::sm-acr6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางมะยุรี กองไชยโรงเรียนอำนาจพิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย พิมพ์สมานโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์โสภา ฤทธิพรมโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยฎายิน ศรีเนตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางลองศิลป์ ต้องสู้โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางละเอียด อึ้งตระกูลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ โสพลสุขโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา แสนแดงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอุรักษ์ บำรุงวงษ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เรืองหงษาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวนิลุบล ทาตะชัยโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทิมา สุขสำราญโรงเรียนอำนาจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดเขตร์ ศรีวะรมย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุริพร โสภากันโรงเรียนอำนาจพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวโสภิตรา บุญโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายบรรจบ บุพชาติโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ประชุมเหล็กโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกิตติมาพร วุฒวัณณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางณัฏฐิดา ถีระพันธ์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำปี ผิวอ่อนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางนาลอน ศรีวะลักษณ์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางชิดชนก ไชยขาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นางแรมใจ ปลดเปลื้องโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ สงตลาดโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร ยอดมงคลโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล ขันเงินโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ทองพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางเทวี ลันดาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ทันจิตร์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร แก้วมีศรีโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายหาญชัย จันทมาศโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางกิตติมาพร วุฒวัณณโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายมงคล แสงย้อยโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์โรงเรียนาวังวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปัทมาพร พลเยี่ยมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นางจันทา ทองน้อยโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางรัตนา แสนแดงโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ผลสินโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ คูณแก้วโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางพิชรารัตน์ มีทองโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย บุญยงค์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรินพร ทองจัตุโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นางจำปี ผิวอ่อนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเกษร พลหาญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนุชวนา สตารัตน์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีแมน บุญวังโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาพร ยืนสุขโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณิชาวรินทร์ ลาหาญโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวเพชรศรี บุญสุภาพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ได้พึ่งโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวพรรณศรี พุทธิวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางสาวจริยา ทองแสงโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางพนิดา ไตรยวงศ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ มุรศรีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาววันนา เหลือมเหลาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นางปิยฎายิน ศรีเนตรโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สมสืบโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเชียรชัย แสนหอมโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนัน อินทบุตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายอิทธิพล โสภาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสันต์สิทธิ์ อุ่่นชัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายพูนศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
6. นายธนาศักดิ์ สำรวมจิตโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร ฉลาดล้ำโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัตตา เพ็ญจันทร์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนัณย์กรณ์ พิญญพงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ลพพันธ์ทองโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายพิจิตร สุดโทโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกมลวิช นนทสินรฐาโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ สร้อยสุขโรงเรียนมัธยมแมดรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสพลสุขโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายชัตญา ระฆ้อมโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรัญญา รักษ์ช่วยโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระยุทธิ์ ติ่งทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายชวฤทธิ์ โยคณิตโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นายประธีป เจริญขึ้นโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
9. นายธนัติ มีชัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายวิทวัติ บั้งทองโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเจนจิรา ชื่นตาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
12. นายอิทธิวัฒน์ ฏตะอินทร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวานิช กุมภิโรโรงเรียนลือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล บรรลุศิลป์โรงเรียนศรีเจริญศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายมาโนชน์ บุญสมญาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสันติ แก้วมะโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฏาพร มณเฑียรโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษิกร แฝงเพชรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นายทรงวุฒิ ทรัพย์เรืองรองโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายสุวิทย์ บุญทวีโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภี โสดาภักดิ์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางประจบ รัตนศรีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
11. นายวริวุฒิ คันทะจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นายพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นายพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจพิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
18. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
19. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
20. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
18. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
19. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
20. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
15. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
17. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
18. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
19. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
20. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
21. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
18. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
19. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
20. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
21. นายสุุมานนท์ พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
13. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
14. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
15. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
17. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
18. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
19. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
20. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
21. นายสุุมานนท์ พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
18. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
19. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
20. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
21. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวิตรี กาญจกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวิตรี กาญจกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวิตรี กาญจกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
2. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ มิสิงห์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
3. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
3. นางสาวิตรี กาญจกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
5. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
2. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
3. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
5. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธวัช โหมดม่วงโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
3. นางอรวรินทร์ จันดีเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
2. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหมาย กาญจนศรีโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
4. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำซาวโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ศิริวาลย์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
2. นางสาวอรวรา อนุดำโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพร สุดอุ่นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล โทนุการโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นายตฤณ กลัดวงศ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางสาวอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายรัฏฐพิชญ์ กาญจนเสนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวนิภาพร สุดอุ่นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายตฤณ กลัดวงศ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายตฤณ กลัดวงศ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวชไมพร อุณาภาคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายอุทัย บุญวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายตรีปักกัน มูลจันดาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอัจฉรา สินเติมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวนิภาพร สุดอุ่นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางอภิชญา วงศ์ชาลีโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางสาวปฏิมาพร พูลศิริโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทินโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายพิเนตร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร นามสุวรรณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายสมใจ หมายมั่นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายมาโนช บุญสมยาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธชัย เกษมราชโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
8. นางนริศรา รัตนกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพิเนตร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทินโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสรภัสพ์ ชินวรรณโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร นามสุวรรณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
6. นายปราโมท มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายจีระศักดิ์ ศรีโกศลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
8. นางนริศรา รัตนกุลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางนะพาภรณ์ ปัญญาสายโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช บุญสมยาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมใจ หมายมั่นโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายยุทธชัย เกษมราชโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวาปี ปัสสาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางปิยนุช ดวงใจโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุริพร โสภากันโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ภาแก้วโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญภิชา ไชยทองพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสุริพร โสภากันโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางวัขรี ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางปิยนุช ดวงใจโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรสสุคนธ์ เศรษฐวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ภาแก้วโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายยุทธชัย เกษมราชโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลวัลย์ สุรำไพโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
5. นางวาสนา ไกรแก้วโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นางปิยนุช ดวงใจโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นางฉวี อุดมลาภโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
8. นางวัขรี ไชยจันทร์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอัญภิชา ไชยทองพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
10. นายสว่างพงษ์ พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรณธิรา ได้พึ่งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตรา บุญโสภาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางคัทยวรรณ ปาวะรีย์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ยงยุทธโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางปริยากร อินทร์ขาวโรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรำพึง ไชยกุฉินโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญิสา ทางนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายไกรวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา แสนเริงโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายโฆษพงศ์ จันทร์ดีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางภาวิดา วรรณแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ ทองเทพโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภิรัช บุญมาศโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณกันตยา ดอกจันรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางภาวิดา วรรณแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวโสภิรัช บุญมาศโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณกันตยา ดอกจันรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ ทองเทพโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสุวีรา สุดาเดชครูโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายจิเรศ ปัญญามูลโรงเรียนปทุมราชวงศารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
4. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนภา คำมุลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
7. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญโรงเรียนจิกดู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนลินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
7. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนัน หินอ่อนโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นายสุโขทัย ทองกลมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่งโรงเรียนนาวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.มะยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายสิทธิพล ใจตรงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวีรา สุดาเดชโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ แก่นสารโรงเรียนลือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภา คำมุลโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวนลินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. นายณัฐดนัย เครือวัลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภา คำมุลโรงเรียนพนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประเสริฐโสโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อุปสุขโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางมะยุรี สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุวัลย์ ประพิณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
7. นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายธวัชชัย อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
9. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
10. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวรยุทธ จันทร์กองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนาโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
7. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม เนืองเนตรโรงเรียนพนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสภา ขันทวิชัยโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุทธิพล แสงบุญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนลินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางสีไพ ทันใจโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางนภาพร บัวทองโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวัลย์ ประพิณโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
6. นางวนิดา เอราวรรณโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ ธานีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนจิกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสีไพ ทันใจโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎา ศิริโภคโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ ธานีโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศา คูณมาโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ธานีโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นายปรีชา ประเสริฐโสโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายรพีภัทร บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตรโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียรโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม บูคะธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุพชาติโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียรโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ คำเภาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพล แสงบุญโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรนัน หินอ่อนครูโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ แก่นสารโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดา สุวะศรีโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
5. นายณัฐดนัย เครือวัลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางพัชราวลัย ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายรุณรงค์ อนันต์เรืองโรงเรียนจิกดู่วิทยากรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ คำเภาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
9. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
10. นายรพีภัทร บุตรภักดิ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผลโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประมวล พรมทาโรงเรียนนายมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัฒน์ สารรัตน์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
3. นางอิฐิพร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสาวธนพร อินทะนามโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประมวล พรมทาโรงเรียนนายมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัฒน์ สารรัตน์โรงเรียนศรีเจริญศึกษากรรมการ
3. นางอิฐิพร สมคิดโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายไกรสร คำชีลองโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นางสาวธนพร อินทะนามโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ไชยกุฉินโรงเรียนอำนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ถือสัตย์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายวินิจ พันธุ์อยู่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดา กาละปัตย์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวินิจ พันธุ์อยู่โรงเรียนพนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ไชยกุฉินโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายศักดา กาละปัตย์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด ถือสัตย์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นายสมประสงค์ สีสัญโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นางอำพันธ์ บรรลือโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
8. นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช สินราชโรงเรียนนาวังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสังวาลย์ ขันเพชรโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
3. นางนภาพร ครุฑสินโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ผาใหญ่โรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
5. นางอำพันธ์ บรรลือโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ไชยจันทร์โรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายแสงชัย สมงามโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นายวานิช กุมภิโรโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีรักษาโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย บางเหลือโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ คูณคณะโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวานิช กุมภิโรโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
4. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นายสุรเดช นิลนามะโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียรรยงค์ บุญทาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ปลดเปลื้องโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายพง๋ษ์พันธ์ ปัญญาทองโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณี บุญสุภากุลโรงเรียนน้ำปลีกศึกษากรรมการ
5. นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ นครพันธ์โรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นายจุมพล สืบเหลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางไพรวรรณ ต้นงอโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
4. นางสาววิชุดา สุทธิประภาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลาโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางอาริยา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี โสลักษณ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โมทองโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสุภาพร มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางอาริยา จันทวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แสงประจักษ์โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ลาคำสายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร บุญยิ่งโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิตติภัฒธ์พันธุ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางจิราวรรณ วิลามาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ลาคำสายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร บุญยิ่งโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางจิราวรรณ วิลามาศโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
4. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ ประทุมวันโรงเรียนเสนางคนิคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายชนพล สุดตาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มารักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายชนพล สุดตาโรงเรียนพนาศึกษากรรมการ
4. นางระเบียบ ประทุมวันโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิทย์ระมัย วรสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ สืบเสนาะโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางดวงจิต ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางดวงจิต ตู้ดำโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุพลโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิทย์ระมัย วรสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี มีสุขโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ภาระวงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศราวุธ มุลสุมาลย์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ วิวิตรกุลโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมานมิตร ภูวงศ์โรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
7. นายนคร จันทะโสมโรงเรียนเสนางคนิคมกรรมการ
8. นายเทวราช สาระดำโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวิไลพร นิยมธรรมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยากรรมการ
10. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายทศพล นทีวชิรมงคลโรงเรียนนาจิกพิทยาคมกรรมการ
13. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
14. นางสาวกัญญภัทร ฆารพันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
15. นายนพพร สมศรีโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
16. นายเฉลิมพล สายเคนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
17. นายสุมานนทื พลบุบผาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวปุญญิสา ปานนทีโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
19. นายอภิรัฐ บุญปลูกโรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
20. นายพนมเทียน บัวจูมโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
21. นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์โรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนคร วุฒิเสลาโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนธรณ์ โกมลวรรคโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ บุญศรีโรงเรียนเสนางคนิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา ปาวรีย์โรงเรียนมัธยมแมดกรรมการ
4. นายวรยุทธ จันทร์กองโรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชานนท์ มิสิงห์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายทินกร จิณะแสนโรงเรียนปทุมราชวงศากรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชานนท์ มิสิงห์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี กาญจกัณห์โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายชานนท์ มิสิงห์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายทัศนัย มณีวงศ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมกรรมการ
5. นายชานนท์ มิสิงห์โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม้โรงเรียนนาวังวิทยากรรมการ
2. นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนลือวิทยาคมกรรมการ
3. นายเหิร โล่ห์คำโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสมพาน เรียงขวัญโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์กรรมการ
5. นางธิดาทิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมวิทยาคารกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]