สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 40 1. นางสาวปัฐมา  โสภาพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาตา  บุบผาดี
 
1. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 1. นางสาววลัยภรณ์  ชาตรี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 31 1. นางสาวธัญญรัตน์  ท่าหาร
2. นางสาวปัณฑิตา  บุษดี
3. นายศุภฌาน์  บุดดาแพน
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ธิตะโพธิ์
 
1. นางเปรมฤทัย  พรหมกสิกร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 24 1. นางสาวประเสริฐพร  นนทะศรี
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวศศิวิมล  เคนสิน
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 16 1. นางสาวจิราพร  นันตะวัน
2. นางสาวทิพย์สุดา  บุตรจันทร์
3. นางสาวนิรันดร์รัตน์  ราชบัวพันธ์
4. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
5. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
6. นางสาวรังรอง  โคตรบุดดี
7. นางสาวรัตนา  บุญคำภา
8. นางสาวรุจีรัตน์  ราชบัวพันธ์
9. นายวัชรพล  แก้วคูณ
10. นางสาววิภาดา  บุญส่ง
11. นางสาวศิริรัตน์  ทานาฤทัย
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นางสุดาพร  ฤทธิสิงห์
3. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
4. นางธันย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
5. นางวิมล  ผ่องแก้ว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72 เงิน 52 1. นางสาวชนากานต์  แดงโสภา
2. นายชยธร  บุบผาดี
3. นางสาวชัญญานุช  บุตรอ่อน
4. นางสาวนรีกานต์  จันทคุปต์
5. นายประวิตร  แผ่ผล
6. นายปรีชา  ท่าหาญ
7. นางสาววริศรา  คุณพงษ์
8. นางสาววิราภรณ์  พิมสุตตะ
9. นายวิศรุต  ป้องภัย
10. นางสาวเกษประทุม  จรูญแสง
 
1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบก่ำ
3. นางสาวจิตฐิกาญจน์  บุญเลิศ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 1. นางสาวกุลณัฐ  โคตรสา
2. นางสาวกุลธิดา  บัวนิล
3. นางสาวปราณี  ชูญาติ
4. นางสาววรรณิดา  จันทารุณ
5. นางสาววิภาดา  อ่่อนเนตร
 
1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางวิมล  วงค์ปัดสา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ขันตรีเรือง
2. เด็กหญิงพราวนภา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงพัชรี  พรมโพธิ์ทิน
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
2. นายรติชัย  ทีฆะ
3. นายอำพล  ตาดี
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 26 1. นางสาวกนกอร  ก้อนคำ
2. นายนัฐพงษ์  สัมมาวงศ์
 
1. นายชิณกร  พวงคต
2. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายปนะวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
2. นางสาววลัยภรณ์  ทองทัพ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นายชิณกร  พวงคต
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กชายขวัญชัย  ลาดโพธิ์
2. เด็กชายวิชยา  สีงาม
3. เด็กชายเทวินทร์  คุณสวัสดิ์
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นางวรนุช  เชื้ออ่อน
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 1. นายจิราวุฒิ  เบ้าน้อย
2. นายอมร  สุภาษร
3. นายเอกรัตน์  คนฉลาด
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นายวรพล  มีมา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 49 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์  อัดแสน
2. เด็กหญิงพรวิภา  กำไรงาม
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปุระกรณ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมอินทร์
 
1. นางจิราพร  สอวิหก
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยะโอชะ
2. เด็กชายจเร  ชาตรี
3. เด็กชายตรินวัตน์  จันทาลุน
 
1. นางจิราพร  สอวิหก
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบก่ำ
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงนริศา  แฝงกลิ่น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 38 1. เด็กชายธีระศักดิ์  อินทร์หอม
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 1. นางสาวทักษิณา  เดชป้องหา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
2. นางสาวศิริขวัญ  อินโสม
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 13 1. นายนาวิน  รูปแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทาดี
 
1. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
2. นายอาทร  จันทร์แรม