::sm-acr6

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
3.  065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 10.  072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 12.  088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
15.  098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 16.  099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
17.  105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 18.  106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
19.  109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 20.  110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน 22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน 24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
25.  643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 26.  644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
27.  135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 28.  136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
29.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 30.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
31.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 32.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
33.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 34.  157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
35.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
37.  611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
39.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
41.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
43.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 44.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 46.  692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
47.  258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 48. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]