งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
- ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุม เฉพาะในวัน เวลาตามคำสั่ง สพม.32 ที่ 570/2560
  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ จุดแข่งขัน
- หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละกลุ่ม ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มดำเนินการ
  กรอกคะแนนผ่านระบบ แล้วให้นำเอกสาร หลักฐาน รวบรวมส่งไว้ ณ กองกลางของจุดแข่งขัน 
  เพื่อรวบรวมส่งต่อที่ เลขานุการจัดการแข่งขัน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ภายในวันที่ 8 ต.ค.60

จุดแข่งขันที่ 1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาค
   1.ภาษาไทย /เรียนรวมภาษาไทย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ณ อาคาร 3
      นายไพศาล  สังกะเพศ  ผอ.โรงเรียนลำปลายมาศ        โทร. 085-1040488
      นายวรากร  เสนามาตร์   ผอ.โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   โทร. 081-5795753
      นางสาวพรนภา แซ่ตัง   ครูภาษาไทย (บ.พ.)     โทร. 087-2555521
   2.คณิตศาสตร์ ณ อาคาร 5 และอาคาร 10
      นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช  ผอ.โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ โทร. 080-7228777      
      นายเชษฐชัย  ซุนรัมย์    รอง ผอ.โรงเรียนธารทองพิทยาคม
      นายอมฤทธิ์  บุพโต       ครูคณิตศาสตร์ (บ.พ.) โทร. 083-4647022
      นางจริยา  โยคะสิงห์      ครูคณิตศาสตร์ (บ.พ.) โทร. 081-8798935
   3.1 ทัศนศิลป์-เรียนรวมศิลปะ ณ อาคาร 6 และถนนหลังอาคาร 2
      นายวิรัตน์  แสงกุล            ผอ.โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  โทร. 087-2395333
      นายสมเกียรติ  เสียงวังเวง  ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
    3.2 ดนตรี-ขับร้องเพลง ณ โดมและเวทีชั่วคราวหน้าอาคาร 9
      นายประภาส  สนิทรัมย์      ผอ.โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  โทร. 089-6295855
      นายจิระพงษ์  วัชเรนทร์วงศ์ ผอ.โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม  โทร. 091-0199801
    3.3 นาฏศิลป์-ดนตรีไทย ณ หอประชุมทิวสน
      นายโยทิน  สุดหอม          ผอ.โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม (นาฏศิลป์) โทร. 083-1241586
      นายวีระศักดิ์  พินิจ            ผอ.โรงเรียนพระครูพิทยาคม (ดนตรีไทย) โทร. 087-3788448
    4.ภาษาต่างประเทศ
       นายปัณณทัต  วิวัตรชัย     ผอ.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โทร. 089-7178241
       นายบุญหนา  อินทร์สิลา    ผอ.โรงเรียนชำนิพิทยาคม  โทร. 081-8767793
       นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า  ครูภาษาต่างประเทศ (บ.พ.)โทร.087-4400888
    5.ศิลปวัฒนธรรม
       นายสุเทพ  จำเนียรกุล     ผอ.โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โทร. 088-1073987
                                        หรือโทร. 082-3666791
  จุดแข่งขันที่ 2 โรงเรียนภัทรบพิตร
   1.สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ และห้อง 222
      นายบุญชาย  โชยรัมย์    ผอ.โรงเรียนสองห้องพิทยาคม โทร. 082-1512852
      นายชมชน วุฑฒยากร    รอง ผอ.โรงเรียนภัทรบพิตร โทร. 089-5793211
      นายชยพล  ไชยโย       ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
   2.หุ่นยนต์ ณ อาคารคอมพิวเตอร์
      ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล    ผอ.โรงเรียนภัทรบพิตร โทร. 081-0640640
      นางพลอยไพลิน  สว่างพล   รอง ผอ.โรงเรียนภัทรบพิตร
      นายบรรลุ  ช่อชู                 ครูโรงเรียนภัทรบพิตร โทร. 091-8314381
   3.การงานอาชีพ ณ หอประชุมสุภัทรและโดมเอนกประสงค์
     ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล    ผอ.โรงเรียนภัทรบพิตร โทร. 081-0640640
     นายชวลิต  เจนศิริศักดิ์        ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
     นางไพรวัลย์  พรมมาลุน      ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
  จุดแข่งขันที่ 3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
   1.วิทยาศาสตร์ ณ โดม/อาคาร 3/อาคารศิลปะ/หอประชุม/เวทีอาคาร 2
     นายสง่า  วิโสรัมย์       ผอ.โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม โทร. 080-1521993
     นายชูชาติ  บูรณ์เจริญ  รอง ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
     นางบังอร  ศีลแสน      ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
   2.สังคมศึกษา
     นายมานัส  เวียงวิเศษ  ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โทร. 085-6116679
     นายชูชาติ  บูรณ์เจริญ  รอง ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
     นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล  ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
   3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     นายมานัส  เวียงวิเศษ      ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โทร. 085-6116679
     นายพรเทพ  สังฆะมณี     ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
     นายปรารภ  แกกูล          ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
 
  เรียนเชิญ ประชุม
เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน/กรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จุดแข่งขันที่ 1 สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ และ
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ ประชุมในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-976-9101 (ครูภาณุวัชร ปุรณะศิริ)
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 23:13 น.
  ประชุมการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จุดแข่งขันที่ 1 (บุรีรัมย์-ลำปลายมาศ)
เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ และสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จุดแข่งขันที่ 1 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเครือข่ายไร้พรมแดน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08:00 น.
  facebook สำหรับแจ้งข่าวสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จังหวัดบุรีรัมย์
https://www.facebook.com/groups/1855248181361473/?ref=bookmarks
วันเสาร์ ที่ 02 กันยายน 2560 เวลา 23:59 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,114
จำนวนนักเรียน 2,619
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,684
จำนวนกรรมการ 648
ครู+นักเรียน 4,303
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,951
ประกาศผลแล้ว 212/237 (89.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 12
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 40
ปีนี้ 154
ทั้งหมด 128,242