เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิชัย กองเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2 นายวชิรศักดิ์ บัวศรี รองผู้อำนวยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3 นางสุดสวาท บำเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ  
4 นายสมพร ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ  
5 นางสาวโสภา ขันทวิชัย ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ  
6 นายวิทยา ศรีรักษา ครูโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ  
7 นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ  
8 นางสาวพรปรียา อมรวงศ์ ครูโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ  
9 ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธาน  
10 นายสุมิตร เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม ประธาน  
11 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา รองประธาน  
12 นางสาวพรรำไพ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 รองประธาน  
13 นางสาวสาริศา ชิณสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 รองประธาน  
14 นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ รองประธาน  
15 นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม รองประธาน  
16 นายสุมิตร เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
17 นายประเสริฐ ครองยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
18 นายสมัย บุตรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
19 นายสิทธิชัย กองเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการ  
20 นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการ  
21 นายธำรงค์ วิเศษรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา กรรมการ  
22 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม กรรมการ  
23 นายจำรัส โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ  
24 นายประดิษฐ์ พันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด กรรมการ  
25 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการ  
26 นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ กรรมการ  
27 นายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการ  
28 นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการ  
29 นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
30 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ  
31 นายไพศาล พรหมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการ  
32 นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร กรรมการ  
33 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา กรรมการ  
34 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ  
35 นางสิริพรรณ เสาร์ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา กรรมการ  
36 นายถาวร สีทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
37 นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
38 นายสมยศ นิลฉวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
39 นายสมาน วงแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
40 นายวชิรศักดิ์ บัวศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการ  
41 นายวรศักดิ์ กฤษฎาชาตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
42 นางสุวรรณี ภูมิมะนาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
43 นางระเบียบ ปทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
44 นางมณีพร ชูฉัฏฐะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
45 นายสมพร ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
46 นายทวีศักดิ์ สะใบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
47 นายชาติโยธิน ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการ  
48 นายสุรศักดิ์ สถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
49 นางสาวอรไทย บรรลุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
50 นางสาวอรณัน ก้อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
51 นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังค์ กรรมการ  
52 นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
53 นางสาวฐิติมา จันทร์พวง ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
54 นางสาวอารีรัตน์ ธานี ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
55 นางภัทราพร อุทธา ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
56 นางสาวสุมาลี เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
57 นางสาวนิภาวรรณ์ แสนคูณ ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
58 นายปรีชา กลิ่นกล้า ครูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ กรรมการ  
59 นางสาวภรณิภา ญาณะพันธ์ ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
60 นางสาวอรไท บัวละพา ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการ  
61 ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์ ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
62 นายวรยุทธ จันทร์กอง ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการ  
63 นายบัณฑิต อุปัญญ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
64 นางสาวพัชรพร คชพรหม ครูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
65 นายฐาน์ชนม์ วรเศรษฐธรากร ครูธุรการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
66 นายสนิท บุญพร้อม ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ  
67 นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
68 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ มานะพิมพ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
69 นายปิยะชาติ อ่อนพุทธา ครูโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการ  
70 นายบัณฑิต อุปัญญ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
71 ดร.สมชัย จรรยาไพบูลย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
72 นางสาวอุมาพร ปกครอง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
73 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
74 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
75 นางทัศนย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
76 นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
77 นางสุวีรา สุดาเดช ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
78 นายวินัย ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
79 นายพิชิต บุญสืบ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
80 นางสาวสมพร มีมา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
81 นางสาวแพรวระวี บุญรำไพ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
82 นางจารุวรรณ คูณแก้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
83 นายสมภาส บุญมาลี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
84 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
85 นางเปมิกา อภัยพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
86 นางวิรัชยา กาญจนาภา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
87 นางสาวศรินยา สาระบัว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
88 นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
89 นางสาวแพรวระวี บุญรำไพ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
90 นางสาวอรุโณทัย สายโสดา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
91 นางปวีณา จินดาแต้สกุล ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
92 นางสาวเบญจมาศ สุจันทา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
93 นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย์ ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
94 นางสาวอักษราภัค ห้วยทราย ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
95 นางสาวปิยะนันท์ เหมือนเหลา ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
96 นางสาววัชรารัตน์ ปัญจมาตย์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ  
97 นางสาวรัชนีกร สีโส พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ  
98 นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยง พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ  
99 นางเทวี ลันดา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
100 นางวิไลลักษ์ แก้วโสภา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
101 นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
102 นางรุจิเรช เวชคงกิตติกร ครูโรงเรียนมัธยมแมด กรรมการ  
103 นางสาวศิริลักษณ์ ละเอียดอ่อน ครูโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กรรมการ  
104 นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์ ครูโรงเรียนนาวังวิทยา กรรมการ  
105 นางทัศนีย์ ภาแก้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
106 นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
107 นายสำราญ ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
108 นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
109 นางนุชรินทร์ วรโพธิ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
110 นางหทัยชนก ดอกบัว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
111 นางอุษณีย์ บัวชุม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
112 นางสุรีพร สุนทรักษ์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
113 นางสาวไพรินทร์ แก่นสาร ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
114 นายวีระพงษ์ ก้านกิ่ง ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
115 นางสาวสุรีรัตน์ หอคำ ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
116 นางกนิษฐา พรมทา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
117 นายวิทูล เหลาผา ครูอัตราจ้างโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการ  
118 นางสาวอรนัน หินอ่อน ครูโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ  
119 นางสาวชญานิศา คูณมา ครูโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา กรรมการ  
120 นายสำราญ ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
121 นายสำราญ ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
122 นายปัณณทัต หมื่นหล้า ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
123 นายไพรัช พลแสน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
124 นายกิตติ ครองบุญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
125 นายสัมฤทธิ์ นาคำ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
126 นางเพ็ญพักตร์ แก้วพิลา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
127 นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ ครูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ  
128 นายสมพษ์ นครพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
129 นายธีรภัทร บุญมาตร ธุรการโรงเรียนเสนางคนิคม กรรมการ  
130 นางสาวศิรประภา การันต์ โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการ  
131 นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
132 นายนิติกร นำพา ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
133 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
134 นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
135 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
136 นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
137 นางพยอม พุทธขิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
138 นายสมคิด กุบแก้ว ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
139 นายธานินทร์ ธานี ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
140 นายเฉลิม บูคะธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
141 นางสุดสวาท บำเพ็ญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
142 นางสาวอัยญ์ญาดา ธนาโภคทรัพย์ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
143 นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์ ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
144 นางอรทัย ศักดิ์สยาม ครูโรงเรียนพนาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
145 นายไกรสร คำชีลอง ครูโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
146 นายศุภชัย คำกุณา ครูโรงเรียนนาจิกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
147 นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
148 นายสำราญ ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
149 นางลองศิลป์ ต้องสู้ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
150 นายพิชิต บุญสืบ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
151 นางสาวเจนจิรา ชื่นตา ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
152 นายจันทา โกมลศรี ครูโรงเรียนลือวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]