สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 120 7 1 1 128
2 ปทุมราชวงศา 85 11 0 2 96
3 หัวตะพานวิทยาคม 83 8 2 3 93
4 ชานุมานวิทยาคม 65 16 6 5 87
5 คึมใหญ่วิทยา 64 9 8 5 81
6 พนาศึกษา 61 13 3 6 77
7 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 51 9 4 3 64
8 ราชประชานุเคราะห์ 54 44 5 5 7 54
9 อำนาจเจริญพิทยาคม 38 10 6 5 54
10 ลืออำนาจวิทยาคม 38 10 5 8 53
11 น้ำปลีกศึกษา 38 6 7 7 51
12 นาวังวิทยา 36 9 7 3 52
13 นายมวิทยาคาร 28 5 8 8 41
14 สร้างนกทาวิทยาคม 27 4 3 5 34
15 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 22 8 10 8 40
16 เสนางคนิคม 21 4 5 0 30
17 จิกดู่วิทยา 20 4 1 3 25
18 ลือวิทยาคม 19 6 1 8 26
19 นาจิกพิทยาคม 17 4 5 3 26
20 นาเวียงจุลดิศวิทยา 15 5 7 4 27
21 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 12 1 4 3 17
22 มัธยมแมด 9 3 1 4 13
23 ศรีเจริญศึกษา 8 1 0 0 9
24 ธันยธรณ์พิทยา 7 2 3 5 12
รวม 928 160 102 106 1,296