สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 19 1. นางสาวไอศ์ลดา  ดอนเส
 
1. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  นาโสม
 
1. นายณพหลกนก  เภาพานต์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนรีภร  นาผม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 30 1. เด็กชายณัฐภัทร  สีนา
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงสุวรรณณี  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 32 1. นายวุฒิชัย  นาเพชร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.5 ทอง 32 1. นางสาวกัลยาณี  โกสิลารัตน์
2. นายกิติพันธ์  พรหมลับ
3. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
4. นางสาวจิราพร  พงษ์คำพันธ์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์โสภา
6. เด็กชายจีรศักดิ์  นารีคำ
7. เด็กชายชัยชนะ  หล้าโคตร
8. นายชานุวงศ์  ตุเกตุ
9. นายณัฐวุฒิ  ไสยรส
10. นางสาวดวงชีวัน  ปารมี
11. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
12. เด็กชายนาวิน  นามมูล
13. เด็กชายนิติภูมิ  พงษ์พันธ์
14. นายปฐมพงษ์  พลบุตร
15. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
16. นายพงศกร  ชัยป่ายาง
17. เด็กชายพงษ์เพชร  นาแพง
18. นายพรมบดินทร์  ปัชชาเขียว
19. นายพิบูลย์  เวชนันท์
20. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
21. เด็กชายภัคพงษ์  พลสงคราม
22. เด็กหญิงภัทรมน  คำชมภู
23. นางสาวภาวิณี  เลงไธสง
24. นางสาวภาวิณี  แพไธสง
25. นายยุทธนา  ทิพย์ทอง
26. นายรัตน์ธิพงษ์  วงษ์นอก
27. นางสาววรรณวิษา  นามลิวัน
28. นางสาววาสนา  สิงหศรี
29. นายวิศรุช  ศิริโกสุม
30. เด็กชายวีรยุทธ  เส้นสิมลา
31. นางสาวศิริลักษณ์  ระมนตรี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุ่งแฝงกลาง
33. นายสุนิตา  สุโพธิ์
34. นายอภิวัฒน์  ใจดี
35. นายอร่ามพงษ์  จำเริญโชค
36. เด็กหญิงเกสรา  มะปะโพธิ์
37. นายเมธาสิทธิ์  วโรภาสธนไพศาล
38. เด็กชายเรวัต  สายละคำ
39. นางสาวเสาร์วรีย์  บัวกระโทก
40. นายเอกรัตน์  ปารมี
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
2. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
3. นางสุปรีดา  ประภาการ
4. นายวีรดนย์  หอมทอง
5. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
6. นายณพหลกนก  เภาพานต์
7. นางจินตนา  หางาม
8. นายสำเริง  นันหมื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 20 1. เด็กชายวันพรฎ์พรม  สุวคุณ
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 30 1. เด็กหญิงกนกพร  ผันผาย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ผาค้อ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมเกตุ
4. เด็กหญิงพนิดา  สละ
5. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  โสภาอริยกิตติ์
6. เด็กหญิงสิรีธร  ปัสสาวะโก
7. เด็กหญิงอรญา  วันทองดี
8. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แสนชารี
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
3. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
4. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 22 1. นางสาวชัญญานุช  กฤษณา
2. นางสาวนิตยา  บุตรี
3. นางสาวพรทิภา  ผิวนอก
4. นางสาวศุนิตา  สุโพธิ์
5. นางสาวสุภาวดี  ฮาดกัญญา
6. นางสาวอรทัย  ด้วงศาลา
7. นางสาวอาทิตยา  หาดสูง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
3. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
4. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติยา  นิลชา
2. นางสาวขวัญฤดี  อามาตย์
3. นางสาวดวงชีวัน  ปาระมี
4. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
5. นายพงษกร  ไชยป่ายาง
6. นางสาวพรนภา  ชิดโคดสูง
7. นายพิทักษ์พงษ์  พรหมอินทร์
8. นายยุทธนา  ธาตุแสง
9. นางสาวยุพเรศ  แถวลีลา
10. นางสาวศิริลักษณ์  อินทะนัย
11. นางสาวสุขสวัสดิ์  วันทองนาค
12. นางสาวสุพัตรา  รื่นรมย์
13. นางสาวอนงค์นุช  พลแสนทอง
14. นายอรรถพล  แซ่โค้ว
15. นายเอกรัฐ  ปาระมี
16. นางสาวแพรวพราว  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
3. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
4. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงพล  แก้วภักดี
2. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
3. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
4. เด็กชายภูวมินทร์  ผุยเต้า
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 45 1. นางสาวแอนนาริช  โสดา
 
1. นางสาววิรญา  จันทร์ห้างหว้า
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 30 1. นางสาวกฤติยา  หล้าโน
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.17 เงิน 30 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสา
2. เด็กหญิงประกายดาว  มาตย์นอก
 
1. นางสาวขวัญฤดี  คลังบุญวาสน์
2. นางสาวอุไร  จันทิมา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 33 1. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภิษรา  เชื้อศีรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 17 1. นางสาวนริศรา  ชยมชัย
2. นางสาววศินี  กอไม้
3. นางสาววิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์