สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 70 19 15 104 120 7 1 1 128
2 ปทุมราชวงศา 23 23 18 64 85 11 0 2 96
3 หัวตะพานวิทยาคม 18 18 16 52 83 8 2 3 93
4 ชานุมานวิทยาคม 10 10 8 28 65 16 6 5 87
5 พนาศึกษา 9 15 11 35 61 13 3 6 77
6 ลืออำนาจวิทยาคม 8 9 8 25 38 10 5 8 53
7 คึมใหญ่วิทยา 7 5 11 23 64 9 8 5 81
8 ราชประชานุเคราะห์ 54 5 5 5 15 44 5 5 7 54
9 เสนางคนิคม 5 5 3 13 21 4 5 0 30
10 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 4 12 8 24 51 9 4 3 64
11 อำนาจเจริญพิทยาคม 4 6 5 15 38 10 6 5 54
12 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 3 2 4 9 22 8 10 8 40
13 ลือวิทยาคม 3 2 4 9 19 6 1 8 26
14 นาจิกพิทยาคม 3 1 2 6 17 4 5 3 26
15 นาวังวิทยา 2 8 7 17 36 9 7 3 52
16 น้ำปลีกศึกษา 2 4 2 8 38 6 7 7 51
17 นายมวิทยาคาร 1 6 1 8 28 5 8 8 41
18 จิกดู่วิทยา 1 5 1 7 20 4 1 3 25
19 สร้างนกทาวิทยาคม 1 1 3 5 27 4 3 5 34
20 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 1 3 7 2 3 5 12
21 มัธยมแมด 1 0 1 2 9 3 1 4 13
22 ศรีเจริญศึกษา 0 3 1 4 8 1 0 0 9
23 นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 1 1 2 15 5 7 4 27
24 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 0 1 0 1 12 1 4 3 17
รวม 181 162 136 479 928 160 102 106 1,190