สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 127 7 1 1 135
2 ปทุมราชวงศา 86 11 0 2 97
3 หัวตะพานวิทยาคม 85 8 2 3 95
4 คึมใหญ่วิทยา 67 9 8 5 84
5 ชานุมานวิทยาคม 65 16 6 5 87
6 พนาศึกษา 61 13 3 6 77
7 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 53 9 4 3 66
8 ราชประชานุเคราะห์ 54 47 5 5 7 57
9 น้ำปลีกศึกษา 45 6 7 7 58
10 ลืออำนาจวิทยาคม 44 10 5 8 59
11 นาวังวิทยา 41 9 7 3 57
12 อำนาจเจริญพิทยาคม 40 10 6 5 56
13 สร้างนกทาวิทยาคม 32 4 3 5 39
14 นายมวิทยาคาร 28 5 8 8 41
15 ลือวิทยาคม 25 7 1 8 33
16 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 23 8 10 8 41
17 เสนางคนิคม 21 4 5 0 30
18 จิกดู่วิทยา 21 4 1 3 26
19 นาจิกพิทยาคม 17 4 5 3 26
20 นาเวียงจุลดิศวิทยา 15 5 7 4 27
21 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 12 1 4 3 17
22 มัธยมแมด 11 3 1 4 15
23 ศรีเจริญศึกษา 10 1 0 0 11
24 ธันยธรณ์พิทยา 7 2 3 5 12
รวม 983 161 102 106 1,246