นางสาวอรุณณี  จำเริญชัย
 
1. นางจตุพร  ชาดง
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑารัตน์  คงเซียงซา
2. นายเกรียงไกร  จุลนัน
 
1. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายบัลลังก์  ทองพันลำ
2. นางสาวปานาวี  รีพล
 
1. นางสุวิมล  ประโพธิ์ศรี
2. นางสาววีณาพร  สาทุม
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปาริชาติ  หอมจิตร
2. นางสาวพุทธิดา  ทาห้วยหว้า
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
2. นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวจิรารัตน์  จรัสศรี
2. นางสาวเกวลิน  หวดชัยภูมิ
 
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาลีพรม
2. เด็กหญิงสุวิดา  รัตนะศรี
 
1. นายประยงค์  อภิเมธีธำรง
2. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชาลีเครือ
2. เด็กหญิงวิมล  คงดี
 
1. นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช
2. นางสาวสมฤทัย  สิงห์ประสาท
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงน้อมจิตร  โตมาซา
2. เด็กหญิงเบ็ญจาณี  เจนเขตกิจ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  มิ่งโอโล
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัชชา  กาญจนสมบัติ
2. เด็กหญิงศิริภา  ผาดี
 
1. นางสมคิด  ห่อไธสง
2. นางบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสิริบูรณ์  นุชนุ่ม
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
2. นางสาววันวิสาข์   สิงห์อุ่น
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์ธานี
2. เด็กหญิงอนุชษรา  ลบไธสง
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  มอไธสง
2. เด็กหญิงสุภาพร   ทุมพล
 
1. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
2. นางวาสนา  โภคาแสง
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พลทา
2. เด็กชายต้นกล้า  ร่วมสุข
 
1. นางสาวภาวิณี  ทรัพย์นิ่ม
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนก  สงกอก
2. เด็กหญิงอังคณา  ศรีละออง
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางนวลพรรณ  หิรัญคำ
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐมน  แทนสุโพธิ์
2. เด็กหญิงอิสริยรัฐ  สินโพธิ์
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นางนวลเอง  แก้งคำ
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุลแก้ว
2. เด็กหญิงปนิดา  แดนโนนโพธิ์
 
1. นางสาวปุณยาพร  จิตภิลัย
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพียซ้าย
2. เด็กหญิงสมาพร  เปลี่ยนโพธิ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  ตู้ประเสริฐ
2. เด็กหญิงศศินา  บู่ทองจันทร์
 
1. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
2. นางสาวสุรีย์มาศ  สุระพร
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อุดมคำ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พลทะสี
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ตอสกุล
2. เด็กหญิงมณีเบญจพรรณ  สุริยะภูมิ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
2. นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โพธิ์นาแค
2. เด็กหญิงหฤทัย  เจียมชัยภูมิ
 
1. นางสมหวัง  บำรุงพันธ์ุ
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญตา  โพธิ์จัตุรัส
2. เด็กหญิงพรรคกิลา  นาชัย
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางสาวสุดารัตน์  ดิเรกโภค
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐอร  ปานทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนเลิศ
 
1. นางเพ็ญศรี   คงนาวัง
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนสธร  ชื่นใส
2. เด็กชายภูมินท์  เถียรสูงเนิน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญา  เจริญนนทกาญจน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  เหง่าศรี
 
1. นางนิศากร  อาจโยธา
2. นางสาวสุมาลี  สิทธิวงศ์
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  คุ้มเมือง
2. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กายแก้ว
 
1. นางสาวอรพิมพ์  เครือเนียม
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงรชต  ไทยป้อม
2. เด็กหญิงศศิธร  จุลละนันท์
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
2. นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวจิรสุตา  หอมอินทร์
2. นางสาวทิพาภรณ์  ศิริคร
 
1. นางอมราภรณ์  นามวิจิตร
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ที่หนองสังข์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาววิชชุฎา  คำนนท์
2. นางสาวเสาวรส  ชัยราช
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรานันท์  โม่งปราณีต
2. เด็กหญิงณิชานันท์  เชื้อชาติไทย
 
1. นางสาววรวรรณ  มาพะลัย
2. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปันชลิตา  จวบโชค
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุดบุญมา
 
1. นางประภัสสร  ดวงวิญญาน
2. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คงสามหมอ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ลาเสน
 
1. นางดาวรุ่ง  กลางวงค์
2. นางสุดารัตน์  หินประกอบ
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ปะภาวะ
2. เด็กหญิงสิรินารถ  ชัยภาสชมพู
 
1. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  เศษวิสัย
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายสุรสิทธิ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายศรายุทธ  ชุมสิงห์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายนิติกร  นานอก
 
1. นางสาววันวิสาข์  สิงห์อุ่น
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายสุธินันท์  เงินภูเขียว
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีวชัย
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  มีพวก
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อุดรสวาท
 
1. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนพกร  ผ่องสนาม
 
1. นางสาววิชชุฎา  คำนนท์
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายอภิชาติ  บือขุนทด
 
1. นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ำ
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวสุพิชชา   รุ่งวิทยาการ
 
1. นายคมสัน   ป้อมอุ่นเรือน
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุจริตรา  เชิญชัยภูมิ
 
1. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวนริศรา  กุลสำโรง
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  ชัยเสนา
 
1. นางสาวภาวิณี  ทรัพย์นิ่ม
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยดา  แสงจันทร์
 
1. นางสาววรวรรณ  มาพะลัย
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาววิชญาดา  ศรีอำไพ
 
1. นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวพิมศิริ  พลทะสี
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  บำรุงชัย
 
1. นางอมรรัตน์  โชคตระกูลเกียรติ
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  ศาลาปา
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
403 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวรัชนีกร  รัตตาชู
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายอนนท์  รัทนีย์
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทนา  วะเกิดเป้ม
 
1. นางสาวนาถนดา  พรมจะมร
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นางสาวธัญนาฏ  กาชัย
 
1. นางสาวสุมาลี  สิทธิวงศ์
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์
 
1. นางปาณิตา  อาจวงษ์
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเกวริน  หินจำปา
 
1. นางจุฑาทิพย์  แสงเพชร
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีทุมมา
 
1. นางนงนุช  หิรัญเกิด
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวิชิตพงษ์  เฮ้าประมงค์
 
1. นายปกป้อง  เฮ้าประมงค์
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงอรนุช  กินโนนกอก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ร่างเจริญ
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงพนิดา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรานันท์  เหลาเป
 
1. นายจักรกฤษณ์  สุวรรณกาล
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายธานินทร์  วรรณศรี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ใบลี
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายศิวัช  บุตรหนองหว้า
 
1. นางนิภาพร  แก้วยก
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  อาจชนะชัย
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  ไพรถแสง
 
1. นางนุตจรี  พรหมพา
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมโสก
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายนิรวัฒน์  โม้แก้ว
 
1. นายองค์อาจ  คำทองทิพย์
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  เพิ่มยินดี
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์เกียรติขจร
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิติพงษ์  บุญญานุสนธิ์
 
1. นายสุจินดา  พิมพ์จัตุรัส
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  แก้วระวัง
 
1. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงสุพิชชามณฑฐ์  พุ่มเกลี้ยง
 
1. นางอมรรัตน์  พึ่งภูมิ
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นางสาวนธีพร  วงเสือ
 
1. นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   แหมไธสง
 
1. นายธวัช  บุญมา
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงศ์  วิชาพลู
 
1. นางสาวศิริพร  ลีพิมพ์
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงณฐอร  ปานทอง
 
1. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครอบบัวบาน
 
1. นางประภัสสร  เด็ดแก้ว
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กลมกล่อม
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงอังษณา  เจริญศรี
 
1. นายวิทูร  หาดขุนทด
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มกระโทก
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
435 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางพัชญา  วิเศษคร้อ
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงไพริน  พุทธแสน
 
1. นายกัมพล  แนบกลาง
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวนุชจรินทร์  พงษ์อุดทา
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งพราย  ทวีรัตน์
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายนรัฐพงษ์  เมืองศรี
 
1. นางสังวาลย์  อนันเต่า
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญดา  พินไธสงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เลขาโชค
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  งอนชัย
 
1. นายนิดติพราว  ล้วนวิเศษ
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายปิยนันท์  หิรัญคำ
 
1. นายบุญรอด  นาอุดม
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนันทวัฒน์  จันทมูลตรี
 
1. นายภานุมาศ  วรสันต์
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพีรพัฒน์  วงศ์พรหม
 
1. นายเจริญ  ราคาแก้ว
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายณัฐิวุฒิ  พรมภูวงค์
 
1. นายสุวรรณชัย  บุตรประพันธ์
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวฐิติชญา  เทียนธวัชกุล
 
1. นายต่อเกียรติ  ตอสกุล
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญจดี 1. นายฐิติเวทย์  ตั้งใจ
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายวัชรินทร์  สามารถกิจ
 
1. นางสาวประสบ  หาญรบ
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  ว่องไว
 
1. นางกิจวิวรรณ์  กำลังเหลือ
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายธลาดล  บุตรโคตร
 
1. นางสาวพรรณนิดา  ทิทา
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายจิตตินาถ  อาษาบาล
 
1. นางสาวบุรินทร์  สีหามาตร
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ฦาชา
 
1. นายชารี  ถนอมศรี
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวหฤทัย  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสิรภัทร  จันทร์เหลือง
 
1. นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายณัฐชนน  วงษ์สามารถ
 
1. นางสาคร  เนียนไธสง
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายสหรัฐ  จุตะโน
 
1. นายวิทวัช  ตาศรี
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวธาราทิพย์  ประทุมตรี
 
1. นายสุวิชัย  วงศ์อริยะ
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ภูพวก
 
1. นางสาวธิติมา  ดวงแก้ว
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาววิทิตรา  ศรีชัย
 
1. นายคมสัน  มณีศรี
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวธีรกานต์  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวภัสนียา  มารอด
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายกรวิชญ์  พัววิสิทธิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บัวจำรัส
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวจรรยาพร  เฉลิมหมู่
 
1. นายบุญรอด  นาอุดม
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  เวิดสูงเนิน
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  นามประภัย
 
1. นายนิติพงศ์  กำไรเงิน
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวปภัสรา  มิกขุนทด
 
1. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  เพียวกระโทก
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  ฐานสินเพิ่ม
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายอนุพงศ์   วงค์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวอรอนงค์  เชษฐสุมน
 
1. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายอัศวิน  หลุมลึก
 
1. นางประภัสสร  เด็ดแก้ว
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวสุนิสา  อิ่มกมล
 
1. นางพจนีย์  สมศรีแสง
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  พันธ์ฉิม
 
1. นางนุตจรี  พรหมพา
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวแสงระวี  โคตะ
 
1. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวหทัยชนก  พุทธิชาติ
 
1. นางสังวาลย์  อนันเต่า
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  ศาลาปา
 
1. นายวิทูร  หาดขุนทด
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพัตรา  วรรณสิงห์
 
1. นางบัวบาน  วัฒนาศีล
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวสุนิษา  จันคนา
 
1. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
 
478 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา
3. เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ
 
1. นาย ปรีชากร  ภาชนะ
2. นางอัญชุลี  ตาลต้น
 
479 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   เจริญ
2. เด็กชายสิริภัทร   แม็คเคนนา
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา   ศุภรานนท์
 
480 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนชพร  ชาลีสงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  ผิวรักษา
3. เด็กหญิงเมริน  หาญเวช
 
1. นายองค์อาจ  คำทองทิพย์
2. นางวิไลวรรณ์  คำทองทิพย์
 
481 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์ธานี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขึ้นนกขุ้ม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  หมอกไชย
 
1. นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร
 
482 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   โชติสุภาพ
2. เด็กหญิงณิชนันทร์   ปรีดีวงศ์
3. เด็กหญิงภูมิรัตน์   อ่องมา
 
1. นางสาวธิดา  ต่ออำนาจ
2. นางสาวรุ่งนิภา  นามวิจิตร
 
483 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารภา  สีดี
2. เด็กหญิงศิรดา  เทียบกลึง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทอสาย
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
484 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายนวมินทร์  วงศ์ภาคำ
2. เด็กชายพงศ์สิริ   งอกนาวัง
3. เด็กหญิงวรรณิษา   งามใจ
 
1. นายพิศิษฐ์  ตาปราบ
2. นายกิตติพศ  รบศึก
 
485 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิทิยากร  วงษ์แดง
2. เด็กหญิงภาวิณี  น้อยกลาง
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  วังสันเทียะ
 
1. นางสาวประสบ  หาญรบ
2. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
 
486 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนกร  ฤทธิ์เพชรรัตน์
2. นายปวริศ  ฤทธิ์ขจร
3. นายพงษ์กมล    เลิศชาญวิวัฒน์
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
487 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
488 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ขันโนนเขวา
2. นางสาววารุณี  สายเหนือ
3. นางสาวสุชาวดี  กระจ่างคุณ
 
1. นายวุฒิไกร  กองเขียว
2. นายก่อพงศ์  ภูมิภักดี
 
489 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีรพงษ์  เชื้อหนองไฮ
2. นางสาวยิหวา  ชำนาญ
3. นางสาวอารียา  พาโนนเขวา
 
1. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
2. นางอำภร  วิชาเกวียน
 
490 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกิติภิญญา  ดิเรกโภค
2. นางสาวฐิดาพร  ป้องขันธ์
3. นางสาวฐิตินันท์  อุ่นศรี
 
1. นางสาวนันทรัตน์  คำเชียงตา
2. นางกุสุมา  ชำนาญศรี
 
491 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  มารศรี
2. นางสาวกุลธิดา  ดีสดใส
3. นางสาวศศิประภา  ยำเกรง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
2. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
492 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ถุงจันแก้ว
2. นางสาวจิตรชนก  กุดจิก
3. นางสาวปรัชญา  จูงสุข
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
2. นางสายทอง  คาดสนิท
 
493 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชณัฐฌา  ชาเคน
2. นางสาวชนม์นิภา  กลิ่นศรีสุข
3. นางสาวปิยะมาศ  สำราญ
 
1. นางบัวบาน  วัฒนาศีล
2. นางสาววราภรณ์  วาริกุด
 
494 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์
2. นายภูสิทธิ์   คูณน้อย
3. นายศรายุทธ   ปานหว่าง
 
1. นางวลัยพร  โล่ห์เส็ง
2. นางสาวราตรี  นารถสมบรูณ์
 
495 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชลนิกานต์  ทองแม้น
2. นายสมนัส  อาจศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  กลัดงิ้ว
 
1. นางณิธิมา  เดือนกลาง
2. นางสาววรรณา  วุฒิสมบูรณ์
 
496 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  รันคำภา
2. นายปิยะพงษ์  แก้วไทย
3. นางสาวเกศฏาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นายสุจินดา  พิมพ์จัตุรัส
 
497 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แป้นหาญ
2. นายกฤษณพงษ์  บัวพิทักษ์
3. นางสาวเกวริน  ชัยเดช
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
498 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายบัญญวัติ  พัดสิงห์
2. นางสาวสันศนีย์  ชุมศักดา
3. นายอานนท์  รัทนีย์
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
499 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สูงภิไลย์
2. เด็กหญิงริสา  แก้วประดับ
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
500 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงญาดา  สนั่นเมือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรียา
 
1. นางสุภกัญญา   ศรีสาร
2. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
501 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภาทัต   สุภบรรเจิด
2. เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา   ศุภรานนท์
 
502 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจิราพัชร  สุรินทร์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วจันดา
3. เด็กหญิงพัชราพร  สามา
 
1. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
2. นางมัฑณา  โชคเหมาะ
 
503 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชูจัตุรัส
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษมวรนันต์
 
1. นางสาวประสบ  หาญรบ
2. นางสายทอง  คาดสนิท
 
504 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงนภาพร  แมลงภู่
2. เด็กหญิงศศินา  คงประโคน
3. เด็กหญิงสุภาพร  โสรส
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
505 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เครือน้ำคำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังเงิน
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  นาชัยภูมิ
 
1. นางกมลณัท  คลังเงิน
2. นางญาณภัทร  ครองถิ่น
 
506 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิลกลาภ
2. เด็กชายปิติภัทร  ประจันนวล
3. เด็กชายเพชรรัตน์  บัตรสูงเนิน
 
1. นางขวัญจิตร  ดีหามแห
2. นางปนัดดา  ปิยะวรากร
 
507 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์ศิริยะ
2. เด็กหญิงรักขนา  ทิมา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สมเหล็ก
 
1. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
2. นางสาวจิราพร  นรินนอก
 
508 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวชิราพร  วงษ์เคน
2. เด็กหญิงสุนันทา  จริตรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  อินนอก
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
2. นางพจนีย์  สมศรีแสง
 
509 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมา   เหมมัน
2. เด็กหญิงคีตภัทร   จันฟุ่น
3. เด็กหญิงณิชา   ประยูรชาญ
 
1. นางสาวธิดา  ต่ออำนาจ
2. นางสาวรุ่งนิภา  นามวิจิตร
 
510 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัจจังคะโต
2. เด็กหญิงภัทรดา   ยุ้งจัตุรัส
3. เด็กหญิงอริสรา   น้อยเพชร
 
1. นางสาวกมลรัตน์   พิมทอง
2. นางสาวกรรณิกา  ลิกัลตา
 
511 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย
3. เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางสุชาดา  รอดแก้ว
2. นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ
 
512 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวนัฏฐา  เอื้อพงศธร
2. นายศิรพัฒน์  ไตรเสนีย์
3. นายเจษฎากร  เกษมสำราญ
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
513 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณรงค์เกียรติ  จันทคัต
2. นางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม
3. นางสาววันวิสา  พลนิกร
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
2. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
514 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวชนกนันท์  หลินศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญโนนแต้
3. นายแทนไท  พลธรรม
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองเทียม
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
515 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  ว่องไว
2. นางสาวสมพร  ก้อนมณี
3. นายอนุชา  นิสสัยกล้า
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
516 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายปริญญา   สุดชา
2. นางสาวศสิปะภา  หนูสันเทียะ
3. นางสาวสุธาภร  คำพันดุง
 
1. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
2. นายคมสัน  มณีศรี
 
517 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แก้งคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวศิรินภา  คำทองเขียว
 
1. นางประภากร  สมอาจ
 
518 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวฐิติมา  บึงชัยภูมิ
2. นางสาวปภัสสรา  วรรนิวาส
3. นางสาวศิริวรรณ  อาจโยธี
 
1. นางญาณภัทร  ครองถิ่น
2. นางกมลณัท  คลังเงิน
 
519 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายยรรยง  ปลื้มใจ
2. นางสาวสิริวิมล   อุตสุรินทร์
3. นางสาวอารียา    บุบผามาเต
 
1. นางวลัยพร  โล่ห์เส็ง
2. นางสาวราตรี  นารถสมบรูณ์
 
520 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจิระนันท์   รอบรู้
2. นางสาวรัชนันทน์   จันทรโสม
3. นางสาวอรุณรัตน์  อุริพันธ์
 
1. นางวิยะดา   ธีร์รัตน์คุณากร
2. นางสาวศิริพักษ์   พานิช
 
521 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจารุณี  ประยูรพันธ์
2. นางสาวชนนิกานต์  ป้อมสุวรรณ์
3. นายวุฒิชัย  สมศรี
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
522 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   รบศึก
2. เด็กชายนฤนัย   ไตรเสนีย์
 
1. นายสมพร   ไชยเดือน
2. นางสาวปราณปรียา   คุณประทุม
 
523 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิญาดา  เชียวขุนทด
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำทอง
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
524 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนัฐภูมิ  วิชาเกวียน
2. เด็กชายวีรพงศ์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายขุนพล  ดีหามแห
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธนวัน  เรืองศรี
2. เด็กชายวายุ  ประจิตร
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวกานต์พิชชา  นาทันรีบ
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา   ใจดำ
2. เด็กหญิงศศิธร   บุญญานุสนธิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา   เชื้อแอบราช
2. นางพรสวรรค์  ทองจำรูญ
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายนรภัทร   ชัยวิรัตนะ
2. เด็กชายปัณณ์   ประพรม
 
1. นายปกครอง  บุญปลื้ม
2. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน
 
528 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีหาท้าว
2. เด็กหญิงทัศพร  ฤทธิมณตรี
 
1. นางสาวนภสร  บุญเสนา
2. นางสาวสุทธิดา  ชีวะวิโรจน์
 
529 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  จตุรงค์
 
1. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
2. นายวิทวัช  คำหา
 
530 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กชายตรีวุฒิ  พึงประเสริฐ
2. เด็กชายวัยวัฒน์  พรมรินทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  กำเนิดจอก
2. นายกรวิก  วงค์สาย
 
531 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทักษอร  ขึ้นนกขุ้ม
2. เด็กหญิงอโนทัย  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นายวิทวัช  ตาศรี
2. นางกุลนันทน์  ตาศรี
 
532 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อเมืองน้อย
 
1. นางสาวรุ่งระพิน  วงศ์อินตา
2. นางอำนวยพร  เพิ่มเติม
 
533 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายการัณยภาส  ตาปราบ
2. เด็กชายสหรัฐ  กุลชนะโรง
 
1. นางวรรณสุดา  โยชัย
2. นางสาวเกษร  คงเมือง
 
534 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงญาธิฌา  เพชรนอก
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีภุมมา
 
1. นายเฉลียว  ผิวเผื่อน
2. นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์
 
535 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จัตุรัสตระกูล
2. เด็กหญิงนริศรา  น้อยทอง
 
1. นางพรทิวา  ดิษขุนทด
2. นายไพบูลย์  ฉ่ำท่วม
 
536 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  เหล็กมา
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญคร
 
1. นายเกษม  กิติพันธยาพร
2. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
 
537 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  เจริญผล
2. เด็กชายศุธี  วงษ์อาสา
 
1. นายทศพล  นนท์นาภา
2. นางดีรภา  อนุภาพ
 
538 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายภูวดล  นามปัญญา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชุมพร
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
539 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
2. เด็กหญิงศศินันท์  โขนสันเทียะ
 
1. นายกำชัย  ศิริอาริยะกุลผลมา
2. นายเอกพล  อุดมทรัพย์
 
540 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีหะอินทร์
2. เด็กชายปริวัตร  อยู่ปาน
 
1. นางมนัสนันท์  ประสานพันธ์
2. นางสาวชมภูนุช  ชัยลา
 
541 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส
 
1. นางปิยะนาฎ  อ่อนอุทัย
 
542 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงปริญาภรณ์  ตนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวนิดา  อภัยนอก
 
1. นางกรรณิการ์  ชนะหาญ
 
543 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายตันติกร  ไทยประสงค์
2. เด็กชายมนัส  ทูปขุนทด
 
1. นางสาวทิวาพร  เบ้ามีศรี
2. นางสาวกัณทิมา  ตราบุรี
 
544 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวนพสรณ์  ทองดี
2. นายนำโชค  ตาบ้านดู่
 
1. นายขุนพล  ดีหามแห
2. นายธีธัช  กิติคุณ
 
545 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกุลปริยา  ชัยปรีชา
2. นายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ
 
546 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวปิยฉัตร   บุญญานุสนธิ์
2. นายภานุพงศ์   พงค์ไพร
 
1. นางพรสวรรค์  ทองจำรูญ
2. นางสาวกรรณิกา  เชื้อแอบราช
 
547 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักริน  ทวีทรัพย์
2. นายจีระศักดิ์  ภูเฮืองแก้ว
 
1. นายวิทวัช  ตาศรี
2. นางกุลนันทน์  ตาศรี
 
548 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  พานาม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์ใต้
 
1. นางวรรณสุดา  โยชัย
2. นางสาวเกษร  คงเมือง
 
549 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พิพิธกุล
2. นางสาวสุมิตรา  พรมอ่อน
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นายสุจินดา  พิมพ์จัตุรัส
 
550 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรวิมล  ผ่านอ้น
2. นางสาววิไลพร  นามเที่ยง
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
551 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณภูมิ  ธูปพนม
2. นายปัญญาวุฒิ  เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม
2. นางศิริพร  วงค์สืบ
 
552 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายชินวัตร  ภูลายยาว
2. นายตะวันฉาย  ภูมิหนองเป็ด
 
1. นายกรวิก  วงค์สาย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  กำเนิดจอก
 
553 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อ้อนอุบล
2. นายลิขิต  พิมพ์ทอง
 
1. นางกรรณิการ์  ชนะหาญ
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวติยาภรณ์   ศรีแพง
2. นางสาวปัทมาพร   หาญพยัคฆ์
 
1. นางสาวปราณปรียา   คุณประทุม
2. นายสมพร   ไชยเดือน
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายธนากร  เนาว์แสง
2. นางสาวเรืองละออง  ภิรมย์กิจ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชีวะวิโรจน์
2. นางสาวนภสร  บุญเสนา
 
556 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวรวิพร  พรมเมตตา
2. นางสาวอนุศรา  ราชกิจ
 
1. นายเฉลียว  ผิวเผื่อน
2. นายวุฒิไกร  กองเขียว
 
557 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวมุทิตา  สุขมาก
2. นายเทอดพิทักษ์  แสงฤทธิ์
 
1. นายเอกพล  อุดมทรัพย์
2. นายกำชัย  ศิริอาริยะกุลผลมา
 
558 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธนายุทธ  แก้วชิงดวง
2. นางสาวอารียา  อิ่มกลาง
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
 
559 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกรวิชญ์  สถิตชัย
2. นายนพณัฐ  มูลลี
 
1. นายภูษิต  สุวรรณราช
2. นางสาวปิยะธิดา  ประยูรพรหม
 
560 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวตามหทัย  ออกสันเทียะ
2. นางสาวปิยมน  บุตรดาวงศ์
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
561 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นายพชรพล  โชคคุณ
2. นายอภิวัฒน์  เหมือนเลา
 
1. นายอภิเศก  ชัยโยรม
 
562 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  มีอิสระ
2. นางสาวอัสมา  เผือกนอก
 
1. นายทศพล  นนท์นาภา
2. นางดีรภา  อนุภาพ
 
563 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายกิตติบดินทร์  เคยชัยภูมิ
2. นายภควัต  อาจประจญ
 
1. นางอำนวยพร  เพิ่มเติม
2. นางสาวรุ่งระพิน  วงศ์อินตา
 
564 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พิเคาะ
2. นางสาววรรณิภา  มงคลชัย
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
2. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
565 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวฐิตาภา  บางนางเกร็ง
2. นางสาวสกุลรัตน์  ศรีมงคล
 
1. นางพรทิวา  ดิษขุนทด
2. นางสาวประสบ  หาญรบ
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ศรีภูมิรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโนนทอง
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
567 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เงินลาด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
568 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิ์ภา
 
1. นางอนิสรา  กองศรี
 
569 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศักรบุตร
 
1. นางสาวพิลัดดา  ศรีสมบัติ
 
570 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายปฏิภาณ  ผายพิมาย
 
1. นางสาวธีรวรรณ   พันธุ์จำรัส
 
571 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร   ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
572 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดาวมยุรี  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
 
573 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายปราย  คุ้มบัวบาน
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
574 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงพิลัมพา  ปิตตานัง
 
1. นางอาภัตยา  โต๊ะงาม
 
575 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พิมพาเนตร
 
1. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
576 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเพ็ชร
 
1. นายเกษม  กิติพันธยาพร
 
577 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพินิตา  ศิลาเณร
 
1. นายธนกร  วรรณชัย
 
578 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราริญา  ชัยสงค์
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมาริต้า  พวงสูงเนิน
 
1. นางมัฑณา  โชคเหมาะ
 
580 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพิทักษ์สันต์  คำมูล
 
1. นายไพบูลย์  โคตรบ้านแข้
 
581 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  กลับประสิทธิ์
 
1. นายวิทวัช  คำหา
 
582 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กชายณัฐภัทร  โสภกุล
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
583 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรชา  เดชโนนสังข์
 
1. นางชัชฎาพร  พรมขัน
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาทิพย์  สัมฤทธิกสิพันธ์
 
1. นางสาววิภาสิริ  จันเหลือง
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลนา  โพนลม
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธุรารักษ์
 
1. นายเอกลักษณ์  มณีกุล
 
587 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายธีรวรุณ  การุญ
 
1. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
588 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พุฒซ้อน
 
1. นางนิภาพร  แก้วยก
 
589 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงคัชชา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวยุภาพร  เสี่ยงบุญ
 
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิณห์นพัฒส์  หวังสดุดี
 
1. นางสาววรรณภา  เกิดศิริ
 
591 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุดรพรม
 
1. นายกัมพล  แนบกลาง
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายทีรภัทร  เตื่อยโยชน์
 
1. นางกันยา  อาจกล้า
 
593 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายพัทธกร  เมืองนก
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีวงษ์ชัย
 
594 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวชัย
 
1. นางพิชยวัลย์  ศรีบุญสม
 
595 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เจนชัยภูมิ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มงคลจิต
 
596 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพีรวัส  คูณฉนวน
 
1. นายธนกฤต  โภคา
 
597 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. เด็กหญิงรัศมี  สีเตชะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชนะภู
 
598 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายชลพัฒน์  เปรมใจ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  จุลชีพ
 
599 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  กุมภา
 
1. นางสาววรรณา  วุฒิสมบูรณ์
 
600 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  แสนสุรินทร์
 
1. นางสุทิศา  ตอสกุล
 
601 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะชัย
 
1. นางนุตจรี  พรหมพา
 
602 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา   คำชัยยา
 
1. นางพรทิพย์  ชาติไทย
 
603 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นันทะเขต
 
1. นางสาวทิวาพร  เบ้ามีศรี
 
604 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายวรเมธ  ไชยเทพา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  นาทันรีบ
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
606 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวรวีวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
607 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายปฏิภาณ  พรประทุม
 
1. นายปรัชญา  สุราสา
 
608 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวอทิตยา  รองพล
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
609 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  เนตรขัน
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
610 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายอาทิตย์  ทองดี
 
1. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิกา  คงพิษ
 
1. นายวิทวัช  คำหา
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายสถิต  สีสะพุง
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
 
613 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวบุษบา  เทศสวัสดิ์
 
1. นางธิดารัตน์  นิยมถิ่น
 
614 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายณัฏฐศรัญยุ์   โยธาธรรม
 
1. นางสาวอภิวาส   โพธิตาทอง
 
615 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายสุรวีร์  กาดกอง
 
1. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
616 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปริยาพร  กองเกิด
 
1. นางจันจิรา  วงศ์บุตร
 
617 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดวงฤดี  ศรีอาภัย
 
1. นางอภิญญา  กลัดงิ้ว
 
618 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายวรินทร  อุปคุณ
 
1. นางจริยภรณ์  รักความซื่อ
 
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายรัฐธรรมนูญ  เอกบัว
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กำลังเหลือ
 
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายฐาปกรณ์   สีสังชุม
 
1. นายธนกร  วรรณชัย
 
621 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนภัทร  ชัยจำรัส
 
1. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา
 
622 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายวิศาลย์  ธีระศักดิ์วิชยา
 
1. นายไอศูรย์  พวงมาลัย
 
623 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายธวัชชัย  พงพันนา
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
625 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายธนวัต  ครองตน
 
1. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
 
626 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอารีรัตน์  ลีแวง
 
1. นายเอกพล  อยู่ภักดี
 
627 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ลาดกว่า
 
1. นายธีรวัฒน์  ศิริวิโรจนกุล
 
628 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวอมาวดี  โคกอ่อน
 
1. นางสาวบุรินทร์  สีหามาตร
 
629 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุญทองเถิง
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนวิเศษ
 
630 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นายไกรวุฒิ  ศรีอุดร
 
1. นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง
 
631 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายธนภัทร  โลหะกิจ
 
1. นางสังวาลย์  อนันเต่า
 
632 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายภราดร  คงโนนกอก
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลา
 
633 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวจีรภรณ์  หวันเทน
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ชัยพัฒน์
 
634 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนปัญจดี 1. นายศิรวิชญ์  ชัยบุตร
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
635 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอาภาภัทร  กาญจนะสันติสุข
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวนพมาศ  ทิพย์วรรณา
 
1. นายวิเชียร  แสนน้อย
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวสุพิชชา  สวนงาม
 
1. นายนิติพงศ์  กำไรเงิน
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายเกริกเกียรติ  ทองงาม
 
1. นางณัฐฐากร  ปัตถา
 
639 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายศรัญทร  คุราวัน
 
1. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
 
640 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวสุรัชณา  ผดุงชนม์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มงคลจิต
 
641 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  สิมาทอง
 
1. นางนุตจรี  พรหมพา
 
642 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  ทีดินดำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เลขาโชค
 
643 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายพีรพงษ์  สุวรรณปักษ์
 
1. นางสาวกัณทิมา  ตราบุรี
 
644 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. นายนันทกร  บุตะเขียว
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชนะภู
 
645 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายวสันต์  แม่นชัยภูมิ
 
1. นายวิฑูรย์  ถิตย์อำไพ
 
646 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงเอกมณี  ทันโคกกรวด
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนวิเศษ
2. นายสิทธิชัย  วงษ์ทน
 
647 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  วัยสุวรรณ
2. เด็กหญิงเกวลิน  กระจ่างถิ่น
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
2. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนาพล  จูเที่ยง
2. เด็กชายนนทกร  บุญทัย
 
1. นายวิทวัช  คำหา
2. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอมิตา  ออสันเทียะ
2. เด็กชายเอกณัฏฐกร  เจริญศรีเศรษฐ
 
1. นางจิราวรรณ  พงษ์อุดม
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐมา   ศรีดามา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  หิรัญคำ
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
2. นางธนินทรา  บุญชู
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุชา  จิตรกล้า
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  เจริญเกียรติ
 
1. นายมนัส  เกตขุนทด
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกัญญาพร  ปลัดอิ่มพะเนา
2. นางสาวเหมือนฝัน  ชลประเวส
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ใบลี
2. นายกรกช  แอบกิ่งสะแกราช
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำมา
2. เด็กชายธนพล  พลโยธา
 
1. นางพรทิวา  ดิษขุนทด
2. นายไพฑรูย์  มณีจันทร์
 
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ฦาชา
2. เด็กหญิงสมปอง  เอกวะรีย์
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลา
 
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกรชกร  ดวงมาลี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ช่ำชอง
 
1. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
2. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุพัง
2. เด็กชายภูมิภินันท์  คำคุณนา
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
2. นางกุลนันทน์  ตาศรี
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาบิน
2. เด็กหญิงคีตภัทร  อาจยางคำ
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
2. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
658 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ทองลาย
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีพัฒน์
 
1. นางสาวทิวาพร  เบ้ามีศรี
2. นางสาวกัณทิมา  ตราบุรี
 
659 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. เด็กหญิงธันยพร  ฐานหมั่น
2. เด็กชายเจษฎา  มะลัยคำ
 
1. นายนิพนธ์  ภวภูตานนท์
2. นางอรนุช  คชลัย
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสรายุทธ  โปยขุนทด
2. เด็กชายเจษฎาพร  กามขุนทด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บัวจำรัส
2. นางสาวยุภาพร  เสี่ยงบุญ
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิประภา   ตู้โภค
2. เด็กชายอมรเทพ   ปนรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินทรจินดา
2. นางสาวภนุชพร  ฝักไฝ่
 
662 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  พันธ์พุฒ
2. เด็กชายศักดินา  จันทะโสม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  กำเนิดจอก
2. นายกรวิก  วงค์สาย
 
663 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสวดี  เชขุนทด
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ศิริเวช
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายก่อวงษ์   ซองวงษ์หล้า
2. เด็กชายชินพัฒน์   พงค์อุทธา
 
1. นางปรารถนา  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางวัฒนา   เวียงพล
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
2. เด็กหญิงวาเนสสา  ตั้งใจ
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
2. นางสาวสรัลลักษณ์  เพ็งเหมือน
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  มาตชัยเคน
 
1. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น
2. เด็กชายยศสรัล  งามชัยภูมิ
 
1. นางจุรีรัตน์  ระจินดา
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุภาพ
2. เด็กหญิงสุวิสา  ชนะพาล
 
1. นางสาวนิตยา  นิลาราช
2. นางสาวเกษร  คงเมือง
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายชยางกูร  เสาทอง
2. เด็กชายอนรรฆ  ทิ้งแสน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  หาญกุดตุ้ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสานพันธ์
 
1. นายสุรเดช  พลหาญ
2. นางกัลยกร  แก้วโรจน์
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายศดุดี  แก้วกล้า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรภักดี
 
1. นางพรทิพย์  ชาติไทย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เลขาโชค
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ชินเขว้า
2. เด็กชายปรมินท์  กองศรี
 
1. นายดุลย์  สีมา
2. นางสุพัตรา  วงศ์เกียรติขจร
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงฌาฬิษา  พิเศษ
2. เด็กหญิงอารียา  อินทะนะ
 
1. นางเยาวภา  สมนาม
2. นายวุฒิไกร  ไพศาลพงศ์
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  วิชาเกวียน
2. เด็กชายสุเมธ  ผลสนอง
 
1. นางสาววาสนา  ประภาษี
2. นางสาวภัสนียา  มารอด
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายอานนท์  ค้าคุ้ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   อินทรจินดา
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายธีรดนย์  ดอนปัญหา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวสุภาวรรณ์  พลเดชา
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายธีระพงษ์  มีไร่
 
1. นางสาวบุรินทร์  สีหามาตร
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวทิพเกสร  พลทะยาน
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนวิเศษ
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธรรมรัตน์  ชูยงค์
 
1. นางธนินทรา  บุญชู
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายพงศธร  วังแก้ว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  กำเนิดจอก
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  จรกร
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  นนทฤทธิ์
 
1. นายวิทวัช  คำหา
 
684 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววิยดา  หาญชัย
 
1. นายพงศธร  สาระรัตน์
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวศุภาพิชญ์   สำราญพิศ
 
1. นางสาวจิราพร   นรินนอก
 
686 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  ข่าทิพย์พาที
 
1. นางสาววาสนา  ประภาษี
 
687 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวิชานนท์  คำเคน
 
1. นายวิทวัช  ตาศรี
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายภาธร  จุลวงษ์
 
1. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ศรีทะรัง
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมขวัญ
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณา  อาจกล้า
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ชัยพัฒน์
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวรัชนี  จันทะบูรณ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์
 
692 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนิโลบล  พลศรีราช
 
1. นายชัยยันต์  ทองงาม
 
693 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวสิริวรรณ  ตากิ่มนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอัจฉรา  จิตรกล้า
 
1. นายมนัส  เกตขุนทด
 
695 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายเยี่ยมยุทธ  หาญโนนแดง
 
1. นายวิฑูรย์  ถิตย์อำไพ
 
696 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  โสภารัตน์
 
1. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
697 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวอรยา  สงคราม
 
1. นางจริยภรณ์  รักความซื่อ
 
698 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวปิยากร  ธรรมเนียม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   เลขาโชค
 
699 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายภัคควรรธน์  เดชารุจีรวัษย์
 
1. นายดุลย์  สีมา
 
700 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวสาริกา  ผิวรักษา
 
1. นางสาวกัณทิมา  ตราบุรี
 
701 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายนัทธพงค์   ช่วยขิต
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
702 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวจารุกร  ญาติปลื้ม
 
1. นายวุฒิไกร  ไพศาลพงศ์
 
703 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  มาละโส
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลา
 
704 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐกฤตา  นวชาติ
 
1. นายไอศูรย์  พวงมาลัย
 
705 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนปัญจดี 1. นายเพชรเด่น  สนิทสิงห์
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
706 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  เชิดขุนทด
 
1. นายสุจินดา  พิมพ์จัตุรัส
 
707 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. นายสิทธิชัย  ล้วนมงคล
 
1. นายรังสรรค์  ไพศาลพงศ์
 
708 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาววีณัฐ  สีม่วง
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ใบลี
 
709 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
 
710 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรทอง  สิทธิเวช
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
711 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายสุรักษ์   บุญชูรัตนภาพ
 
1. นางวอระพัน  เจริญภักดี
 
712 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสานเนตร
 
1. นางสาวพิลัดดา  ศรีสมบัติ
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีนอก
 
1. นางกุลนันทน์  ตาศรี
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบัวชื่น
 
1. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์สะพัง
 
1. นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายพลเชฏฐ์  กองมา
 
1. นางสาวณัฐพร  ดำรงชาติ
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอริสา  เที่ยงธรรม
 
1. นายณัฐพล  โสมาบุตร
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กชายพีรพงศ์  พร้อมพันธุ์
 
1. นางสาวสรัลลักษณ์  เพ๋็งเหมือน
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ฐานวิเศษ
 
1. นายณัฏฐพล  ไคขุนทด
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฏฐพล  ลองจำนง
 
1. นางนิภาพร  แก้วยก
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  กอบัว
 
1. นางอุษา  ไทยโอสถ
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล่มสูงเนิน
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนวิเศษ
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธาวรรณ  ภูชื่น
 
1. นายเกษม  กิติพันธยาพร
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนิสรา  อาณารัตน์
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักริน  พูนเกษม
 
1. นางสาวยุภาพร  เสี่ยงบุญ
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  ยาทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
727 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หมอกชัย
 
1. นางจิตรประภา   กาจหาญ
 
728 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สำราญญาติ
 
1. นางสาววิภารัตน์  คำหงษา
 
729 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ต่างสมบูรณ์
 
1. นางสาววาสนา  ประภาษี
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เงินปัจจัย
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงนริสรา  กำลังเหลือ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร
 
732 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อวิเศษ
 
1. นางชลนิกานต์  ต้นตะภา
 
733 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภาพร  พรมนิมิตร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลิกัลตา
 
734 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยขิต
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
735 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิสรา  ทองรักษ์
 
1. นางสาวทิวาพร  เบ้ามีศรี
 
736 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  ครองนรินทร์
 
1. นางอุทัยสิริ  ศรีสวัสดิ์
 
737 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตัญญารัก
 
1. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
 
738 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดาริกา  วรรณวิจิตร
 
1. นางสุพัตรา  สู่หญ้านาง
 
739 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. เด็กหญิงธันยพร  ฐานหมั่น
 
1. นางอรนุช  คชลัย
 
740 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวิวัฒนาพร  มาตย์วัลย์
 
1. นายกฤษณพล  ศรีใส
 
741 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวมณชนก  ภิรมย์ภักดิ์
 
1. นางพรพิลัย  ณ กาฬสินธุ์
 
742 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวปภาดา  เจริญชัย
 
1. นางอุษา  ไทยโอสถ
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายตะวัน  เมืองสวาย
 
1. นางสาวณัฐพร  ดำรงชาติ
 
744 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ป้องขันธ์
 
1. นางสุพัตรา  สู่หญ้านาง
 
745 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสุรศักดิ์   ทองจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย
 
746 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิชชา   ดิษฐเจริญ
 
1. นางบุญนิษฐ์สา   ชำนาญ
 
747 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุนีรัตน์  ไกรทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
 
748 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจตุพงษ์  นะวะสี
 
1. นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์
 
749 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายธนัตถ์  แสงกุดเลาะ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วแสนตอ
 
1. นางสาววิภารัตน์  คำหงษา
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ผู้นอก
 
1. นายณัฏฐกฤษฏ์  กมล
 
752 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายวายุ  สีคำ
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
753 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวสุญาณี  เชิดสกุล
 
1. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
754 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวพิราวรรณ  แกมทนทับ
 
1. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
 
755 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายสุรนาท  บือสันเทียะ
 
1. นางสาววัลภา  ปัชชาเขียว
 
757 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันศรี
 
1. นายวุฒิชัย  รักหินลาด
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  พึบขุนทด
 
1. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
 
759 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  อาจกล้า
 
1. นางเบญจวรรณ  แก้วอาษา
 
760 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายชนะพงศ์พันธ์  แสนลา
 
1. นางสาววาสนา  ประภาษี
 
761 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนภูเขียว 1. นายธีรภัทร  ดีอินทร์
 
1. นายกังวาน  ชำนาญ
 
762 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  เทียนทองคำ
 
1. นายคมสัน  มณีศรี
 
763 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายกฤตย์  หงษาแก้ว
 
1. นายณัฏฐพล  ไคขุนทด
 
764 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  ภักดี
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
 
765 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐนลิน  รานอก
 
1. นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ
 
766 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวเมษา  สุดหล้า
 
1. นางพจนีย์  สมศรีแสง
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวอารีรักษ์  ลักษวุธ
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
768 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 1. นางสาวอรอุมา  บุตะเขียว
 
1. นางอรนุช  คชลัย
 
769 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวศศิกานต์  พันละหาน
 
1. นางจริยภรณ์  รักความซื่อ
 
770 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายไพศาล  กองจันทร์
 
1. นางอมรรัตน์  พึ่งภูมิ
 
771 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวธนัญญา  บุญอาจ
 
1. นายองค์อาจ  คำทองทิพย์
 
772 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายชาติเชื้อ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจิระวรรณ  ตั้งใจ
 
773 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายทะวีรัต  พันรัมย์
 
1. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  วงศ์ซา
 
1. นางสาวทิวาพร  เบ้ามีศรี
 
775 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจณิสตา  ชำนาญวงษ์
2. เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
3. เด็กหญิงนิชนิภา  คิดดี
 
1. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล
2. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
 
776 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  กีรติไพบูลย์สกุล
3. เด็กชายอนันตชา  ภูคงคา
 
1. นายภคพล  จุ้มใหญ่
2. นางโสภา  สีพั้วฮาม
 
777 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสงพล
2. เด็กหญิงสุธิมา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  สาริมา
 
1. นางสาวธนัญญา  การประกอบ
2. นางสาวพรสุดา  แซ่แต้
 
778 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ชีวาสุขถาวร
2. เด็กหญิงพัชราภา  โยธา
3. เด็กหญิงอิษฎากร  ภูมิชัยชนะ
 
1. นางสมจิตต์  เต็งชัยภูมิ
2. นางเสาวณีย์  ผดุงพล
 
779 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุริยันต์
2. นางสาวพัชรีพร   พุ่มแจ้
3. นายศกรวิชญ์  ทองดี
 
1. นางนิศา  รู้จัก
2. นายวีระพงษ์  ศรีโยธี
 
780 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองดอนเหมือน
2. เด็กหญิงพิยะดา  หกขุนทด
3. เด็กชายวรวิทย์  อ้อมกลาง
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวินิตย์  กุศล
 
781 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจาติกาญจน์  นาเจริญ
2. เด็กชายธนรัตน์  อาบสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิ่นหนองแวง
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  กาพย์แก้ว
2. นางสาวโชติกา  คุณประทุม
 
782 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงลักษมณ  ไตรศิวะกุล
2. เด็กหญิงอิศริยา  ชัยศรี
3. เด็กหญิงแพรพานทอง  วงศ์วรนันท์
 
1. นางสาวเกษอาภา  ดอนไพรพันธ์
2. นางสาวสรัลลักษณ์  เพ็งเหมือน
 
783 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ชัยนิคม
2. เด็กหญิงปีใหม่  เรืองศรีใส
3. เด็กหญิงพรนภา  สีน้ำเงิน
 
1. นางสาวปิยะมาศ  มีนารี
2. นางสาววีรญา   คลังระหัด
 
784 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอรยา  ฮวบกระโทก
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงเรลัย  ไทยชัยภูมิ
 
1. นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยนุ
 
785 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา   กาลบุตร
2. เด็กหญิงศวิตา  สง่าแรง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สีนุภาพ
 
1. นางสมพิศ  ทิพย์สุนา
2. นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ
 
786 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมรรคมณฑล  ศิริธีระมงคล
2. เด็กหญิงสมพร  บุญนาดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา   หัสสะครบุรี
 
1. นางขวัญแก้ว  อินพล
2. นางสาวฐานิตา  น้อยบำเหน็จ
 
787 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎิ์กมล  ผดุงจิต
2. เด็กหญิงธาริณี  เผนโคกสูง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองพร
 
1. นางสาวบุญรัตน์  กัณหาไธสงค์
2. นางสาวอรวรรณ  หมั่นอภัย
 
788 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธิติภัทร  ตั้งพงษ์
2. เด็กชายปริวุฒิ  จังภูเขียว
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เจริญเกียรติ
 
1. นางรัศมี  สรสิทธิ์
2. นางสุนันทา  บุญโนนแต้
 
789 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจักรกริช  จันทราย
2. เด็กชายเจษฎา  อ้นทอง
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ทาณรงค์
 
1. นางบุษบง   บรรจบพุดซา
2. นายธีรวิทย์  เนียมโภคะ
 
790 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีแพง
2. เด็กหญิงธนัชชา  แคนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอารยา  ธงเฉลิม
 
1. นางเทวัญ  พิมพ์กุล
2. นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิญ
 
791 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  นกคุ้มนวล
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หมื่นไธสง
3. เด็กหญิงสุรางคนางค์  เรดสันเทียะ
 
1. นางพรทิพย์  กะกุลพิมพ์
2. นายสดุดี  จีระออน
 
792 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญา  ชัยทิพย์
2. เด็กหญิงดุจดาว  ทองลาย
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม
 
1. นางเปลวทอง  บุญเกิด
2. นายสำคัญ  บุญเกิด
 
793 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจุรารัตณ  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วบางทราย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์เมือง
 
1. นางสุภาพร  พร้าเพรียง
2. นางสาวบุศมาศ  พงษ์สระพัง
 
794 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายพีรพล  โมกหลวง
2. เด็กชายภูวนาท  ชัยสอน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้ยืนยง
 
1. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์
2. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส
 
795 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงธณัตดา  สีหาราช
2. เด็กหญิงปัทมา  ทามาตร์
3. เด็กหญิงรุ้งวารี  สัตบุตร
 
1. นางสาวศิริพร  โอวาทวงษ์
2. นางสาวธนัฎฐา  ธนกิตตินันท์
 
796 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผางเวช
2. เด็กหญิงสุนิตตา  ยุบลชู
3. เด็กหญิงอารยา  รักธรรม
 
1. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
2. นางสาวนรินทร์ธร  กำลังมาก
 
797 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงปทุมวัน   สาดี
3. เด็กหญิงศรรศินันท์  หงษ์เงิน
 
1. นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์
 
798 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนั่นนารี
2. เด็กหญิงนัฐมล  แนวน้อย
3. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สร้อยแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ชำนาญ
2. นายวธัญญู  สุตาต๊ะ
 
799 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ภิญโยยง
2. เด็กชายภราดร  ลัดดาพันธ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทิพวัน
 
1. นางสาวเบญจพร  พลเยี่ยม
2. นายปิยะณัฐ  สิงห์ลา
 
800 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิชญา   เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงสุชาวดี   ยศปราณี
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  แก้วเวียง
 
1. นางสาวสุทัศนา   เวียงทอง
2. นางสาววิภาวรรณ   แบ่งคอนสาร
 
801 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ    เทศชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัตน์ติพร  คึขุนทด
3. เด็กชายสิทธิโชค   ทันสมัย
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางสาวชลธิดา  พุฒสระน้อย
 
802 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฎฐไตร  ไพสานต์
2. เด็กชายณัฐชนน  ชลวิศรุต
3. เด็กชายธีรภัทร  ชัชวพันธ์
 
1. นางสาวสิริประภา  จันดี
2. นางสาวอโณทัย  ประจวบมอญ
 
803 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  มงคลล้ำ
2. เด็กหญิงณภัทร  ศรียังเล็ก
3. เด็กชายวิธวิทย์  ใจเสมอ
 
1. นางศิรินภา  เชื้อศิริ
2. นางสาวนฤมล  พลฤทธิ์
 
804 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัท  ดวงชัยภูมิ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงชัยภูมิ
3. เด็กชายเพชรภูมิ  อ่างคำ
 
1. นางสาวสุทธิชา  เจริญไชย
2. นางกชพร  ชนะพาล
 
805 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีสด
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สนวา
3. เด็กหญิงเกตมณี  ดาวตะคุ
 
1. นางพรชนก  พลแสน
2. นายวัชรินทร์  ต่อโชติ
 
806 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โม้แก้ว
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  จรรยา
3. เด็กหญิงวริณธร  จรแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ผ่องพันธุ์
2. นางสาวพัชรพร  พูลมาก
 
807 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วดวงตา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ครอบบัวบาน
3. เด็กหญิงสุภัคจิรา  นาคหลง
 
1. นางสาวสิรินาถ  กองศรี
2. นายสุริยันต์  พันธุ์สง่า
 
808 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาว วโรดม  โห้พันธ์
2. นางสาว ศุภนิดา  ธนธนานนท์
3. นายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ
 
1. นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี
2. นายชูชาติ  กุดเป่ง
 
809 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพสิน  บริสุทธิ์
2. นายยงยุทธ  เอ่นนู
3. นางสาวอินทิมา  วิงเวียน
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ป้อมสุวรรณ
2. นางสายสมร  เกษมภูมิเจริญพงษ์
 
810 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  วรรณเกตุ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ยากระโทก
3. นายบดินทร์  คลองโป่งเกตุ
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
 
811 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิราภรณ์  ลูกอินทร์
2. นางสาวฐิติกานต์  อุ่นศรี
3. นางสาวพีรยานันท์  เทียนใช้ดี
 
1. นางวารุณี  อินทรบำรุง
2. นางศิริวัฒนา  คุณปรึกษา
 
812 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนนทัช  เกรียงเกษม
2. นางสาวรพีพัฒน์  จันณรงค์
3. นางสาววราภรณ์  อริพงษ์
 
1. นายพิทักษ์  เจริญวานิช
2. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร
 
813 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกฤตกร   แก้วพวง
2. นายกอบชัย   สำโรงพล
3. นางสาวอนัญญา   สิริโภไคย
 
1. นางสาวนัฐกานต์   รุจาคม
2. นางสาวฐิติมา   กันชัยภูมิ
 
814 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายกิตติชัย  อุดมชัย
2. นายภัทรศักดิ์  ประสานศักดิ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  พาอ้อ
 
1. นางอังคณา  ต่อติด
2. นายกำธร  พลโลหะ
 
815 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.48 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชำนาญพล
2. นางสาวปิยพร  เฮ้าตุ่น
3. นางสาวสายนที  พลนิกาย
 
1. นางภัทรปภา  ส้มจีน
2. นางเกษราภรณ์  วันสุทะ
 
816 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎนิชา  ชัยพิพัฒน์
2. นายปกรณ์  ศรีระทัต
3. นางสาวภคภร  ภิรมย์ชม
 
1. นางอัมพร  ใจจันทึก
2. นางมะลิ  เคนชมภู
 
817 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  บัวสระ
2. นางสาวนิชนันท์  ใจเร็ว
3. นายเกรียงไกร  สนั่นนารี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ชำนาญ
2. นายวธัญญู  สุตาต๊ะ
 
818 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.34 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  กอชารี
2. นางสาวธันยาภรณ์  เบ้าลี
3. นางสาวรุจิรดา  เคนบัวบาน
 
1. นางสาววีระกานต์  คุ้มหมู่
2. นางศันสนีย์  ทิพย์รักษ์
 
819 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.69 ทองแดง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาววิภา  ลิขุนทด
2. นางสาวสุพรรษา  แสงฤทธิ์
3. นางสาวอรอนงค์  รัตนมณี
 
1. นางสุทธาสินี  วรรณชัย
2. นางศรีนวล  ป้อพันธุ์ดุง
 
820 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวศรสวรรค์  เพลงสันเทียะ
2. นางสาวศิริฉาย  เหลารัตน์
3. นางสาวโยศิตา  ปุ้งโพธิ์
 
1. นางสาวอังคนา  รักงาน
2. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
 
821 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ฝอยเงิน
2. นางสาวนิภา  ปกป้อง
3. นายวัชระ  มีแก้ว
 
1. นางสาวริญญาทิพย์  ศิริมนตรี
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
822 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวฐิติวรดา  อัคราช
2. นางสาวภัทรา  ลิ้นทะเล
3. นางสาวอ้อมใจ  แสงสันเทียะ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  ศรีรักษา
 
823 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวผ่องเพ็ญ  หาญละคร
2. นางสาวสุดารัตน์  กองทองนอก
3. นางสาวสุภัคสร  วงศ์เสรี
 
1. นางสาวอุษา  วงษาสม
2. นางสาวอัมพิกา  อินบ้านผือ
 
824 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนปัญจดี 1. นายธนัช  ดิเรกศรี
2. นางสาวพรรษชล  วงศ์ประสิทธิ์
3. นายวสวัตต์  เบญจวัฒนานนท์
 
1. นางสาวเกษอาภา  ดอนไพรพันธ์
2. นางสาวสรัลลักษณ์  เพ็งเหมือน
 
825 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวภคมน  เฉวียงวาศ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ดีภา
3. นางสาวศิรประภา  แก้วขวาน้อย
 
1. นายสงบ  ชัยวิเชียร
2. นางสาวจุฑามาศ  งามผ่อง
 
826 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  แถวพันธ์
2. นางสาวญาดา  มณีโชติ
3. นางสาวเจนจิรา  มอญจัตุรัส
 
1. นายโชติกุล  รินลา
2. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
 
827 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  จันภิรมย์
2. นางสาวสุจิตตา  โพธิ์กะ
3. นายอภิสิทธิ์  แบขุนทด
 
1. นายวันชัย  พุแค
2. นางสุภาพร  พร้าเพรียง
 
828 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวปฐมวดีี  ชาวทอง
2. นางสาวประวีณา  ผจญหาญ
3. นางสาววิลาศิณี  ไพศาลพันธ์
 
1. นางเนตรนภา  วิญญาสุข
2. นางมลิวรรณ  มาตร์ไตร
 
829 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวจุฑามาศ  พึ่งกุศล
2. นางสาวชลปรียาพร  หาญรบ
3. นางสาวสุพัตรา  วงษ์ชำนาญ
 
1. นางจินตนาพร   หาญรบ
2. นายสุรัตน์   แนวโอโล
 
830 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวชุติภา  เอื้อศรี
2. นายธนวัฒน์  ถิ่นขาม
3. นายธีรภัทร  ศรีหเนตร
 
1. นางอนุลักษ์  เพ็งชัยภูมิ
 
831 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขนิษฐา  วงศ์ม่วง
2. นางสาวขวัญเรือน  สีน้ำย้อม
3. นางสาวพรรณิภา  ศรีวิสุทธิ์
 
1. นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน
2. นางสาวดรุณี  วาดานิส
 
832 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวรรณ  ผาจ้ำ
2. นางสาวเกตน์ศิภา  จันทะหาร
3. นางสาวเสาวภา  ป้อมจัตุรัส
 
1. นางทองม้วน  พิขุนทด
2. นางลำใย  แสนขวา
 
833 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทอฝัน  จงดอนหัน
2. นางสาวมุธิตา  วงชาน้อย
3. นางสาวสุนิสา  มาม่วง
 
1. นางรัศมี  สรสิทธิ์
2. นางสุนันทา  บุญโนนแต้
 
834 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  วรรณจงคำ
2. นางสาวธรรมชาติ  แสนซิว
3. นายนิพล  จันทะดวง
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญปก
2. นายปริญวัฒน์  วงภักดี
 
835 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวธนัชพร  เลาลาด
2. นายปฏิภาณ  เพ็งเลื่อน
3. นางสาวปรียาภรณ์  ยิ้มยันยง
 
1. นายสิทธิชัย  เทียนพลกรัง
2. นางกิต์ธนนันท์  กีรติธนวัตร
 
836 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวปวีณา  อาสาชาติ
2. นางสาววรรณพร  สุตะนนท์
3. นายเฉลิมพล  ค้าโภชน์
 
1. นางชูศรี  จันทร์หอม
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
837 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สถิตเป้า
2. นายบัณฑิต   วิชิ
3. นางสาวสุชาบูรณ์  อิงชัยภูมิ
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
838 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  โพธิกมล
2. นางสาวนุชจรี  หยุดยั้ง
3. นางสาวสุมลตรา  สินสร้าง
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ชัยพัฒน์
2. นางจันทร์เพ็ญ  มนชะอุ่ม
 
839 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชีลองวิทยา    
840 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม    
841 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายกิตตินันท์  พันชนะชญานันท์
3. เด็กชายสหรัฐ  ผลสนอง
 
1. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
842 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ
 
1. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบำรุง
 
843 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   หวังสม
2. เด็กหญิงพรกิตติมา  พิริยะตระกูล
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  องอาจ
 
1. นางขัตติยา   อำคาศักดิ์
2. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์จันทร์
 
844 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงบังอร  ศรีทิศ
2. เด็กหญิงพรลิตา  ประกอบดี
3. เด็กหญิงพัชราพร  โยธา
 
1. นายศราวุธ  ดลประสิทธิ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  รองแก้ว
 
845 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.44 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิษฎา  ยังโนนตาด
2. เด็กหญิงณัฐศร  ชนิลกุล
3. เด็กหญิงปุณฑรี  ศรีชัยกุล
 
1. นางสาวคำพันธ์  มัทธุรถ
2. นางพัชรนันท์  ศรีจันทร์
 
846 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.88 ทอง 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์ปัญญา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วไสยา
3. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  จันทรังษ์
 
1. นายอรรถพล  บำรุงเพชร
2. นางสาวพัชรินทร์  ประสมศรี
 
847 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงปราณปริยา  สาริมา
2. เด็กหญิงวสุชล  แก้วสาคร
3. เด็กหญิงสุชาดา  นิระเคน
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นางกรวิกา  โคตรโสภา
 
848 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประเสริฐสม
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ราชคม
3. เด็กหญิงอภิญญา   ตลับแก้ว
 
1. นางสาวพิสมัย    เจริญลอย
2. นางสาวภูริชา  ผลทับทิม
 
849 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทองเพชร
2. เด็กชายนพลักษณ์  สังขนิษฐ์
3. เด็กหญิงอารี  พาผล
 
1. นางสาวอำพร  ฟ้าห่วน
2. นางสาวบุญรัตน์  กัณหาไธสงค์
 
850 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัศรา  สำราญญาติ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กาศสันเทียะ
3. เด็กหญิงอธิรฎา  ถาวิชา
 
1. นางพิมลภัส  จัตุรัสตระกูล
2. นายศรัณยุ  ดียางหวาย
 
851 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  ขอพิมาย
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ลาน้ำคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดาพร   ช้ำชอง
 
1. นางดาหวัน  อุดมทรัพย์
2. นางจินตนา   แก้วช่วย
 
852 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นเมือง
2. เด็กชายพชร  ภูวงษ์
3. เด็กหญิงฟ้าตะวัน  งามผ่อง
 
1. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน
2. นางสาวสุภัทรา  แสงภักดี
 
853 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพัทรัตดา  สายดำรงค์
2. เด็กชายวีระพล  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  คำพิมพา
 
1. นายสมศักดิ์  กองพล
2. นายอดิศร  ศรีลาพัฒน์
 
854 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.44 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวิวัฒนาพร  มาตย์วัลย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรมาทขาว
3. เด็กหญิงอารียา  คำเพ็ง
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
2. นางพรรทิวา  เรืองศรี
 
855 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.11 เงิน 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนวงษ์สา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   สีสด
 
1. นางวิไลลักษณ์   เพลินจันทึก
2. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคุณ
 
856 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.56 ทองแดง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาธิการ  คำเมืองน้อย
2. เด็กหญิงพรรณนารา  วุฒิประสิทธิ์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  สาวิถี
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญปก
2. นายปริญวัฒน์  วงภักดี
 
857 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม    
858 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงจุฑามาตย์  มิดชิด
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ยุ่นชัย
3. เด็กหญิงประภาพร  เพ็งพล
 
1. นายบรรหาร   เจ๊กนอก
2. นายดนุภพ  โพธิ์งาม
 
859 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม    
860 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา    
861 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายจิรภัทร  พลเดชา
2. นายนพกร  ผ่องสนาม
3. นายเอกศิลป์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
2. นายวีระพงษ์  ศรีโยธี
 
862 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฐิติวรดา  หาญแท้
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ประเสริฐไทย
3. นางสาวสุพิชญา  ศรีวงษ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  คำนกคุ้ม
2. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามป้อม
 
863 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวพณิดา  เติมขุนทด
2. นางสาวลักคณา  นาคพันธ์
3. นางสาววนิดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
864 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวพิชญาพร  ปราบนอก
2. นายภควัต  นาคคำ
3. นางสาววรกมล  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
 
865 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกันตพงศ์  รวยทรัพย์
2. นางสาวนภาศิริ  กุมภาว์
3. นางสาวปริมวดี  วิเชียรวัฒน์
 
1. นางสาวเนตรทราย  สุขนาแซง
2. นายธิติพงษ์  สีขาว
 
866 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  เกษร
2. นางสาวพรชนก  ชาติชนะ
3. นางสาวพัชรี  ศรีมงคล
 
1. นายศรัณยุ  ดียางหวาย
2. นางสาวนิจรี  นะโนนชัย
 
867 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  ชาติสง่า
2. นางสาวธิดารัตน์  อารีชาติ
3. นางสาวสุมินตรา  สงคะมัย
 
1. นายสุวิทย์  รักมณี
2. นางสาวอรวรรณ  หมั่นอภัย
 
868 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชุดาพรรณ  วรรณภา
2. นางสาวสุภาพร  มิตรมาตร
3. นางสาวสุรางคณา  ศรีประสม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ประสมศรี
2. นายศุภชัย  ศรีสอาด
 
869 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา   บังประไพ
2. นางสาวปภัทศรา   ตราเงิน
3. นางสาวสิรินันท์  สุดใด
 
1. นางสาวภูริชา  ผลทับทิม
2. นางสาวพิสมัย   เจริญลอย
 
870 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวธนัชพร  ครองศรี
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทวีชีพ
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  อันพิมพา
 
1. นางเรณู   ไพศาลพงศ์
2. นางสุพรรษา  ดอนวิชา
 
871 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.16 เงิน 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนลัทพร  พาพิมพ์
2. นางสาวปริชาติ  คำหอม
3. นางสาวพนิตพิชา  อิงชัยภูมิ
 
1. นายไพวัลย์  คงโนนกอก
2. นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีช่วย
 
872 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  แก้วชาลี
2. นายปริยากร  ทองนาค
3. นายพลายชุมพล  ประทุมไทย
 
1. นางเบญจมาพร  บุญประภาศรี
2. นางจำรูญลักษณ์  ภูปัญญา
 
873 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 6 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  หงษ์เวหา
2. นางสาวช่อผกา  เหล่าลิ้ม
3. นางสาวนริศราภรณ์  โทมา
 
1. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
2. นางสาวปภัสรา  ประยูรหาญ
 
874 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวพิณพัฒน์  ผาโคตร
2. นางสาวสุวนันท์  ฐานเจริญ
3. นางสาวอัยรดา  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นายเวชยันต์  ศรีชัย
 
875 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง    
876 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจิรัชย์  วิไลชนม์
2. เด็กชายธันยธรณ์  เสาทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางสาวศรีวัย  กัณหาไธสง
2. นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว
 
877 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐฐากร  สินอำนวยผล
2. เด็กชายวรเมธ  ไชยเทพา
3. เด็กชายวาฑิต  เหล่าพิเดช
 
1. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
 
878 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิริยชัยฤกษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  มาด้วง
3. เด็กหญิงนันทัชพร  ชั่งหนอง
 
1. นางสาวศรินญา  ศรีวงษ์ชัย
2. นายเดชา  จันทร์น้ำใส
 
879 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกนก  พิทักษ์
2. เด็กชายรัฐบดินทร์  ลังกาฟ้า
3. เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน
 
1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นายวรพล  มาลาวรรณ
 
880 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  สินขุนทด
2. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์อั้ว
3. เด็กหญิงสุธิดา  ใกล้พุดซา
 
1. นางสาวสิรินท์ดา  ชูหลงจิราวัตน์
2. นางสาวกนกวรรณ  หาญเสนา
 
881 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมศิลป์
2. เด็กหญิงชนิสรา   ก่อกำลัง
3. เด็กหญิงศุภสรา  ฝอยวารี
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นางกรวิกา  โคตรโสภา
 
882 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายจตุพล  พิพิธกุล
2. เด็กชายพงศพัฒน์  แก้ววังปา
3. นายศุภฤกษ์  แสงห้วยไพร
 
1. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
883 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทศทอง
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุธี
3. เด็กหญิงเต็มเดือน  ฤาชา
 
1. นายศุภชัย  ศรีสอาด
2. นายอรรถพล  บำรุงเพชร
 
884 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   พันธุ์สง่า
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นพวรรณ
3. เด็กชายธีรพงษ์  มาไชยะ
 
1. นางสาวคุณาภรณ์  ธรรมสิทธิรัตน์
2. นางมนฤดี  สวงโท
 
885 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวดี  อาจศิริ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ไม้สันเทียะ
3. เด็กหญิงรสิตา  ขึ้นกันกง
 
1. นายมงคล  ปัญญาสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา  โนนคล้อ
 
886 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  แสนตา
2. เด็กชายรัตนชัย  ต่อวาส
3. เด็กชายวัชระพนธ์  ประทุมชีพ
 
1. นางสาวพชร  ยั้งระหัด
2. นางรัชนก  พันธ์งาม
 
887 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.92 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตจำลอง
2. เด็กหญิงมุฒิตา  อินภูวง
3. เด็กหญิงอรอุมา  หารดี
 
1. นางพรรทิวา  เรืองศรี
2. นายจรูญ  ดีสมบัติ
 
888 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    
889 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แก้ววงษ์สา
2. นางสาวระพีพรรณ  ปัญญาดี
3. นางสาวเมทินี  ประโยชน์มี
 
1. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
2. นายวีระพงษ์  ศรีโยธี
 
890 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกิตติธัช  ศรีตระกูล
2. นางสาวฐิติมาพร  แพงหนองยาง
3. นางสาวอาภาวดี  จันทะดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปักษา  จันเหว่า
2. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
891 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายวรัญญู  ลาพัง
2. นางสาวสุพัตรา  ผาดี
3. นายอนุศร  หงษ์ทอง
 
1. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
2. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
 
892 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐชัย
2. นายคมชาญ  แสนละคร
3. นางสาวอติพร  โครักษา
 
1. นางสาวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ
2. นางอมรรัตน์  เกษมใจ
 
893 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกฤติมา   รุ่งรัตน์ตระกูล
2. นายกิตติพงศ์  คำเพชร
3. นางสาวปรินญากร  ธรรมกุล
 
1. นายจตุพล  แสนสุข
2. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
894 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญามาศ  ผลชู
2. นางสาวยุวนันท์  หลอดอาษา
3. นางสาววลัยลักษณ์  อรัญพลู
 
1. นางกาญจนวดี  แสนสุข
2. นางสุนันทา  บุญโนนแต้
 
895 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทรงฤทธิ์
2. นางสาวชนัญชิดา  พยัคฆพล
3. นายพศุตม์  สังฆพัฒน์
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นางเกต  ชูสุข
 
896 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายณัฐวัตร  หนันละหาน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ฤทธิ์นอก
3. นายภานุพงศ์  พรมเดช
 
1. นายชนะศึก  โพธิ์นอก
 
897 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.83 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายฐิดาภา  สีใส
2. นางสาวฐิติพร   ศรีธรณ์
3. นางสาวปานทิพย์  พันธุ์ยาง
 
1. นางอนุลักษ์  เพ็งชัยภูมิ
2. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
 
898 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวรุจิรา  พลโคตร
2. นางสาววชิกา  ราคาแพง
3. นายสหบดี  สมสู่
 
1. นายอรรถพล  บำรุงเพชร
2. นางสาวพัชรินทร์  ประสมศรี
 
899 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวปลายฟ้า  สอนสะอาด
2. นายพันธ์พจน์   ศรีประดู่
3. นางสาวลัดดา  พันธุ์เดช
 
1. นายณัฐพล   ชัยแสง
2. นางรัชนก   พันธ์งาม
 
900 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.08 เงิน 6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวกมลมาลย์  เงินอุดม
2. นายจิระเจตน์  ธงภักดิ์
3. นายทนุพงษ์  กันนะลา
 
1. นางสาวสมควร  ขนชัยภูมิ
2. นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์
 
901 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสวรรค์    
902 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม    
903 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
 
1. นางสาวลาวรรณ  เสนสิงห์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
904 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนเวียน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปราบคะเชน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์เผ่น
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
 
905 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง
2. เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุนิษา  คำสะอาด
2. นางสาวหทัยรัตน์  คุ้มวงศ์
 
906 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชิณศรี
2. เด็กชายสุโภชัย  เครือเถื่อน
3. เด็กชายอลงกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายสุริยะ  คุณวันดี
2. นางสาวโศรยา  มาณะศิลป์
 
907 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายศิรวัชย์  ศรศักดิ์
2. เด็กชายสุชานนท์  บุญรอด
3. นายอนุภัทร  ผ่องสนาม
 
1. นางจำรูญลักษณ์  ภูปัญญา
2. นางเบญจมาพร  บุญประภาศรี
 
908 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ดีมาก
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   พิมสิม
3. เด็กหญิงสงกรานต์  ดวงจิตร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  นันตะเวช
2. นางสาวภัทรวรินทร์  ปะเมธา
 
909 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา  กุศลชู
2. เด็กหญิงเพ็ญลดา  กุศลชู
3. เด็กหญิงไฉไล  มาสิงห์
 
1. นางกรพินธุ์  วงศ์รัตนชัย
2. นางสาวอำพร  ฟ้าห่วน
 
910 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงตวงพลอยแท้  พานิชย์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พละกุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจียมชัยภูมิ
 
1. นางปริณดา  กลับรอด
2. นางวรินทร์  สุขทวี
 
911 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิตา  ถัดจอหอ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แขมพิมาย
3. เด็กหญิงอรพินท์  ทองรักษ์
 
1. นางสุกัญญา  โพชะกะ
2. นางสาวศรัญญา  มหาอ้น
 
912 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  มีช้าง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  เคนทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ใสหนองเป็ด
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางสาวธาริณี  ศรีวงษ์ชัย
 
913 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษติญา  หงษาชุม
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  พระรักษา
3. เด็กหญิงพรนิภา  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวอลิษา  กลางวงษ์
2. นางสาวกวินชิดา  ถือสมบัติ
 
914 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เขียวอ่อน
2. เด็กชายฐิตินันท์   ทั่งพรม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ระโหฐาน
 
1. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
2. นางมยุรี   อักษรจันทร์
 
915 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม    
916 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    
917 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม    
918 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  ญาติบำรุง
2. นางสาวผกามาส  ยามี
3. นางสาววิภาดา  กองทุ่งมน
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
919 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกิตตินันท์  คนฟูม
2. นางสาวธนภรณ์  เพ็งทอง
3. นายอัสนี  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
2. นางวิไลรัตน์  ผุโคตร
 
920 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพรศิริ   นิละพันธ์
2. นางสาววิไรลักษณ์   เรืองเจริญ
3. นางสาวหทัยชนก    รื่นรมย์
 
1. นายอภิรัตน์   ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางสาววรรณนภา   ร้อยทุย
 
921 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธนัญญา  สุริยฉาย
2. นายพันนากร  หมั่นการ
3. นางสาวเบญจมาศ  จันทาบัว
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสาวพร้อมเพชร  พวงบุบผา
 
922 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวธิดาวรรณ  เทพจัตุรัส
2. นางสาวสุนันทวรรณ  ใกล้สุข
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเสริม
 
1. นายวันชัย  พุแค
2. นางสาวละลิตา  แกมขุนทด
 
923 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจินตภัทร  สภา
2. นางสาวลักขนา  ยืนยง
3. นายเรืองศักดิ์  กรุงขุนทด
 
1. นางศิรินทิพย์  โคตรภูเขียว
2. นางกชพร  ชนะพาล
 
924 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวจิตนภา  วงศ์จันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  คุณประทุม
3. นายอรรถพล  ธรรมรัตน์
 
1. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์
2. นางพิศมัย  โชคสวัสดิ์
 
925 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์  อ่อนสกุล
2. นางสาวพรวิมล  ด้วงทอง
3. นางสาวสุวนันท์  มานิมนต์
 
1. นางกรพินธุ์  วงศ์รัตนชัย
2. นางทัศนี  หมั่นอภัย
 
926 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชัชวาล  ชาวิชัย
2. นายชาญชิตพงศ์  หาญรบ
3. นายภูผา  โงกสูงเนิน
 
1. นายดนุภพ  โพธิ์งาม
2. นายศิริพักธิ์   แวงชัยภูมิ
 
927 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปิยธิดาพร  มูลดี
2. นางสาวพลอยไพลิน  บุญพิมพ์
3. นางสาวอารียา  ยุคะจร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อนันเต่า
2. นายธวัช  ดนตรีเสนาะ
 
928 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกุลธิดารัตน์  ธงภักดิ์
2. นายครรชิต  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสมฤดี  มาตรขาว
 
1. นางยุภาพร  ราชสมบัติ
 
929 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.17 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  ดีมิตร
2. นายวรพรต  สีกา
3. นางสาวอาริยา  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาววันดี  ชาติเสนา
2. นางสาวลมินปภา  อภิวัฒนางกูล
 
930 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุญาพร  เลาหะนาคีวงศ์
2. นายอดิศร  สุขสอน
3. นางสาวอาทิตยา  หนูแก้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  วงศ์พัฒน์
2. นางศรีนวล  ป้อพันธุ์ดุง
 
931 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  ป้องภัย
2. นางสาวพรพิรุณ  ยืนยาว
3. นางสาวสุจิตรา  อารีแจ่ม
 
1. นางสาวประภาศรี  สืบพันธุ์นงค์
2. นางสาวอนุษรา  เสริฐเมืองปัก
 
932 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม    
933 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณชญาพร  อาจประจันทร์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  คำสีทา
 
1. นายสิทธิชัย   ปิดตาลาคะ
2. นายบุญเริง  ลบบำรุง
 
934 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ
2. เด็กชายสุรพิชญ์  ชำนาญ
 
1. นางภัทรปภา  ส้มจีน
2. นางเกษราภรณ์  วันสุทะ
 
935 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลรดา   สร้างเสาร์
2. เด็กหญิงสุธิชา   บุญจันทร์
 
1. นางสาวพชร   ยั้งระหัด
2. นางรัชนก  พันธ์งาม
 
936 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ชวนขุนทด
2. เด็กชายรัฐนันท์  ลาภดอน
 
1. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
2. นางสาวอำพร  วิชาชัย
 
937 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  อาวุธทอง
 
1. นายจำนงค์  เขียนเขว้า
2. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล
 
938 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมุขลินทร์  รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสายทรัพย์  แสงโสดา
 
1. นายศุภชัย  ศรีสอาด
2. นายอรรถพล  บำรุงเพชร
 
939 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  จิตรีรมณ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ป้องขันธ์
 
1. นายณรงค์  หาญจันทร์
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
940 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ดังโพนทอง
2. เด็กหญิงวณิชยา  ลองจำนงค์
 
1. นายจตุรงค์  คงจตุพร
2. นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ
 
941 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โภคทรัพย์
2. เด็กชายนิกร  ชิดประทุม
 
1. นายชัชวาล  ต่อชีพ
2. นายเทวนาถ  เติมวุฒิ
 
942 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยบุรีรัมย์
2. เด็กชายศุภกร  รักศรี
 
1. นางสาวฐานิตา  น้อยบำเหน็จ
2. นางขวัญแก้ว  อินพล
 
943 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  พิมายนอก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาสุขัง
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนสะอาด
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาวสำราญ
 
944 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเธียรทัต  ภูมิคอนสาร
2. เด็กชายเพชรภูมิ  เจริญเกียรติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญวิเศษ
2. นางสาวณัฏฐนันท์  ผาจวง
 
945 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทพร  แลโสภา
2. เด็กหญิงปานณพร  กุศล
 
1. นายณัฐพล  อุตชี
2. นายมงคล  ปัญญาสิทธิ์
 
946 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    
947 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายอดุลย์เดชา  ปุดังชาติ
2. นายเชิดชัย  ผายจัตุรัส
 
1. นายณัฐพล  อุตชี
2. นายมงคล  ปัญญาสิทธิ์
 
948 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นายณัฐวุฒิ   โพธิ์เงิน
2. นางสาวอัฉราวรรณ  สงมูลนาค
 
1. นายธโนวุธ  อิ่นคำ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
949 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ
2. นายฉัตรชัย  ฤาชา
 
1. นายภักดี  คันธี
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์
 
950 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายธนพัฒน์  ครองสถาน
2. นายอนิรุจน์  ใจเกษิม
 
1. นางสมพิศ  ทิพย์สุนา
2. นายจตุรงค์  คงจตุพร
 
951 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวรสริน  กางโหลน
2. นางสาววรรณภา  โคนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคุณ
2. นายเริงศักดิ์  ต้นตะภา
 
952 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายจิตกร  คำลาย
2. นายมานัส  ภูมี
 
1. นายสิทธิชัย  เทียนพลกรัง
2. นางกิต์ธนนันท์  กีรติธนวัตร
 
953 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายธนาภัทร  กิตติมโนรม
2. นางสาวนันท์นลิน  ทัดโท
 
1. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
2. นายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง
 
954 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายชลสิทธิ์  ไชยสีหา
2. นางสาววันเพ็ญ  อาจโนนเปลือย
 
1. นายปิยะณัฐ  สิงห์ลา
2. นางสาวเบญจพร  พลเยี่ยม
 
955 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงศพัศ  อารยะจันทรจิตร์
2. นางสาวศุทธินี  ด้วงศาลา
 
1. นายจำนงค์  เขียนเขว้า
2. นายสนิท  นาคพินิจ
 
956 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาววิภาดา  จันทคัด
2. นางสาวสมาย  เพชรรัตน์
 
1. นายธีระวัฒน์  จันทนาม
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
957 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกิจธำรงค์  พลทะยาน
2. นายสกุลศักดิ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
958 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ชำนิงาน
2. นายธนกฤต  แผ่นจินดา
 
1. นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต
2. นายบัณฑิต  หล้าเพชร
 
959 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายสถาพร  สุมามาลย์
2. นายเกษมสันต์  โสตะวงค์
 
1. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
960 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกานต์มณี  เขียวปาน
2. นางสาวศิริรัตน์  ฝานคำ
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
 
961 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายต่อพงษ์  อุเทนสุต
2. นางสาวสุภาวรรณ  เขียนจัตุรัส
 
1. นายสำคัญ  บุญเกิด
2. นางสาวเปลวทอง  บุญเกิด
 
962 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  เฝ้าหนองดู่
2. นายนิติพงษ์  ชาวจันทึก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เลียงผา
2. นางสาวฐานิตา  น้อยบำเหน็จ
 
963 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ชอบสร้าง
2. นายนินรพัฒน์  หวายสันเทียะ
 
1. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปัก
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
964 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  ครอบบัวบาน
2. นางสาวออมสิน  เขียวปาน
 
1. นางศันสนีย์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาววีระกานต์  คุ้มหมู่
 
965 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก    
966 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก    
967 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต่อทรัพย์
2. เด็กหญิงยุทธาทิพย์  ชำนาญศก
 
1. นายมนัส  ศรีเฉลิม
2. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
968 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธนาทร  ชากัน
2. เด็กชายโสภณ  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัต   อินทร์นาง
2. เด็กชายนฤนาท  แฝงบุบผา
 
1. นายภาสกร   หมื่นสา
2. นางรัชนก  พันธ์งาม
 
970 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายศุภโชค  สีตาล
2. เด็กชายอดิเทพ  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มนชะอุ่ม
2. นายสุทธานนท์   เฉยกลาง
 
971 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อารีย์เอื้อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขวัญเมืองคูณ
 
1. นายธโนวุธ  อิ่นคำ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
972 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไกรสกุล
2. เด็กชายภูมินทร์  แดงนกขุ้ม
 
1. นายศักราช  ดาวธง
2. นางสาวเอมอร  ผามี
 
973 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกิติพัฒน์  เพิ่มสนาม
2. เด็กชายปัญญา  แก้ววิชัย
 
1. นายมงคล  ปัญญาสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อุตชี
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรมเมตตา
2. เด็กหญิงสุภาพร  บ่งจ่า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคุณ
2. นายเริงศักดิ์  ต้นตะภา
 
975 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.98 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณชัย  เพียรไธสงค์
2. เด็กชายจีระวัฒน์  แดงนกขุ้ม
 
1. นายวีระพล  ศรีสะอาด
2. นางสาวศศิประภา  ผันกลาง
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายพีระภัทร  ภูกาบิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปังชัยภูมิ
 
1. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
2. นายสงบ  ชัยวิเชียร
 
977 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.56 เงิน 6 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายกิติพบ  จันทา
2. เด็กชายนพรัตน์  ภูทองปิด
 
1. นายวรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
2. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ลิ้ม
 
978 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.96 ทองแดง 7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพันธ์  ประเสริฐไทย
2. เด็กชายสุเมธ  สุริโย
 
1. นางสาวชฎาพร  อ่อนสกุล
2. นางสาวอรศรี  เดี่ยวผา
 
979 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  เขียวดี
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ผาสุข
 
1. นายรุ่งโรจน์  โคตรนารา
 
980 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.52 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จำบัวขาว
2. เด็กชายอัครเดช  ขันอาสา
 
1. นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
981 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.78 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  บริสุทธิ์
2. นางสาวธนัญญา  วนาใส
 
1. นายวิสาขะ  เยือกเย็น
2. นางสาววิยะนุช  แก้วตา
 
982 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  หาวิชา
2. เด็กชายอภิโกศล  สิงห์คา
 
1. นายวสวัตติ์  สิงห์อำพล
2. นายเมธาวัฒน์  พงสะพัง
 
983 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.41 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกีรศักดิ์  ไชยชนะ
2. เด็กชายศิวกร  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายประชา   ทวีทรัพย์
2. นางสาวชลิดา   สุพมาตย์
 
984 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.16 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายชนวีร์  คำผาย
2. เด็กชายธนากร  เฟื่องฟู
 
1. นายธีระพันธุ์  พานนนท์
2. นายสัญญา  วุฒิสาร
 
985 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายชัชวาล  นิลบ่อ
2. เด็กชายธนกร  ทิพย์รักษ์
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
2. นายละออง  แกมคำ
 
986 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา    
987 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    
988 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายพงษ์ดนัย  คำดี
2. เด็กชายสนธยา  ไข่หงษ์
 
1. นายวสวัตติ์  สิงห์อำพล
2. นางสาวสุพิชชา  เลิศขามป้อม
 
989 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีแค
2. เด็กหญิงสุชาดา  ญาติยินดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
2. นางกรรณิการ์  บุญประคอง
 
990 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
 
1. นางสาวเอมอร  ผามี
2. นายศักราช  ดาวธง
 
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   เถาวิจิตร
2. เด็กชายจักรกฤต   บุบชัยผา
 
1. นายภาสกร   หมื่นสา
2. นายปรีชา  ทาลี
 
992 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  หอกระโทก
2. เด็กชายศุภชัย  พิเศษฤทธิ์
 
1. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
2. นายเอนก  งามสวัสดิ์
 
993 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สามัคคี
2. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยโนนทอง
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
2. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ
 
994 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายมนัสชัย  มาสันเทียะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  งอกชัยภูมิ
 
1. นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
995 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ช่างสลัก
2. เด็กชายปานตะวัน  แสงมะณี
 
1. นายวีระพล  ศรีสะอาด
2. นางสาวศศิประภา  ผันกลาง
 
996 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หงษ์หลง
2. เด็กชายเชษฐา  ภักดี
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
2. นายศรัณยุ  ดียางหวาย
 
997 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สำราญพิศ
2. เด็กชายวิชยะ  เผยศิริ
 
1. นายพินิจ  แท่นมาก
2. นายรุ่งโรจน์  โคตรนารา
 
998 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนรากร  ผลมาตย์
2. เด็กหญิงวรรณภา  บำรุงเกาะ
 
1. นายวิสาขะ  เยือกเย็น
2. นางสาววิยะนุช  แก้วตา
 
999 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายตุลา  ไชยแก้ว
2. เด็กชายอดิสร  ภิรมย์ไทย
 
1. นายมงคล  ปัญญาสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อุตชี
 
1000 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายอภิศักดิ์  อิ้วพาตา
2. เด็กชายเจษฎา  พลพาลสังข์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ลิ้ม
2. นายวรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
 
1001 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    
1002 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม    
1003 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา    
1004 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา    
1005 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนัญชัย  กีบสันเทียะ
2. นายสหทัศน์  กรีดกลาง
3. นายเจษฎา  ยุ่นชัยภูมิ
 
1. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
2. นายชนปกร  สุรนิวงศ์
 
1006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมนาวัง
2. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  มาสังข์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาชัย
4. เด็กหญิงอัจฉรา  หาญกุดตุ้ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วพรม
 
1. นางสรารัตน์  ชำนาญ
2. นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
 
1007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ปริเตนัง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ต่อศักดิ์
3. เด็กหญิงปลิดา  ทิพย์วัน
4. เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมประโชติ
5. เด็กหญิงพัสพร  วันทาแท่น
 
1. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
2. นางปิฎกศร  ศรีจำปา
 
1008 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงจิระวรรณ  จรูญพันธ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ดอกบัว
4. เด็กหญิงศุภมาส  งอนชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์ชัย
 
1. นางพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
2. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
 
1009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชาติชนะ
3. เด็กหญิงภัทรภร  ช่วยวิจิตร
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรพระ
5. เด็กหญิงศิริรันต์  ดาช่วย
 
1. นางแสงธรรม  วงษ์วัติ
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
1010 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พืบขุนทด
3. เด็กชายธนภัทร  รอดไธสง
4. เด็กชายนราวิชญ์  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชงขุนทด
 
1. นายอุทิศ  หนูเสน
2. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
 
1011 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุลภรณ์  บงภูเขียว
2. เด็กหญิงปาริชาด  วุฒิประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรรณพิสา  จำเริญโชค
4. เด็กหญิงพิชญา  จานนอก
5. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ทุม
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายสหเอกล์  พรมภา
 
1012 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามนุษย์ศรี
2. เด็กหญิงพรรณลภา   เชื้อไพบูลย์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลด้วง
4. เด็กหญิงอรทัย  แย้มฎีกา
5. เด็กหญิงอรทัย  เรืองเจริญ
 
1. ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์  บุญศรี
2. นายมงคล  ลีลา
 
1013 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูสอน
2. เด็กหญิงพรสรัญ  เสมอใจ
3. เด็กหญิงภรณ์แพรวา  ฤทธิ์จรูญ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงมนตรี
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประทุมวงศ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
2. นางสุภญา  สุพล
 
1014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ทาสี
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ฉลองภูมิ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  กลมเกลียว
4. เด็กหญิงสิริยากร  แสดงคุณ
5. เด็กหญิงอุไรรัตน์  บุญทัศน์
 
1. นางจีราวรรณ์  ชูแสง
2. นางสาวดารัตน์  กลางเมืองขวา
 
1015 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงปาณีศรา  ผามณี
3. เด็กหญิงพนิดา  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อักขระ
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  มูลแวง
 
1. นางสาวพาวิณี  บุญมา
2. นางสาวพรรณนิภา  เจียงวงค์
 
1016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญณพร  ปิ่นนาค
2. เด็กหญิงพรรณษา  แหล่แก่น
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  วารีศรี
4. เด็กหญิงอริชา  ทับหมื่นไวย
5. เด็กหญิงอริษา  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวพานทอง  มนตรี
2. นางสาวสุวนันท์  วิชาผา
 
1017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกรชกร  มูลเคน
2. เด็กชายกรวุฒิ  ขุนม่วง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ทิพโชติ
4. เด็กชายพาสุกรี  ชาติชัยภูมิ
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  บัวละคร
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
 
1018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบำรุง
2. เด็กหญิงปุณณภา  หมื่นจิตร
3. เด็กหญิงพิยดา  นวดโอโล
4. เด็กชายภูชิต  ฐานวิสัย
5. เด็กหญิงอาจรีย์  หมู่โอโล
 
1. นายพงษ์ศิริ  ชาบุตรศรี
2. นางสาวชนัญญา  ป้องปาน
 
1019 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.9 ทอง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์อ่อน
2. เด็กหญิงป่านแก้ว  ดีเสมอ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นพสันเทียะ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงประคำ
5. เด็กหญิงอารีลักษณ์  ลือนาม
 
1. นายกุลชาติ  ตรีภูมิ
2. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
1020 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ณรงค์สูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กอบสันเทียะ
3. เด็กหญิงวนัทศนันท์  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงวิริญาฎาภรณ์  วงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยณรงค์
 
1. นางนิตยา  แพงคำดี
2. นางสาวจินตนา  อภัย
 
1021 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.1 ทอง 6 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิทยง
2. เด็กหญิงปนัสยา  จรัสพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแก้วนอก
4. เด็กชายศิวกร  นารีรัตน์
5. นายอนุภัทร  ผ่องสนาม
 
1. นางมณีรัตน์  หล้าศักดิ์
2. นางพนม  ศรีสกุล
 
1022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุดดา
2. เด็กหญิงมาติกา  สุภาสัย
3. เด็กหญิงยุวรรณดา  คุ้ยทอง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  อินตารักษ์
5. เด็กหญิงสิริพร  ถูกชัยภูมิ
 
1. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
2. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
 
1023 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงจิรประภา  เชื่อมมะรัง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฆ้องนอก
3. เด็กหญิงสุชาดา  สีหามาตร
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
5. เด็กหญิงเนตรนภา   คำจุมพล
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ณรงค์นอก
2. นางณตพร  โพธิ์นอก
 
1024 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คนไว
2. นางสาวกานดา  ฤทธิ์คือกรด
3. นางสาวนุจรี  สีดาวงษ์
4. นายพนมกร  พิมพา
5. นางสาวสุดารัตน์  แก่นสวาท
 
1. นายปฏิวัติ  พบชัยภูมิ
2. นางสาวนันทกานต์  จอกสูงเนิน
 
1025 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐมนี  ทองแล้ง
2. นางสาวนิตยา  จิริปติสัจจะ
3. นางสาวปริญญา  สุขขุนทด
4. นางสาววิมลศิริ  เกษจัตุรัส
5. นางสาวเบญจมาศ  ครองตาเนิน
 
1. นายสุรจิต  เสาโกมุท
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
1026 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายณัฐนนท์  เจตกาลบุญชู
2. นางสาวปรีญาพร  นนทะศรี
3. นายวรพล  โคนชัยภูมิ
4. นางสาววิยดา  ทองสมบัติ
5. นางสาวเกวลิน  ศรีภักดี
 
1. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
2. นางพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
 
1027 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  ปัทชาเขียว
2. นางสาวนริศรา  โพธิ์นอก
3. นายนเรนฤทธิ์  ผ้าผิวดี
4. นางสาวอังสุมา  เกียรตินอก
5. นายอาทิตย์  แก่นม่วง
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
1028 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวรุ่งเพชร  ทองหนองเป็ด
2. นางสาววนิดา  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
3. นางสาวสุพัตรา  เบ้าทุมมา
4. นางสาวเครือวัลย์  กำลังกล้า
5. นางสาวเรืองศรี  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวบังอร  จอกนาค
2. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
 
1029 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวปิยะฉัตร  อาจกล้า
2. นางสาวภัทรวรินทร์  สมบูรณ์
3. นางสาวภูชญานีย์  พรมจันทร์
4. นางสาววิรดา  บัวผาง
5. นางสาวศศิวิมล  โทขุนทด
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ณรงค์นอก
2. นางณตพร  โพธิ์นอก
 
1030 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตู้ภูมิ
2. นางสาวฐิตินันท์   สุริยะวงศ์
3. นางสาววธิดา  พงษ์นุเคราะห์
4. นางสาวสุดารัตน์  ภิญโญศรี
5. นางสาวเมวดี  อำท้าว
 
1. ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์  บุญศรี
2. นายไชยา  พันธ์งาม
 
1031 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกฤษณรัตน์  วิษาหาร
2. นางสาวพรศิริ  ชัยวงศ์
3. นางสาวพรศิลป์  ปราณีชนม์
4. นางสาวละออ  วันแต่ง
5. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสาวธิดา  วรรณแจ่ม
2. นางสาววันทนีย์  ดีขุนทด
 
1032 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวพิมพ์นิภา  สุธาทิพย์
2. นางสาวมนทิรา  รักษาศิลป์
3. นางสาวสมิตา  ปวงประชัง
4. นางสาวสุพัตรา  กระทุ่มนอก
5. นางสาวอรัญญา  ยนต์ชัย
 
1. นางปิฎกศร  ศรีจำปา
2. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
 
1033 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.41 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายชัยชนะ  บุตรราช
2. นางสาวธิดารัตน์  เข็มสันเทียะ
3. นางสาวพรรณษา  นารถเหนือ
4. นางสาวรุ่งฝน  วงศ์แก้ว
5. นายเกรียงไกร  บุตรราช
 
1. นายวรปรัชญ์  ยินดี
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
 
1034 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  แปดสระ
2. นางสาวจารุวรรณ  แสงเดือน
3. นางสาวนัฐพร  ถอนภูเขียว
4. นางสาวศิริญญา   ผลมาตย์
5. นางสาวสุพัฒตา  น่้อยเทพ
 
1. นางสาวพรรณนิภา  เจียงวงค์
2. นางสาวพาวิณี  บุญมา
 
1035 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววิลาพร  ชัยสีมา
2. นางสาวศศินันท์  ปัตตาเน
3. นางสาวศศิวิมล  มิสา
4. นางสาวศิรินทิพย์  เภาคำภา
5. นางสาวอรวรรณ  เถาว์แล
 
1. นางจีราวรรณ์  ชูแสง
2. นางสาวดารัตน์  กลางเมืองขวา
 
1036 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ขารพิษ
2. นางสาวขวัญพร  เชยกลิ่น
3. นางสาวปนัดดา  ชัยแก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์  สุขล้อม
5. นางสาวอรอนงค์  เชษฐสุมน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายสหเอกล์  พรมภา
 
1037 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.83 ทอง 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  จันทร์ผา
2. นางสาวปิยาพร  จีดเกาะ
3. นางสาวรัตนา  พรมชัย
4. นางสาววารินทร์  แปลกสันเที๊ยะ
5. นางสาวสุทธิดา  บุสดี
 
1. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส
2. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
1038 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.83 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวปัญรวี  ปิยะชาติ
2. นางสาวปิยาพร  สุขรี่
3. นางสาวมีนนภา  ฤทธิ์จรูญ
4. นางสาววารุณี  ศรีวิไล
5. นางสาวอรวรรณ  ฐานวิเศษ
 
1. นางสาวบุญเพ็ง  ข้อโนนแดง
2. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
 
1039 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวกฎชกร  พรเจริญ
2. นางสาวนันทิชา  พูนขุนทด
3. นางสาวนิโลบล  ผลทิพย์
4. นางสาวพรรภษา  งามเจริญ
5. นางสาววรนุช  แนวสุจริต
 
1. นางมณีรัตน์  หล้าศักดิ์
2. นางสาวกฤษณา  คงบุ่งค่า
 
1040 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนภูเขียว 1. นายธวัชชัย  จันประทัด
2. นางสาวนันทิชา  หวัดสูงเนิน
3. นางสาวศศิพัชรา  พรหมเมตตา
4. นางสาวศุภณัฐฏา  หมื่นจิตร
5. นางสาวอธิชา  อาจผักปัง
 
1. นางพยุง  ลานขามป้อม
2. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
 
1041 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.83 ทอง 6 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  บันทึก
2. นางสาวชลธิชา  อุเทนสุต
3. นางสาวธนัชชา  กิ่งปลัด
4. นางสาวนวมน  ธนาคาร
5. นางสาวสุนิกาน  ทวีฤทธิ์
 
1. นายสุขุม   คำยา
2. นายสิปปกร  สรณ์คูณแก้ว
 
1042 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงดารารินทร์  มีหนองใหญ่
2. เด็กหญิงธนภรณ์  กอบัว
3. เด็กหญิงพนิดา  คำทอง
4. เด็กหญิงสิริรักษ์  ทักษิณสิทธิ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ขันโนนเขวา
 
1. นางภควรรณ  พรมเมตตา
2. นางสาวศิรินทิพย์  มูลสาร
 
1043 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สาสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  คมไธสง
3. เด็กหญิงพรวดี  อิ่มบูรณ์
4. เด็กหญิงศิริพร  นิลศิลา
5. เด็กหญิงแหวนทองแท้  ชาวน้ำปาด
 
1. นางสาวลภัสรดา  วรรณพงษ์
2. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
 
1044 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายชนนาถ  เหลืองงาม
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพวง
3. เด็กหญิงปาณิดา  ชาอุ่น
4. เด็กหญิงสวรรยา  ชาติชำนาญ
5. เด็กหญิงอรพินท์  ปุริสังข์
 
1. นางสาววิชุดา  แก้วคำ
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนบ้านแดง
 
1045 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พับขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พยานสิงห์
3. เด็กชายธนภัทร่  เห็มภูมี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาทอง
5. เด็กหญิงมัทนพร  จัดนอก
 
1. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
1046 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญแสนชัย
2. เด็กหญิงนาตยา  ปานฟัก
3. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิจักร
4. เด็กหญิงฟาติมา  มาตรโพนทอง
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมพื้น
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐติกา   ศรีรงค์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ย่องยี
4. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณพงศ์
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ลีพิลา
 
1. นางสาวปุณณดา   ชีหรั่ง
2. นางอารยา  ส่งแสง
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูมิสถาน
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศิริโรจน์รภัส
4. เด็กหญิงวาโย  เจนประเสริฐ
5. เด็กหญิงศศิยากร  อิ่นคำแสง
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
2. นางสาวภัควลัญชญ์  แท่นนอก
 
1049 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.3 เงิน 5 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เกาะสระน้อย
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์   อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงชิดชนก  นาวงษ์
4. นายปทีป  พันธุ์ชัย
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาคนิเกตุ
 
1. นางพรประภา  เพียกขุนทด
2. นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์
 
1050 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  กุลชนะวิทยา
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
3. เด็กหญิงมุทิตา  นานาวัน
4. เด็กหญิงลักขณา  เคนสันเทียะ
5. เด็กชายเมธัส  โบยนอก
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  สางชัยภูมิ
 
1051 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จงกลาง
2. เด็กหญิงณฐิกา  ชาติชนะ
3. เด็กชายธรณินทร์  วรรณวิกรม์
4. เด็กหญิงนันทพร  คนองมาก
5. เด็กหญิงพรศิริ  มีสิทธิ์
 
1. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์
2. นายราชภักดิ์  นาคดี
 
1052 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญา  กาญจนจักษ์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชัยพิมล
3. เด็กหญิงมลฑาวดี  จันทร์ดำ
4. เด็กหญิงมัทวรรณ  ขำเชย
5. เด็กชายศรัญยา  เชื้อคีรี
 
1. นางหทยา  สิงห์อำพล
2. นางวิจิตรา  พันธุ์ทอง
 
1053 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  หล้าเวียง
2. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์เมือง
3. นางสาวฐานิต  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวศิริลักษ์  สีหะวงษ์
5. นางสาวสิริปัญญา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายพัฒนสิทธิ์  วงษ์พรม
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนบ้านแดง
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ครุฑขุนทด
2. นายกฤษฎา   เรืองทอง
3. นางสาวกิตติมา   วรรณอ๊วก
4. นางสาวปราณปริยา   คำชัย
5. นางสาวอภิญญา  เฮ้ากอก
 
1. นางสาวสุจิรา   เรียนทับ
2. นางสุภาสิณีย์   พิพรรธน์วรกุล
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  พงษ์เผือก
2. นางสาวนงลักษณ์  นะหุตานนท์
3. นางสาวนัทธมน  คือสันเทียะ
4. นางสาวรัตนากร  มาลา
5. นางสาวอริสรา  อยู่ภักดี
 
1. นางสาวสิริกร  ประเสริฐกุล
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
1056 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธงไท  ขวาไทย
2. นางสาวปวีณ์นุช  เรืองศรี
3. นางสาวรมิดา  จัดสุวรรณ
4. นางสาวศศิกานต์  ขันชัยภูมิ
5. นางสาวสุพรรษา   กันสการ
 
1. นายทศวรรษ  คำจันทร์
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
1057 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.92 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจิณห์วรา  สุขเสนา
2. นางสาวธนัญญา  รัตพันธ์
3. นางสาวรัชนีกร  จันทะศรี
4. นางสาววรินทร  ปิติถาโน
5. นางสาวศศิรินทร์  หมู่อำพันธ์
 
1. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
2. นางสาวลภัสรดา  วรรณพงษ์
 
1058 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ป้อมมี
2. นางสาวญาสุมินท์   พิมเสน
3. นางสาวภันทิลา  แสงสีมนต์
4. นางสาวภาวิณี  ทีภูเวียง
5. นางสาวลัดดาวรรณ  สมณะ
 
1. นายปฏิวัติ  พบชัยภูมิ
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
1059 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.72 ทอง 5 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกชกร  ลาทัพ
2. นางสาวชรันญา  เสนมา
3. นางสาวนภเกตน์  ลาภทวี
4. นางสาววานิสา  เจริญพันธุ์
5. นางสาวสมฤทัย  นามวิจิตร
 
1. นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน
2. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
1060 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายณัฐพล  รักสนิท
2. นางสาวปนัดดา  ภูหัตการ
3. นางสาวปิยฉัตร  ท้าวกอก
4. นางสาวมุกนิล  อินอ่อน
5. นางสาวสไบทิพย์  โคกอ่อน
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  สางชัยภูมิ
 
1061 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กระดานราษฎร์
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ชานนท์เมือง
3. นางสาวธีระพร  ลาภปรากฎ
4. นางสาวสรวงสุดา  เจริญ
5. นางสาวสุพรรณี  สัจจะธง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เป็นสำราญ
2. นายธนากร  แฟงชัยภูมิ
 
1062 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกิ่งแก้ว  รานอก
2. นางสาวจารุวรรณ  วิลา
3. นางสาวจิราพร  บุญหาญ
4. นางสาวสุรางคณา  ศรีประสม
5. นางสาวอ้อยใจ  รานอก
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
1063 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัลยกร  ศิริโรจนกุล
2. นางสาวชญานิศ  สุวรรณชมภู
3. นางสาวญาดา  ทับทิมพราย
4. นางสาวพิจิตรา  ผดุงจิตร
5. นางสาวสุพรรณี  มุ้ยยา
 
1. นางนิภาจิตร  บัวรอด
2. นางสาวญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.13 เงิน 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวดวงพร  ศรีกุศล
2. นายทวีศักดิ์  เขาไตร
3. นางสาวนันทิดา  งาประดิษฐ์
4. นางสาวภาวิณี  แสนขวา
5. นายสมรักษ์  ทันท่าหว้า
 
1. นางสาววาสนา  ขลังวิเชียร
2. นางปุณิกา  จินะขาม
 
1065 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  บัวจาน
2. นางสาวฑิตยา  ถำชัยภูมิ
3. นางสาวนริศรา  วิญญายงค์
4. นางสาวอุไรพร  ชูประยูร
5. นางสาวเอ็มม่า  ฮามีด
 
1. นางสาวเอมอร  เสสจำเริญ
2. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
1066 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  โพธิ์แจ่ม
2. นางสาวณัชชา  กลิ่นดอกไม้
3. นายถิรสวัสดิ์  ประคำ
4. นายบุญรัตน์  สังวร
5. นางสาวอริษา  ผิวผุด
 
1. นางสาวดารัตน์  กลางเมืองขวา
2. นางจีราวรรณ์  ชูแสง
 
1067 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.57 เงิน 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกนกวรรณ  ทับผา
2. นายณรงค์ศักดิ์  เทิดชัยภูมิ
3. นางสาวพาธินธิดา  สุขขี
4. นางสาววรดา  คุ้มบุ่งค้า
5. นายเถลิงศักดิ์   แรงโนนแดง
 
1. นางสาวกรกช  กุนา
2. นายจักรกริช  ขวานกระโทก
 
1068 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.2 เงิน 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  แท้ไธสงค์
2. นางสาวทัศวรรณ  ประจันตะเสน
3. นายวินิจ  พันธ์หนองเป็ด
4. นางสาวศศิธร  นรพิมพ์
5. นางสาวเอมมิกา  จิตโคตร
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นายภานุเดช  สูนเสียง
 
1069 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไกรสกุล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   วงศ์ตาพระ
5. เด็กชายภูมินทร์  แดงนกขุ้ม
 
1. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
2. นางสาวเบญญาภา  ประทุมวิมุต
 
1070 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายกวิน  หมอดู
2. เด็กหญิงกิตติญากร   พาพันธ์
3. เด็กชายชัยภรณ์  ชัยจักร
4. เด็กหญิงมาริสา  หมื่นภักดี
5. เด็กหญิงอรวรา   กาลาม
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
1071 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาแก้ง
2. เด็กชายธนายุทธ  นาคศรีพะเนาว์
3. เด็กหญิงบังอร  เทียมจิตร
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ประเสริฐชาติ
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์โยธา
 
1. นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน
2. นายสุวิทย์  สังฆพัฒน์
 
1072 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีสวัส
2. เด็กหญิงวรินดา  พื้นดอนเค็ง
3. เด็กหญิงสวรรยา  นรสิงห์
4. เด็กหญิงสุจิรา  คำงาม
5. เด็กหญิงไปรยา  แก้วกาสี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายสหเอกล์  พรมภา
 
1073 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กุลศิริธนบูลย์
3. เด็กหญิงมาริษา  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงมีนา  พลอนันต์
5. เด็กหญิงยุภา  กรมนวล
 
1. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์
2. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
 
1074 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายศิริชัย  ขวัญสู่
2. นางสาวศิริพร  สมสุข
3. นางสาวศิริมล  พูลเจริญ
4. นางสาวศิริวิมล  โชคเจริญ
5. นายศุภชัย  สุพิภาพ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ   ผานาค
2. นายจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์
 
1075 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกิตตินัย  ทองบูราณ
2. นายชยพล  ศรีชมชื่น
3. นายบุรานนท์  บุราณสุข
4. นายฤทธิเกียรติ  ทอนจรุง
5. นายสหัสวัส  สุภาพ
 
1. นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ
 
1076 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิรดา  พงษ์พูล
2. นางสาวลัดดา  ศรีคูณ
3. นางสาววรรณภา  ชูสำโรง
4. นางสาวอภัสรา  โชติราษี
5. นางสาวอมรพันธ์  แก้ววิชัย
 
1. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
2. นายภูวดล  ขันทอง
 
1077 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายปฏิภาณ   แฟบประโคน
2. นายปาฏิหารย์  หารดี
3. นางสาวพรทิวา  รบไพรี
4. นายภูธเนตร  บึงอ้อ
5. นายอำพล   พงษ์จตุรา
 
1. นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์
2. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน
 
1078 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวจิตรกัญญา   หล้าทุม
2. นางสาวภัทรวดี  ยงขามป้อม
3. นางสาวรินรดา   ฦาชา
4. นางสาววสิกา  ฉ่ำฉิมพลี
5. นางสาวอาทิติยา   วงดินดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  จำรัส
2. นางสาวสุจิรา   เรียนทับ
 
1079 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธนัธ  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวบารมี  ใจบุญ
3. นางสาวพรชิตา  ธานุรัตน์
4. นางสาวพิมลแข  ภูศักดิ์
5. นายสิทธิโชค  เข็มภูเขียว
 
1. นายวีระยุทธ  โพธิ์ศรี
2. นางสาวธัญญรัตน์  เคนจอหอ
 
1080 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายกิตตชัย  อุดมพร
2. นางสาวจรรยาพร  เฉลิมหมู่
3. นายตะวัน  เมืองสวาย
4. นางสาววิไลวรรณ   พิมพ์สมบูรณ์
5. นายไกรสร  เลี้ยงพรหม
 
1. นายธนันท์ชัย  ถาวรศิรเวโรจน์
2. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
 
1081 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายชาญชล  ธัญญาลาภ
2. นายณัฐดนัย  อยู่เจริญ
3. นายดุลยณัฐ  นิตย์ใหม่
4. นายอัครพล  มะธิปะโน
5. นายไตรภพ  ธัญญาลาภ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์
2. นายวัชรพล  แสงสุระ
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธนายุทธ  แก้วชิงดวง
2. นายบัญญวัติ  พัดสิงห์
3. นางสาวสันศนีย์  ชุมศักดา
4. นายอานนท์  รัทนีย์
5. นางสาวอารยา  อิ่มกลาง
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
2. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
1083 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณ   จันทร์แดง
2. นางสาวศิริพร  ปัจจูมลี
3. นางสาวศิววงศ์  รัตนสมบูรณ์ชัย
4. นางสาวศุทธาวดี  ใจหาญ
5. นางสาวอรษา  หนูจิ๋ว
 
1. นางสาวอนุสรา  จิตรโคตร
2. นายอติชาต  ชะโยมชัย
 
1084 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายกรณิช  จันทร์มี
2. นายทิพย์ติกร  ชอบสุข
3. นายยุทธนา  ไตรณรงค์
4. นางสาววชิราภรณ์  วงศ์จอม
5. นางสาวศิริลักษณ์  หวังช่วยกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  อภัย
2. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
 
1085 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจินตรา  นามวงษา
2. นางสาวธัญชนก  คำอ้าย
3. นางสาวปารณีย์  หลงมา
4. นางสาวปุณยาพร  ศิริเลิศฤทัย
5. นางสาวสุดารัตน์  วรภักดี
 
1. นางสาวชะนิตา  พรหมลัทธิศร
2. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
 
1086 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โกจารย์ศรี
2. นายกมล  พะไตรยะ
3. นางสาวกฤตพร  เพ็งทิศ
4. นางสาวกิตติยาภรณ์  ดีมา
5. นางสาวกุลธิดา  หงส์หาญ
6. นายจักรกฤษณ์  ธงเฉลิม
7. นายจิณณธรรม  โพธิสาจันทร์
8. นายธนโชติ  เพชรล้ำ
9. นางสาวปรารถนา  จอกสวรรค์
10. นางสาวปรีญาภรณ์  แหลมคม
11. นางสาวปวีณ์ธิดา  นาคคำ
12. นางสาวปิยฉัตร  เผ่าฉนวน
13. นายพงศธร  หมั่นกิจ
14. นายพลวัฒน์  สมภักดี
15. นายพิทักษ์พงศ์  เชิดกร
16. นางสาวพิมพ์พิไล  ดอยชัยภูมิ
17. นายสถาพร  สมบุตร
18. นายสหัสวรรษ  สีกองแก้ว
19. นายสุภัทร  ทุมรัง
20. นางสาวสุมาศตรา  กันหาเขียว
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
2. นางเข็มคิด  ครบุรี
3. นางทิพย์วรรณ  นามสุข
4. นางสาวธันญา  ตีรชาติ
5. นางสาวพิริยาพร  โสภา
 
1087 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธนานุรักษ์
2. เด็กหญิงจริญญา  ชาวจันทึก
3. เด็กหญิงชมพูนุท  สีมา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายธนพล  สมพงษ์
6. เด็กหญิงธนาพร  ดวงจิตร์
7. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
8. นางสาวปัญญาพร  มนตรี
9. นางสาวปิยะธิดา  ประกอบผล
10. นายภานุพงษ์  ยะประพันธ์
11. เด็กหญิงยุวดี  โครตบำรุง
12. เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
13. เด็กหญิงวรนุช  พงษ์สุวรรณ์
14. เด็กชายวัฒนชัย  คำเสนา
15. เด็กหญิงวุฒิพร  พิสันเทียะ
16. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชำนาญกุล
17. เด็กชายอรรถพร  นามมูล
18. เด็กหญิงอรสา  เหล็กเอี้ยง
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูจอมหิน
20. เด็กชายเจตรินทร์  สนมศรี
 
1. นายสุรจิต  เสาโกมุท
2. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
3. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส
4. นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์
5. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
1088 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญประคม
2. นางสาวกรรณิการ์  เวียงชัยภูมิ
3. นางสาวกุลธิดา  ภูมิคอนสาร
4. นางสาวจิดาภา  แซงวงษ์
5. นายฉัตรตระกูล  ทีนะกุล
6. นายธนชิต  ชูชนะ
7. นายนัฐวุฒิ  แสนโชติ
8. นางสาวนิศารัตน์  นพรัตน์
9. นางสาวบุษยมาส  บุตรลีลา
10. นายพัชรพล  โยธาธรรม
11. นายพีรพัฒน์  นามบิดา
12. นางสาวยุวธิดา  ภูมิคอนสาร
13. นางสาววิยดา  พรมเอี่ยม
14. นางสาวสิรินทรา  ชำนาญมนต์
15. นางสาวสุดารัตน์  แก้วทอง
16. นางสาวสุพรรณษา  เพ็งอังคาร
17. นายหงส์พนา  สายทอง
18. นายอาทิตย์  สิงห์ภา
19. นางสาวเกษริน  ต่อปัญญา
20. นายไตรภพ  เจริญเกียรติ
 
1. นายพัฒนสิทธิ์  วงษ์พรม
2. ส.ต.ท.มนวรรณ์  บุญศรี
3. นางสาวศศภัทร  งาวิจิตร
4. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
5. นางสาววิชุดา  แก้วคำ
 
1089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ทองภูธรณ์
 
1. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
1090 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   ช่วงเชิญ
 
1. นางสาวนริศรา  เหลาสา
 
1091 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรน้อย
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
1092 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงริณภา  ธนาจุมพล
 
1. นางอาภรณ์  กิติพันธยาพร
 
1093 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงรดามณี  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวนันทกานต์  จอกสูงเนิน
 
1094 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   เชื้อจอหา
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แซ่ห่าน
 
1095 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชยาคุณาสิน
 
1. นางลำดวน  แสงวิหค
 
1096 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงบาเรียน  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนพร  จ่าบาล
 
1097 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ไชยสัจ
 
1. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
1098 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์สาย
 
1. นางสรวีย์  แสงสง่า
 
1099 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทิรา  กะตุดเงิน
 
1. นางสาวอนุสรา  จิตรโคตร
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงนุจรีย์  ไปลย์เวทย์
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสุวรรณ
 
1101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พรมจันทร์
 
1. นางเจือจันทร์  ญาติสมบูรณ์
 
1102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.75 เงิน 5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุริภาพ
 
1. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
 
1103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเกิด
 
1. นางสาววรรณวิภา  เผือดนอก
 
1104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายฮิเดกิ  วรรณชาติ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ
 
1105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายีธีรวัฒน์  บุญสอน
 
1. นางกาญจนา  ปรุงเกียรติ
 
1106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.75 เงิน 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดวงหาคลัง
 
1. นายสุชาติ  ตุงชีพ
 
1107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจามร  คุณมั่ง
 
1. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก
 
1108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีโกศล
 
1. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
 
1109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นางสาววรรณวษา  ยืนชีวิต
 
1. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
1110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพงษ์เทพ  บุตตะเขียว
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวอริสา  คำมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แฉล้มไธสง
 
1112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ขันชาลี
 
1. นางลำดวน  แสงวิหค
 
1113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญจดี 1. นายภคภูมิ  อินลอย
 
1. นางสาวศิริศร  วิลาศรี
 
1114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายจักรกฤต  เสนนอก
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
1115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายศรชัย  เฮ้ากอก
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  คูณสุวรรณ
 
1116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายสยาม  อาบจะบก
 
1. นางสาวธนพร  จ่าบาล
 
1117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวอธิตติยา  ขันอาสา
 
1. นายธณภร  ชัยมงคล
 
1118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  พรมาจุ้ย
 
1. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร
 
1119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวเนตรธิดา  อาษา
 
1. นายภูวนัย  หลงพวง
 
1120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวอรรชราภรณ์  พรมคำ
 
1. นายสุริยา  วิเศษแสง
 
1121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธีรภัทร์  บุญกุล
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์
 
1122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวอริสรา  บุญญะรัง
 
1. นายวรัญญู  งวดชัย
 
1123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวประภัสสร  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวชยานันท์  หาวิชา
 
1124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. นายวัฒนา  เทพสุรีย์
 
1. นางสาวลภัสรดา  วรรณพงษ์
 
1125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายก่อวงษ์  ซองวงษ์หล้า
2. เด็กหญิงอาธิตยา  มังกร
 
1. นายถาวร  อดทน
2. นายจักรพงศ์  ทรวงโพธิ์
 
1126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  เบนขุนทด
2. เด็กชายศิวกร  ชัยภักดี
 
1. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
2. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส
 
1127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย
2. เด็กหญิงประกายเพชร  ยศสูงเนิน
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
2. นางสุภาวดี  สุภศักดิพัฒน์
 
1128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กุลเกียรติงามดี
2. เด็กชายอนุยุต  กิจอุดมสุข
 
1. นายเผด็จ  กุลประดิษฐ์
2. นางสาวเหมวดี  เวียงวงค์
 
1129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤตภาส  กาชัย
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  มอญขาม
 
1. นางสุขี  ศรีสกุล
2. นางสำเนียง  เอ็งโอภาสนันท์
 
1130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ชาติชำนาญ
2. เด็กชายธีระภัทร   เต็มวงษ์
 
1. นางเสาวนีย์   สุดตะนา
2. นางรจนา   ฤาชา
 
1131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิณัญตา  อาจนาฝาย
2. เด็กชายพัฒน์ยศ  ขันธกูล
 
1. นางชุติมา  สุราสา
2. นางปราณี  ปิยะวรากร
 
1132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฮามวงศ์
2. เด็กชายธีสิท  แก้ววิจิตร
 
1. นางพรทิพย์  ค้ำยาง
2. นางสาวฐิตาปัณณ์    แซ่ตั้ง
 
1133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายพรมนัส  พุดผึ้ง
2. เด็กหญิงมาริษา  ไตรพรม
 
1. นางสุภาวดี  พงษ์อุดทา
 
1134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฤาชา
2. เด็กชายอริยะ  บุญภูมิ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ
2. นายจิรนันท์  เทินสระเกษ
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ขุนสูงเนิน
2. เด็กชายศศิขันฑ์  แป้นทะยัก
 
1. นางสาวจันทณา  จอกน้อย
2. นางกาญจนา  สีสัตย์ซื่อ
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงธิติพร  รอญศึก
2. เด็กชายวัชรินทร์  วังหาญ
 
1. นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา
2. นายวิทวัส  นาบำรุง
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อมรพรม
2. เด็กชายอภิรักษ์  อุดที
 
1. นายจอมทอง  ศรีสิงห์
2. นายพชรดนัย  มนชะอุ่ม
 
1138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  ประดับค่าย
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ละหานนอก
 
1. นางนิตยา  แพงคำดี
2. นางสาวจินตนา  อภัย
 
1139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุริโย
2. เด็กชายชำนาญ  ริมขามป้อม
 
1. นางชยานันต์  ทวดสุวรรณ์
2. นายสุรเชษฐ์  คำงาม
 
1140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  พันธ์พุฒ
2. เด็กชายศักดินา  จันทะโสม
 
1. นางสาวบังอร  บำรุงเก่า
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กุลด้วง
 
1141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธันย์ธนัช  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ลาประโคน
 
1. นางปุณิกา  จินะขาม
2. นางธัญวลักษณ์  จินดามาตย์
 
1142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรประภา  สุพร
2. เด็กชายนฤดล  ปัดภัย
 
1. นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ
2. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
1143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวราวุฒิ  หาวิชา
2. เด็กหญิงอริษา  วรรณภา
 
1. นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว
2. นางพิมพิชชา  คงโนนกอก
 
1144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชาย ภูดินันท์  กุหลาบขาว
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แป้นบูชา
 
1. นายสิปปกร  สรณ์คูณแก้ว
2. นายสุขุม  คำยา
 
1145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกิตติพัทธิ์  ไชยมีสุข
2. เด็กหญิงอัญชลี  แนบชัยภูมิ
 
1. นางสมพร  โสวิชัย
2. นางอุษนีย์  วรรณชัย
 
1146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 15 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายบุรนัน  ระดากุล
2. เด็กหญิงพราวนภา   ยิ่งกล้า
 
1. นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์
2. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
 
1147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร   มงคล
2. เด็กชายอนันทวัฒน์  กาฬปักษี
 
1. นางพนม  ศรีสกุล
2. นางสาวกฤษณา  คงบุ่งค่า
 
1148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จันแหล่
2. เด็กชายวิทยา  ทาทิพย์
 
1. นางกิต์ธนนันท์  กีรติธนวัตร
2. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
 
1149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสรา  สร้อยกลาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอไธสง
 
1. นายวัชรินทร์  วันทา
2. นายวรปัชญ์  ยินดี
 
1150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์ธีรนันท์
2. เด็กชายกฤษฎา  ภิญโญจิต
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
2. นางสาวศิริศร  วิลาศรี
 
1151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รองพล
2. เด็กหญิงวาสนา  ปลูกชัยภูมิ
 
1. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
2. นางชุลีพร  สังข์ทอง
 
1152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ดงงาม
2. เด็กชายสุธีย์  สาสังข์
 
1. นางอาภรณ์  กิติพันธยาพร
2. นายกุลชาติ  ตรีภูมิ
 
1153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงภูวมินทร์  ภูปองนา
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
2. นางวิลาสิณี  ปิ่นสุวรรณ
 
1154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 17 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายชลชาติ  วิชาจารย์
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อมสุระ
 
1. นางรำไพ  ชนะจอก
2. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
 
1155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 18 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารินทิพย์  อินชู
2. เด็กชายเอกราช  โหวกฉิมพลี
 
1. นางอารยา  ส่งแสง
 
1156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภูวดล  จำรัสจิตร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แจ่มแสง
 
1. นายอดิศร  บุญโนนแต้
2. นายพงศธร  จันเจียวใช้
 
1157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คิดถูก
2. เด็กชายสุทธิพร  ศิริ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายสหเอกล์  พรมภา
 
1158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เก่งนอก
2. เด็กหญิงทรายศิริ  โคกอ่อน
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ณรงค์นอก
2. นางณตพร  โพธิ์นอก
 
1159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อ่อนหนองหว้า
2. เด็กชายวรินทร  แฝงฤทธิ์
 
1. นายสุรพงษ์  ตะกิ่มนอก
2. นางอรุณศรี  ประยูรพันธ์
 
1160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อรชุม
2. เด็กหญิงสุชานันทิ์  เพียขุนทด
 
1. นางภาวนา  นพคุณ
2. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
 
1161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำป้อม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใยยุง
 
1. นายอภิสิทธิ์  สงวนศักดิ์
2. นางชูศรี  ระวิยะวงศ์
 
1162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายจิระพงศ์  กลิ่นจัตุรัส
2. เด็กหญิงสกุณา  พิมพ์อักษร
 
1. นายภูวนัย  หลงพวง
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
1163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจักรกริช  ล้อมทองหลาง
2. นางสาวยามินา  มาสูงเนิน
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นายจักรกริช  แก้ววงษา
 
1164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววนิดา  ป้องขันธ์
2. นายวรวุฒิ  มนต์ชัยภูมิ
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
1165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกานต์พิชชา  จันทร์ชีลอง
2. นายนครินทร์  บุญเลิศ
 
1. นางชุตินิษฐ์  สิทธิบุญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง
 
1166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายอธิบดี  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอารียา  ปิยะวงค์
 
1. นางพรทิพย์  ค้ำยาง
2. นางสาวฐิตาปัณณ์   แซ่ตั้ง
 
1167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายจักรวาล  ชายทวีป
2. นางสาวธมลวรรณ  สารสุ
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
2. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
1168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร   ชัยสิทธิ์
2. นายณัฐกานต์   จีนแพง
 
1. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
2. นางรจนา  ฤาชา
 
1169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐกฤตา  นวชาติ
2. นายวิศาลย์  ธีระศักดิ์วิชยา
 
1. นายเผด็จ  กุลประดิษฐ์
2. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
 
1170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  นรเพ็ชร
2. นายพีรพงษ์  ก้านค้างพลู
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
 
1171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวประภาพรรณ  อุณหทวีทรัพย์
2. นายอาทิตย์  เจียงพุทซา
 
1. นางสุกัญญา  ใจดี
2. นางวุฒิพงศ์  รักอาชา
 
1172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายณัฐพล  นามวงศ์ษา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ขุนภักดี
 
1. นางสาวจันทณา  จอกน้อย
2. นางกาญจนา  สีสัตย์ซื่อ
 
1173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  พาอ้อ
2. นายสัภยา  โลมะบุตร
 
1. นายปฐมพงษ์  บานฤทัย
2. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
 
1174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวทรรศนีย์  เวียงอินทร์
2. นายประณต  งามสกุล
 
1. นางสุภาวดี  พงษ์อุดทา
 
1175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายรพีพัฒน์  สร้อยสนเทศ
2. นางสาววรัญญา  เนตรบุญ
 
1. นายพชรดนัย  มนชะอุ่ม
2. นายจอมทอง  ศรีสิงห์
 
1176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิธร  ศรีทอง
2. นายอภิสิทธิ์  แย้มฎีกา
 
1. นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว
2. นายบุญมี  ธนาไสย์
 
1177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นายชัยกานต์  อินทร์วิชา
2. นางสาวพรรณภา  คบบัณฑิต
 
1. นางอารยา  ส่งแสง
 
1178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกชามาศ  ทองรักษ์
2. นายสุวัชชัย   พูนขุนทด
 
1. นายอุทิศ  หนูเสน
2. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
 
1179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ศรี
2. นายสหภาพ  ไชยสงค์
 
1. นางสาวบังอร  บำรุงเก่า
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กุลด้วง
 
1180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวนุสรา  ขำเขว้า
2. นายเกรียงไกร  บุญกุล
 
1. นางสมพร  โสวิชัย
2. นางอุษนีย์  วรรณชัย
 
1181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 13 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาววันวิวา  สุเสนา
2. นายสุรศักดิ์  ยอสูงเนิน
 
1. นายสันติ  สิงหาพรม
2. นางสาวพัชรี  จันทะจร
 
1182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพิชามญชุ์  ชูสกุล
2. นายันันธพงค์  คำกอก
 
1. นางสาวศศิพัชร์  พงค์ธำรงศักดิ์
2. นางชุติมา  สุราสา
 
1183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวปัณฑ์ชนิตตา  รักกสิกร
2. นายอนพัทย์  จันทร์ธีรนันท์
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
2. นางสาวศิริศร  วิลาศรี
 
1184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายอนันดา  วงษ์สูงเนิน
2. นางสาวอรสา  พัสกา
 
1. นางนิตยา  แพงคำดี
2. นางสาวจินตนา  อภัย
 
1185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิภา  จันทร์สิงห์
2. นายศุภกิจ  วิทยา
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ณรงค์นอก
2. นางณตพร  โพธิ์นอก
 
1186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวธนัชพร  เลาลาด
2. นายปฏิภาณ  เพ็งเลื่อน
 
1. นางกิต์ธนนันท์  กีรติธนวัตร
2. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
 
1187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมะลิสา  วงชาน้อย
2. นายศิริชัย  ตาประดับ
 
1. นายอดิศร  บุญโนนแต้
2. นายพงศธร  จันเจียวใช้
 
1188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายศุภกร  สวามีชีย
2. นางสาวหทัยศิริ  ศรีกุดเลาะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แซ่ห่าน
2. นางกัญญาภัทร  คูณสุวรรณ
 
1189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวรวีพร  ข้อนอก
2. นายวสันต์  ชัยมีแรง
 
1. นายกุลชาติ  ตรีภูมิ
2. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
1190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายณรงศักดิ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาวแว่นแก้ว  ดีน้อย
 
1. นายสิปปกร  สรณ์คูณแก้ว
2. นายสุขุม  คำยา
 
1191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวพรนิภา  สวนดี
2. นายไพศาล  ไทยพ่วง
 
1. นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ
2. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
1192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  วงศ์สามารถ
2. นางสาวสมใจ  ถันลไกร
 
1. นางชุลีพร  สังข์ทอง
2. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
1193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไทยภักดี
2. นายมังกรแก้ว  สิงห์ทอง
 
1. นางภาวนา  นพคุณ
2. นางมยุรี   อักษรจันทร์
 
1194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  แสงกระจ่าง
2. นางสาววิราพร  ศรีเทวสกุล
 
1. นายวัชรินทร์  วันทา
2. นางสาวสุวนันท์  ผาวิชา
 
1195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 17 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวทอฝัน  คุณทรัพย์
2. นายสัญญา  พรประภา
 
1. นายอภิสิทธิ์  สงวนศักดิ์
2. นางชูศรี  ระวิยะวงศ์
 
1196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.8 เงิน 6 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  คุ้มเงิน
2. นางสาวสุภาวดี  รักษาวัง
 
1. นางพนม  ศรีสกุล
2. นางมณีรัตน์  หล้าศักดิ์
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.8 เงิน 6 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญหนุน
2. นายพีระพัฒน์  นามวิจิตร
 
1. นางสุรีย์พร  สมวงษ์
2. นายชัยนาท  พลอยบุตร
 
1198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  กำลังศิลป์
2. นายสุรเดช  โหลภักดี
 
1. นาย วรวิทย์  บ่วงนาวา
2. นางสาวธิติมา  ทองสนิท
 
1199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.4 เงิน 9 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวปฐมวดี  ชาวทอง
2. นายปิยวัฒน์  เขตรบุรี
 
1. นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา
2. นายวิทวัส  นาบำรุง
 
1200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวขวัญฤดี  คำดุลย์
2. นายภาคีนัย  โพธิ์สำโรง
 
1. นางสาวอารยา  โสภาประสิทธิ์ผล
2. นายบัญชา  การนอก
 
1201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัญญาพัชร  เยี่ยมศิริ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  งอกลาภ
3. นางสาวตรงกมล  จินดาดวง
4. นางสาวปุตตะรัตน์  พักสุก
5. นางสาวพัณณ์นิดา  ศิริโรจน์รภัส
6. เด็กหญิงวริศรา  หาญบุ่งคล้า
7. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  รอบคอบครบุรี
8. เด็กหญิงศิรประภา  ตั้งใจ
9. เด็กหญิงสโรชา  ทุ่งฝนภูมิ
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิงห์โนนตาล
 
1. นางผาณิต  ตั้งใจ
2. นางสาวชะนิตา  พรหมลัทธิศร
3. นางสาวชยานันท์  หาวิชา
 
1202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธนะรัตน์
2. นางสาวตรียา  เอี้ยงพังเทียม
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขบัวใหญ่
4. เด็กหญิงปวิชญา  มาตรนอก
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กล้าจริง
6. นางสาวปาริชาติ  ชาติชนะ
7. นางสาวรมย์ธิภา  รักษาภักดี
8. เด็กหญิงวรินทร  เมียกขุนทด
9. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
10. นางสาวเจนจิรา  ตาชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ
2. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน
3. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย
 
1203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ภาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฎฐวี  ไชยเม็ง
3. นางสาวธนัชชา  เรืองหิรัญวนิช
4. เด็กหญิงพิญาดา  ตู้จำรูญ
5. เด็กหญิงมัลลิกา  โทนโต๊ะ
6. เด็กหญิงวรรณษา  เชื้อประเสริฐ
7. เด็กหญิงศุภนุช  เปรมใจ
8. เด็กหญิงสุชญาดา  ภูมิคอนสาร
9. เด็กหญิงอัมรินทร์ดา  ภูมิคอนสาร
10. นางสาวเกศรินทร์   ต่อศักดิ์
 
1. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
2. นายอนุพงษ์  แสงศรีเรือง
3. นางสาวมัจฉา  ภูหัวไร่
 
1204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  หันตุลา
3. เด็กหญิงณัชญา  วิวิจชัย
4. เด็กหญิงปวีณา  ชินขุนทด
5. นางสาวปิยฉัตร  จงรั้งกลาง
6. นางสาวลัทธวรรณ  วิสูงเร
7. นายวันเฉลิม  พุ่มศิริ
8. นางสาวสารินี  ประจิตร
9. เด็กหญิงอณันธิญาต์  พันธุ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  กุมขุนทด
 
1. นางสาวมัลลิกา  หาญอาสา
2. นางสาวณดาภา  ภูมิโคกรักษ์
3. นางปวีณา  จันทร์คำวงษ์
 
1205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ไชยรักษ์
2. เด็กชายตะวัน  ชูจะหมื่น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคนอก
4. เด็กหญิงพิจิตรา  มานะสุวรรณศรี
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขสาเกษ
6. นางสาวมุขสุดา  คงศรีบุตร
7. นางสาวอัญชลีพร  เดชโนนสังข์
8. นางสาวอารดา  ปะตินังเต
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  พลแสน
10. นางสาวเจนวรินทร์  นพธรรม
 
1. นายบุญมี  ธนาไสย์
2. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
3. นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
 
1206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วเมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัฐมล  ชัยจีน
3. เด็กหญิงธิติยา  อินเพ็ชร
4. เด็กหญิงนริสรา  กำลังเหลือ
5. เด็กหญิงนินันทชา  สืบเหล่างิ้ว
6. เด็กชายภาณุพงศ์   อยู่เย็น
7. เด็กหญิงสุจริตรา  ใสหนองเป็ด
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรัทธาคลัง
9. เด็กหญิงอริสา  มาละวงษ์
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ทุมโส
 
1. นางบุษกร  ชมชู
2. นายสุวัฒน์  ถนอมสัตย์
3. นายภานุเดช  สูนเสียง
 
1207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.06 เงิน 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สิงห์คา
2. เด็กชายชนาธิป  สารีผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตราช
4. นางสาวฟารีดา  เถาหล้า
5. นางสาววราภรณ์  โยพันดุง
6. นางสาวศศิธร  วงษ์รำมั่น
7. นางสาวสุภัตรา  จันทะกาว
8. นางสาวสุภาฤดี  อินทร์ยิ้ม
9. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  พีล
10. เด็กชายเบนจามิน  พีล
 
1. นางเบ็ญจมาศ  สารีผล
2. นางกาญจนา  สีสัตย์ซื่อ
3. นางสาวจันทณา  จอกน้อย
 
1208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิงห์บ้านหาด
2. นางสาวณัฐชนา  ฝ่ายเวียงจันทร์
3. นางสาวธัญภรณ์  ดีแซง
4. นางสาวธิดารัตน์  สนธิสัมพันธ์
5. นางสาวธิติญา  อรรถเสนา
6. นางสาวนัฐชานันทน์  สระพิมาย
7. นางสาวพิมพ์พิศา  พึ่งตน
8. นางสาวศิริญญา  ก้านแก้ว
9. นางสาวศิรินันท์  วังหอม
10. นางสาวสุนันทา  คำเกียง
 
1. นายวีระยุทธ  โพธิ์ศรี
2. นางสาวธิติมาทอง  ทองสนิท
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิลศิริวัฒน์
 
1209 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  มอญจัตุรัส
2. นางสาวขวัญชนก  อยู่พรม
3. นางสาวณัฐพร  ปั้นจอม
4. นางสาวตุ๊กตา  ซึมกลาง
5. นางสาวนริศรา  อินปัน
6. นายปัชญา  ทวงลี
7. นางสาวรุ่งไพริน  ถิรเมธีกุล
8. นายวันเฉลิม  งอนสันเทียะ
9. นางสาวอณัศญา  เวิดสูงเนิน
10. นางสาวเกศริน  แสงอุ่น
 
1. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
2. นางสาวเกศริน  เหิกขุนทด
3. นางสาวมนฤดี  พรมสี
 
1210 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บ้งจ่า
2. นางสาวจิราวรรณ  พรหมมานนท์
3. นางสาวนัฐพร  ทองพูล
4. นางสาวน้ำฝน  วงษ์งาม
5. นางสาวพัชราภรณ์  หาญอาคม
6. นางสาววรุณรินทร์  ยะมะหาร
7. นางสาวศิริญญา  แผลงมน
8. นางสาวสกุณกานต์  สวนจันทร์
9. เด็กหญิงอัญชิสา  ประเสริฐชาติ
10. นางสาวเบญจภรณ์  สุวรรณโคตร
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
 
1211 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาติมา  แพงสุดศรี
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ชานนท์เมือง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุทธา
4. เด็กหญิงพัชราภา  กุลแดง
5. เด็กหญิงวรัญญา  ผลพูน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  เสาร์เวียง
7. เด็กหญิงสกาวเดือน  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปานกลาง
9. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะนิตย์
10. เด็กหญิงเนตรดาว  แสงจันทร์
 
1. นางมัจฉา  ศิริพงศ์
2. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
3. นางขนบพร  โลบ้านไผ่
 
1212 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดรัก
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชัยพรม
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันนาเรา
4. เด็กหญิงดวงกมล  บุญพาโชค
5. เด็กหญิงนริศรา  ศรีษะ
6. เด็กหญิงนันทิญา  หิรัญอร
7. เด็กหญิงภัทรดา  ผักบัวแก้ว
8. เด็กหญิงรพีพร  โยปัดทุม
9. เด็กหญิงอภิญญา  ผักบัวแก้ว
10. เด็กหญิงอัญชิสา  อังคณิต
 
1. นายสุฑารักษ์  สิรินันทเกตุ
2. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
3. นางสาวอรอิศรา  กระแสร์
 
1213 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  พงษ์สระพัง
2. นางสาวชนิดา  สีหานุ
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  ประจัญมอญ
4. นางสาวปภัสรา  หนูตอ
5. นางสาวพัชราภรณ์  มาบ้านซ้ง
6. นางสาวมลทราทิพย์  ศรีร่องหาด
7. เด็กหญิงรัตพร  ผ่องสนาม
8. เด็กหญิงสุธิดา  ผ่องสนาม
9. เด็กหญิงอรสา   สิงห์สถิต
10. เด็กหญิงเปรมปรียา  ศิลาเกษ
 
1. นางวาทินี  เรียกจำรัส
2. นายสมพร  โกศิริสัญต์
3. นายสุธี  โคตรศรี
 
1214 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะวะละ
2. เด็กหญิงณัฐมล  มาสำโรง
3. เด็กหญิงดาราพร  พิมพ์พันธ์
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตาลพันธุ์
5. เด็กหญิงภัทราพร  ประยูรชาญ
6. เด็กหญิงยุพิน  โมสืบแสน
7. เด็กหญิงศรัณยา  ธรรมรัตน์
8. เด็กหญิงศรีวิภา  คิดถูก
9. เด็กหญิงสมฤดี  จอมทิพย์
10. เด็กหญิงสาวินี  บาลี
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
2. นางสาวอรณี  นวนศรี
3. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
 
1215 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษร
2. เด็กหญิงฐิติยา  กาสสันเทียะ
3. เด็กหญิงธนาภา  ปิ่นปั้น
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยจันทึก
5. เด็กหญิงพรนภา  แถวเพชร
6. เด็กหญิงพรพรรณ  ร่มจันทร์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
8. เด็กหญิงสายธาร  มิ่งสันเทียะ
9. เด็กหญิงสุนิตา  นนทฤทธิ์
10. เด็กหญิงอรพิม  ราชวัฒน์
 
1. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
2. นายสรวิศ  ศิริมนตรี
3. นายดิศนนท์  อุเทนสุต
 
1216 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรกนก  ลีหะวงษ์
2. เด็กหญิงกษมวรรณ  อนุชัย
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  พิษณุ
4. เด็กหญิงทมลพรรณ  นามวัฒน์
5. นางสาวนภาวัล  วัฒนาธร
6. เด็กหญิงนาตยา  รักษาสัตย์
7. นางสาวมนัชญา  พิทักษ์
8. เด็กหญิงสกายดาว  จันทาพินิจ
9. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
10. เด็กหญิงอาภัสรา  บำรุงนอก
 
1. นายสุชาติ  ทักขิโน
2. นายธัญญมงคล  รติธรรมกุล
 
1217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัชชา   หนันละหาน
2. เด็กหญิงนัทยา  เงืนจัตุรัส
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ์  เม็ดมะ
4. เด็กหญิงบุญสิตา  เถื่อนศรี
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงคราม
6. เด็กหญิงพรพรรณ  จันแหล่
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินทร์งาม
8. เด็กหญิงลลิตา  เทศนอก
9. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพสุต
10. เด็กหญิงสุทัตตา  แตงทรัพย์
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
3. นายวิฑูรย์  ชัยสกุล
 
1218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จุลละนันท์
2. เด็กหญิงชริญญา  นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงชุภาวรรณ  แสนเขียว
4. เด็กหญิงมนสิชา  ฤาชา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตรชัยภูมิ
6. นางสาวสุดารัตน์  แสนท้าว
7. นางสาวอัจฉรา  สวัสดิรักษ์
8. เด็กหญิงอัญชิสา  ประเสริฐชาติ
9. นายโชคทวี  จุลละนันท์
10. เด็กหญิงํธัญญาพร  จุลลนันท์
 
1. นางวัชรีพร  กางการ
2. นายสุขุม  ขุนพล
3. นางอรัญญา  พระสาร
 
1219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  เชิดขนทด
2. เด็กหญิงนิชา  ดังโพนทอง
3. นายบริวัฒน์  สิมมาวงศ์
4. เด็กหญิงประภาพร  โคกสีนอก
5. เด็กหญิงปวีย์ณา  จุมพล
6. นางสาวพาฤดี  เชิดขุนทด
7. นายภานุวัฒน์  หาดไชย
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  กำเนิดบง
9. เด็กชายวรัญญู  ใจเที่ยง
10. นายอนุชิต  ยอดวิโรจน์
 
1. นายเอกลักณ์   บูรณ์เจริญ
2. นายนัฐกร  ทองงาม
3. นายวิเชียร  แสนน้อย
 
1220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  แหลมจันทึก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  การาม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เลขนอก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญคง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีชาลี
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำมา
8. เด็กหญิงสุภาพร  ฐานเจริญ
9. เด็กหญิงสุวิมล  บ่อแก้ว
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางวลัญช์รัชด์  บัณฑิตรัศมิ์
3. นายกิตติ์ธีธัช  บุตรพรม
 
1221 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายชนิตพล  โชคเหมาะ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อนันเต่า
3. เด็กชายทศพล  ภูมิชนะ
4. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงแพง
5. เด็กหญิงมณีนรัตน์  ยอดธง
6. เด็กหญิงรัตนากร  ทีนะกุล
7. เด็กหญิงรินลดา  ก่อกุศล
8. เด็กชายวัชรพล  จูมเพชร
9. เด็กหญิงไอลดา  ปะวะเสนัง
 
1. นางนันทิชา  ฦาชา
2. นายอำนวย  แก่นภูเขียว
3. นายปวิชญา  สิงห์นอก
 
1222 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายกิตติโชค  สังข์ทอง
2. นายชาญชัย  ผ่อนกลาง
3. นายณัฐวุฒิ  บุญมา
4. เด็กชายธนภัทร์  บุตรโรบล
5. เด็กชายปรีชา  มูลอาษา
6. นายพีรพล  มูลทองแสง
7. นางสาวลิเบีย  ชูสุด
8. นายวิภานันต์  รุมดอน
9. เด็กชายศักดา  แก้วหาวงค์
10. นางสาวสุพรรณิกา  อาบสุวรรณ์
 
1. นายสรวิศ  ศิริมนตรี
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  ปราบนอก
 
1223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นราพล
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
3. เด็กหญิงปุลพร  เย็นสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชอบกล้า
5. เด็กหญิงมุกธิดา  คิดดีจริง
6. เด็กหญิงลลิต   ชิตแก้ว
7. เด็กหญิงวิราวัลย์  โพธิญาณ
8. เด็กชายอรรถสิทะิ์  ครองเคหัง
 
1. นายพัชรพล  รัศมี
2. นางขนบพร  โลบ้านไผ่
3. นายวิสุทะิ์  ยศรุ่งเรือง
 
1224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ปลูกชาลี
2. เด็กหญิงชนพิชา  สามหมอ
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชาติศรี
4. เด็กหญิงช่อแก้ว  เจริญชัย
5. เด็กหญิงฐิติกา  ดิเรกศรี
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  ปลื้มสุด
7. เด็กหญิงปุณยนุช  จ่ายจันทร์
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ฤาชา
9. เด็กหญิงลักขณา  โครวัตร์
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  ต่อสกุล
 
1. นายนคร  แสงทอง
 
1225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐทิยา  ศรีอัดชา
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  อินทโชติ
 
1. นางนงลักษณ์  คะมาวิวัฒนานนท์
2. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา  สิงหบูลย์
 
1226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เก่งกาญจนวรัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  วันกลม
 
1. นายสายัณย์  เนียนไธสง
2. นายณัฐวุฒิ  พื้นดอนเค็ง
 
1227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิภา  แสงนุรักษ์
2. เด็กหญิงเณริศา  มาโนนทอง
 
1. นายวิษณุ  สิงห์สกล
 
1228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  จำนงค์ชอบ
2. เด็กชายรักษ์ตระกูล  ภิญโญศักดิ์
 
1. นายประยุทธ  ประสานพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน
 
1229 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิตรชอบ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภิรมย์กิจ
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
1230 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภณัฐ  ญาณปัญญา
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  อุดทา
 
1. นางจิรภิญญา  พูนประสิทธิ์
 
1231 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อุ่นใจ
2. นางสาวเมธิตา  ชาลีรักษ์
 
1. นายชลวัฒน์  เมฆหมอก
2. นายสิงหะ  ปิ่นวิเศษ
 
1232 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสรา  โยธะการี
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  เปล่งวรรณ์
 
1. นายสมบัติ  มัททวีวงศ์
2. นายนิธินัย  ทองวิไล
 
1233 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงการะเกด  ชำนาญพงษ์
2. เด็กหญิงอารียา  ประยูรหาญ
 
1. นางขนบพร  โลบ้านไผ่
2. นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ
 
1234 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายพีรพล   พัดมงคล
2. เด็กหญิงวริศรา   สุดทอง
 
1. นายพชร  รอดไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยศสรัล  ชื่นอารมย์
 
1235 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายปรีดาภรณ์  หอมเสด็จ
2. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์วิเศษ
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
2. นายไพรัตน์  มีสำราญ
 
1236 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณวงศ์
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  ชวดชัยภูมิ
 
1. นายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
2. นายณัฐพล  เจริญยิ่ง
 
1237 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  ชัยมีแรง
2. เด็กหญิงอรวี  พรมผา
 
1. นายยุทธกานต์  โพธิ์หนองคูณ
 
1238 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ลานขามป้อม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมาเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  เกียนแก้ง
 
1239 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงพรธิดา  การเขว้า
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่าจันทร์
 
1. นายสันต์ชัย  เรืองวรรักษ์ศิริ
2. นางนิภานันท์  นันธิประภา
 
1240 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราพร  ชะเอมหอม
2. เด็กหญิงสุนารัตน์  แสนจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  มีพงษ์
2. นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว
 
1241 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กำเนิดจอก
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  โพธะนัง
 
1. นายอภิเดช  ทิพย์สุนา
2. นายประสงค์  ปักษา
 
1242 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เสาะสาย
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางกัลยาณี  พั้วพวง
2. นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง
 
1243 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  หาดขุนทด
 
1. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
2. นายสรวิศ  ศิริมนตรี
 
1244 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ลาวรรณี
2. เด็กหญิงวรัญญา  หาแก้ว
 
1. นายจักรี  สันประภา
2. นางสาวนิตยา  เกษชฎา
 
1245 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร   ทาแก้ง
2. เด็กชายสรวิชญ์   ปลื้มกมล
 
1. นายณัฐชัย  เรียกจำรัส
 
1246 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สนวา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญนาค
 
1. นายการุณ  วัฒนโสภณวงศ์
 
1247 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายขนิษฐา   กิจรัตน์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ว่องไว
 
1. นายสุนทร  นวลงาม
2. นายกัมพล  อ่านนอก
 
1248 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  จิตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงศุภักษร  พาลี
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วอทอง
 
1249 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุภาพ
2. เด็กหญิงพรธิดา  นิสัยตรง
 
1. นายพยุงศักดิ์   นรานอก
2. นางนภา  นรานอก
 
1250 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สังข์สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  สังข์สัมฤทธิ์
 
1. นายเทพพร  ร่างเจริญ
2. นายอภิชาต  ศรีระทัต
 
1251 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ร่มขาว
2. เด็กหญิงสุภาพร  หอมจันทึก
 
1. นายอรุพงษ์  จวบศรี
2. นายสิรวิชญ์  ดีกาว
 
1252 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แนบตู้
2. เด็กหญิงภานิดา  หงส์ประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  ดงเทียมสี
 
1253 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมจันทร์
2. เด็กหญิงลิตา  มีสมบูรณ์
 
1. นายวัชรพงศ์  แสงสง่า
2. นายณัฐพล  ขุนนนท์
 
1254 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงพิไลพร  นาคาแก้ว
2. เด็กหญิงสุมาลี  อุนาวงค์
 
1. นายสุภิเดช  ภูมิฐาน
2. นายเจมบอลย์  อักษร
 
1255 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงนพมาศ  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์ไทย
 
1. นางสาวอุษณีย์  ขวางนกขุ้ม
2. นายประครอง  อุดมบัว
 
1256 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองอยู่
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาโม้
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นายฤทธิไกร  ใจดี
 
1257 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปรินทร์ดาภรณ์  มณีนิล
2. เด็กหญิงเปรมสุดา  นิ่มเจริญ
 
1. นายจรัญ  วงพิมล
2. นางสาววิไลย์ลักษณ์  คงชูดี
 
1258 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาว กฤษติยาธร  บัวใหญ่
2. นางสาวภาวิณี  ประสมศรี
 
1. นางนันทิชา  ฦาชา
 
1259 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายนิติพล  พีภูเขียว
2. นางสาวอารียา  นาลาด
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ป้องปทุม
2. นางสาวทิพาพร  ศรีวรรณ์
 
1260 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวชฎามาศ  ตรีเนตรไพบูรณ์
2. นางสาวณันธิตา  มาลาชาติ
 
1. นายนิรันดร์  บุญชู
2. นางสาวสิริภา  พุทธชู
 
1261 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปฐวี  กระจ่างศรี
2. นางสาวเพียงฟ้า  พันธุ์ยาง
 
1. นางขนบพร  โลบ้านไผ่
2. นายเจนณรงค์  ดวงทองมา
 
1262 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  มารศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงงาม
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
2. นายไพรัตน์  มีสำราญ
 
1263 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุจารี  นาคคำ
2. นายเมธานนท์  แก้วกระจ่าง
 
1. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโรจน์
2. นายจิระชัย  รังสิยานนท์
 
1264 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวภูริตา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวสุดารัตน์  การดื่ม
 
1. นายเฉลิมชัย  นครไชย
2. นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า
 
1265 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร์  กองอุดม
2. นายบุณพจน์  ซาเขียว
 
1. นายจักรี  สันประภา
2. นางสาวนิตยา  เกษชฎา
 
1266 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นางสาวมินตรา  หว้าพิทักษ์
2. นางสาวสุภาวดี  พลศรี
 
1. นางสาวอุษณีย์  ขวางนกขุ้ม
2. นายประครอง  อุดมบัว
 
1267 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  ขำชัยภูมิ
2. นางสาวเพชรไพลิน  อินแสง
 
1. นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง
2. นางกัลยาณี  พั้วพวง
 
1268 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เจนดง
2. นางสาวประภัสสรา  ศึกสงคราม
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วอทอง
 
1269 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายศรัณย์  งามสันเทียะ
2. นายสุธิศักดิ์  มาตรังศรี
 
1. นายบุญหลาย  ชัยมีแรง
 
1270 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายณัฐดนัย  วังกุ่ม
2. นางสาวณัฐธิดา  บุตรดี
 
1. นายโกสินทร์  อำคาศักดิ์
2. นายจรูญ  เฝิงสูงเนิน
 
1271 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คนไว
2. นางสาวดวงนฤมล  ประนาโท
 
1. นายพชร  รอดไธสง
2. นายณัฐพงษ์  กาบคำ
 
1272 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาววธิดา  ปิตบุตร
2. นายสัญญา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายทวีศักดิ์  หิรัญ
2. นายดุสิตร์  ทิพย์รักษ์
 
1273 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายวีรพงศ์  พลเดชา
2. นางสาวสุนิสา  ขีณีจันทร์
 
1. นายสุธี  โคตรศรี
2. นายอดิศร  คำจันทน์
 
1274 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หีบขุนทด
2. นางสาวปิยมาภรณ์  ชิขุนทด
 
1. นายนิยม  เอกบุตร
 
1275 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์สกุล
2. นางสาวศิริกานต์  เพียโคตรแก้ว
 
1. นายสุภิเดช  ภูมิฐาน
2. นายเจมบอลย์  อักษร
 
1276 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ยศรุ่งเรือง
2. นางสาวจินคนา  บุญปก
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
 
1277 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวธันยพร  สิทธิบุตร
2. นางสาววิมลศิริ  ไตรศิวะกุล
 
1. นายสมภพ  เก่งกว่าสิงห์
 
1278 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  จันทร์ทา
2. นางสาววันรุ่ง  เคหะฐาน
 
1. นายวัชรพงศ์  แสงสง่า
2. นายชัยวัฒน์  อุชาดี
 
1279 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวจุฑารัตน์  งามวงศ์
2. นายนำพล  บุญมาก
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
 
1280 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายพิชิตชัย  แสงฤทธิ์
2. นายภานุมาศ  สามหมอ
 
1. นายปริญญา  ดงเทียมสี
 
1281 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวปาริมา  หงษ์ไทย
2. นางสาวศิรัญญา  ปาทา
 
1. นายสุนทร  นวลงาม
2. นายกัมพล  อ่านนอก
 
1282 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวจีราวรรณ  วิไลวรรณ์
2. นางสาวพลับพลึง  โนนเดช
 
1. นายบุญยงค์  เหล่าขวัญสถิตย์
 
1283 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอาพรรณนุช  ชาวสวน
2. นางสาวอาภัชรีย์  รักษาภักดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
2. นายปิยชัย  พับขุนทด
 
1284 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวณลิรัตน์  ศรีบุญมา
2. นายธณวัฒ  ศรีขุน
 
1. นายสรวิศ  ศิริมนตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  ปราบนอก
 
1285 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกุลนิดา  พรมพาน
2. นางสาวจิราภรณ์  แสนท้าว
 
1. นายฐานวัฒน์  ตรงประสิทธิ์
 
1286 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวรจนา  จำรัสกุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โสภา
 
1. นายพยุงศักดิ์   นรานอก
2. นางนภา  นรานอก
 
1287 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  ผ่านสอาด
2. นางสาวอัมพร  สุขประเสริฐ
 
1. นายการุณ  โสภณวงศ์
 
1288 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ชำนาญผล
2. นางสาวสุภิกา  หิรัญคำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สารีสาย
2. นายชัยวิทย์  ต่อติด
 
1289 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวน้ำฝน  ปาปะโน
2. นางสาวสพรรณษา  ศรีเดช
 
1. นางสาวจินตนา  มีพงษ์
2. นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว
 
1290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  มองฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ศรสิทธิ์
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
1292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเพียร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
1293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสังข์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์นาค
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอธินันท์  ชนะหาร
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
1296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงนัฐนรี  ป้อมกลาง
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
1297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงอภิญญา  นามสพุง
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัศมิ์  ผิวผ่อง
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
 
1299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอรนุช  เกาะห้วยบง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
1300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ชะชิกุล
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงสุชิรา  เกตุขุนทด
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนรเศรษฐ  พิขุนทด
 
1. นางสาวบังอร  อินสำราญ
 
1303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชนเวียน
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายศักรินทร์  คำศรี
 
1. นางรวงทอง   ประยูรคำ
 
1305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจินตวรรณ  จันทะหาร
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
1306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงยุวรรณดา  ชนะชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  เขตจตุรัส
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญจดี 1. เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงศ์
 
1. นายคมเพชร  สิงห์กระโจม
 
1309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจิรายุทธ  แสวงชัย
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
1310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์   ดวงตา
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
1312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  กินขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นายสิทธิศักดิ์  พรหมดีราช
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
1314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาววิลาวัณย์  เพียวิเศษ
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
 
1315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  รักดีศิริสัมพันธ์
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายคมกฤษณ์  ศิริหงษ์
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  ผลทิพย์
 
1. นางรวงทอง   ประยูรคำ
 
1318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายชัยวัฒน์  ลาดภักดี
 
1. นางสาวสุมิตตรา  พงษ์จำนงค์
 
1319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  ทุมแก้ว
 
1. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
1320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอธิมา  โข่พิมาย
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
1321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวสุพรรณิการ์  รองศักดิ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายอภิชาติ  ผดุงโชค
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายอภิรัตน์  อินทุรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพิริยากร  หินอำคา
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
1325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภาวิไล  ศรีพลกรัง
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ปราบพาล
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
1329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศิริินอก
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถมมา
 
1. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
1331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงสมฤทัย  พันลำ
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายทรัพยากร  คบสหาย
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
 
1333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียผิว
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณดา  เกยแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
1335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงภักคิราพร  ชินเขว้า
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิตาภา  โมกศิริ
 
1. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
1337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  แก้วบัณฑิต
 
1. นางปาริชาติ  ธีรกุล
 
1338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ฝาชัยภูมิ
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   สร้างการนอก
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
1340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงอรุณ
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แข็งแอ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
1342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายพลบุตร  คอนสุวรรณ
 
1. นางรวงทอง   ประยูรคำ
 
1343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  บ้งจ่า
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายสุธี  ผานิล
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
1345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  อันพิมพ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
1346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายชนะกร  จ่าจำเริญ
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
1347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชลธิชา  กลั่นเมฆ
 
1. นายมณฑณัช  ุบุญปลูก
 
1348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวกุลฑีรา  จันน้ำใส
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
1349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวศุภรัตน์  พันแซง
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
1350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  นามประภัย
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวภิรมย์พร  แก้วพะเนาว์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี   มาเที่ยง
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
1354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ณรงค์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ป้อมจัตุรัส
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวพรไพลิน  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวพีรภรณ์  ฉากงาม
 
1. นางรวงทอง   ประยูรคำ
 
1358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายฐิติวัฒน์  พิพิธกุล
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
1359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ชาติเผือก
 
1. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
1360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวสุกัลญา  ทาโนนรัมย์
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  วงศ์ศิลา
 
1. นางสาวธีรินทร์  ใบลี
 
1362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายฤทธิศักดิ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายพิสุทธิ์  อำภาวงษ์
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวแพรพรรณ  หรรษา
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
1365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวศิริกานต์  เทียมทัน
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวน้ำตาล  ช่วยงาน
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
1368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายพฤกษณัฏฐ์  ทรงชุ่ม
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวิราณี  บึงอ้อ
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
1371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายเศรษฐา  สุขบัว
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
1372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ใยโนนตาด
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
1373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  โมมขุนทด
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  ทวีลาภ
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ช่วยรักษา
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงโชติรส  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
 
1377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
1378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สังข์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงญาดา  ข้าวปั้น
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลุมไธสงค์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
1381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยศวดี  ยศสุนทร
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
1382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญสะอาด
 
1. นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์
 
1383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงจิราพร  คงโนนกอก
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงไพริน  พุทธแสน
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนพินิจ
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
1387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปิยนัน  ศรีธรรมมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายมินธดา  ฆ้องโนนแดง
 
1. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
1389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวศิรินธร  คุณาประถม
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายอภิเดช  ศรีบุรินทรื์
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
1391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายโยธิน  ชัยจันทึก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  ฟากหนองดู่
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวภูสุดา  โชตินิติวัฒน์
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววรนุช  บุดสีเขียว
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวศิริรัตน์  พูนประสิทธิ์
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
1396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายพงษธร  เสียงเย็น
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
1397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวศศิกานต์  ลุมไธสงค์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
1398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวกมลทิพย์  กันจินะ
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวณิชกานต์  ทิชาชาติ
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายนวมินทร์  ศรีบุรินทร์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นายธีรยุทธ  น่วมตุ่น
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวบัวหลัน  สู่โนนทอง
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวธัญลักษณ์  ชาติประมง
 
1. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
1404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสมอพิทักษ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
1405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำเบ้าเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสุธิตตา  เผือกเพ็ง
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
1407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธนากร  หิรัญเขว้า
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
1408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชานนท์  บุญกุล
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศาสตร์กลาง
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายเทวราช  แก้วกองนอก
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายคมกฤช  ปะศรีทะโก
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงญาดา  ขาวปั้น
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีตะ
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
1415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวัฒนโชติกุล
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
1416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันทิพา  เพ็ชรแท้
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงพิยดา  นันทะรัตน์
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงไพริน  พุทธแสน
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายวรุตม์  ฉิมขุนทด
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญศักดิ์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ฤาคำหาญ
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
1422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  นามพิมล
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวปิยธิดา  เลขนอก
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
1425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนรัตน์  ชำนาญ
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
1426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายกฤษดา  เต้หนองเป็ด
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวสุภาวดี  คงบุญวาท
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายเอเธน  เจนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นายวรพจน์  ทุ่งจันทร์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวเสาวรีย์  สีมา
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
1431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายภูวเดช  พันธ์ไธสง
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวภาวินี  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นายสถาพร  คงโนนกอก
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาววิลาวรรณ  สมางชัย
 
1. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
1435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายศตวรรษ  ดีกระจ่าง
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายคุณากร  สุขสำราญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
1437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายชัยมงคล  สีมาเพชร
 
1. นางสาวสุมิตตรา  พงษ์จำนงค์
 
1438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาววรนุช  ไทยธานี
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  มหานิล
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายอดิศักดิ์  ศรฤทธิ์
 
1. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
1441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกฤษฎา  บุญภูมิ
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
1442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวศศิกานต์  ลุมไธสงค์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
1443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ถาวรสุข
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนรินทร์  เติมผล
2. เด็กชายสิทธิชัย  แพนพัด
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
2. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
1445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรายุ  สงรัมย์
2. เด็กหญิงวิชชุดา  สิมจัตุรัส
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
 
1446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพันพษา  ม่วงผุย
2. เด็กหญิงวรกมล  โพธิ์งาม
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
 
1447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงแพวา  พูนหนองแวง
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กิจขุนทด
 
1448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรมาทขาว
2. เด็กหญิงแคททรีน  เดวีส์
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
2. นายกฤษณพล  ศรีใส
 
1449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  กุลเททอง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สาระภูมิ
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลกิ่ง
2. เด็กหญิงธีริศรา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
2. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
1451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ครองโชค
2. เด็กชายสุทธิสาร  สีสังข์
 
1. นายธีระ  เลิศอาวุธ
2. นางสดใส  เลิศอาวุธ
 
1452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คอนสิงห์
2. เด็กชายสันติพงษ์  งอกนาวัง
 
1. นายธงชัย  สุมะนะ
 
1453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทิพากร  อ้อชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรินดา  โกสีนาม
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
2. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ทวีผ่อง
2. นางสาวพิยดา  แซ่พัน
 
1. นางรวงทอง   ประยูรคำ
 
1455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสวรรค์    
1456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  รอดจันทึก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพรรษา  ปานนอก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
1459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวัฒนโชติกุล
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีวัน
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
1461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  บุญภูมิ
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนรัชต์  แสงขุรัง
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
1463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายนวพล  สมสามาลย์
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีละออง
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
1465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายสรไกร  สุโนนทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
1466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิมล  เทียมจตุรัส
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนภัษรา  เจริญชีพ
 
1. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
1468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  นามสา
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปิยะดา  ยุคะลา
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพรยุพา   พงษ์สพัง
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
1471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดวงตา
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
1472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายธัญวุฒิ  ขำหินตั้ง
 
1. นายธงชัย  สุมะนะ
 
1473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายทองพรรษา  วงศ์ซา
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วกาลง
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัสสุดา  เหล็กขำ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
1476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงศิริญากร  ใจนา
 
1. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
1477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พาหนองเป็ด
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
1479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  มาลา
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
1480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายปริญญา  ยอดกระโทก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
1481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายวรวิช  สนิทไทย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
1482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
1483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวศุภลักษณ์  พาภักดี
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวลิสา  ภูงามดี
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
1485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวรุ่งสุดา  ปล้องยาง
 
1. นางสาวบังอร  อินสำราญ
 
1486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายสุธีวัฒน์  มีชัย
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
1487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวศิริญาพร  พรมดี
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
1488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวสิริพร  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
1489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนราศิริ  กู่ชัยภูมิ
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
1490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพิยดา  นาคขุนทด
 
1. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
1491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวปุณยภา  พงษ์สะพัง
 
1. นางสาวธีรินทร์  ใบลี
 
1492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวเก็จนภา  เจียสันเทียะ
 
1. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
1493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวกนิษฐา  จินชัยฌนา
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
1494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวคัมภีรพรรณ   บุญจันทร์
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
1495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายพิทักษ์  รีภูเขียว
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
1496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นายสาธิต  ฉายศรี
 
1. นายภานุรัตน์  มองฤทธิ์
 
1497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวพัชราพร  เหมียดไธสงค์
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
1498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  น่านมูล
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
1499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายชโยโดม  ยุทธหาร
 
1. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
1500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายจิราเจตน์  เวียงดอนก่อ
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายปัญญา  พรหมสารเมฆ
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
1502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกรกต  สอนชัยภูมิ
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
1503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนปัญจดี