สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 76 20 15 111 127 7 1 1 135
2 ปทุมราชวงศา 23 23 18 64 86 11 0 2 97
3 หัวตะพานวิทยาคม 20 18 16 54 85 8 2 3 95
4 ลืออำนาจวิทยาคม 11 10 9 30 44 10 5 8 59
5 ชานุมานวิทยาคม 10 10 8 28 65 16 6 5 87
6 พนาศึกษา 9 15 11 35 61 13 3 6 77
7 คึมใหญ่วิทยา 8 7 11 26 67 9 8 5 84
8 ราชประชานุเคราะห์ 54 7 6 5 18 47 5 5 7 57
9 นาวังวิทยา 6 9 7 22 41 9 7 3 57
10 อำนาจเจริญพิทยาคม 5 6 6 17 40 10 6 5 56
11 เสนางคนิคม 5 5 3 13 21 4 5 0 30
12 ลือวิทยาคม 5 2 6 13 25 7 1 8 33
13 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 4 12 9 25 53 9 4 3 66
14 น้ำปลีกศึกษา 3 6 3 12 45 6 7 7 58
15 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 3 3 4 10 23 8 10 8 41
16 นาจิกพิทยาคม 3 1 2 6 17 4 5 3 26
17 มัธยมแมด 3 0 1 4 11 3 1 4 15
18 จิกดู่วิทยา 2 5 1 8 21 4 1 3 26
19 นายมวิทยาคาร 1 6 1 8 28 5 8 8 41
20 สร้างนกทาวิทยาคม 1 2 5 8 32 4 3 5 39
21 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 1 3 7 2 3 5 12
22 ศรีเจริญศึกษา 0 5 1 6 10 1 0 0 11
23 นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 1 1 2 15 5 7 4 27
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 1 0 1 12 1 4 3 17
รวม 206 174 144 524 983 161 102 106 1,246